ВИХОВНОЇ РОБОТИ

1.1. Предмет, наукові основи та завдання навчальної дисципліни “Теорія і практика виховної роботи”

Перед сучасним українським суспільством стоїть важливе і складне завдання – формування гармонійно розвиненої особистості, яка житиме за законами справедливості і розуму. Формування такої особистості – не тільки мета, а і неодмінна умова розвитку суспільства, продовження і корегування соціальних і економічних реформ.

Повсякденна службово-бойова діяльність внутрішніх військ підтверджує необхідність державно-патріотичного, військового, правового, морального, естетичного, екологічного та фізичного виховання особового складу, його спеціальної морально-психологічної підготовки.

Організація виховної роботи у внутрішніх військах супроводжується певними труднощами, що зумовлені об’єктивними і суб’єктивними обставинами.

До перших можна віднести складності соціально-економічного характеру, невизначеність офіційних ідеологічних доктрин, низький престиж військової служби.

До суб’єктивних обставин, насамперед, слід віднести відсутність необхідної кількості фахівців, підготовлених у достатній мірі до роботи з особовим складом у нових соціально-економічних умовах.

В Україні тривалий час ішов пошук форми реалізації гуманітарної політики держави у військових формуваннях. Висувалися і обговорювалися різні проекти концепцій. Мінялися назви органів військового управління, відповідальних за організацію та впровадження цієї політики. Концепція виховної роботи у Збройних Силах та інших військових формуваннях України, затверджена Указом Президента України у 1998 р., поклала край довготривалим пошукам. Наказом Міністра внутрішніх справ України 1999 р. у внутрішніх військах були створені органи виховної роботи, а командувач внутрішніх військ своєю директивою визначив основні положення щодо організації виховної роботи у військах.

Зміна умов проведення виховної роботи вимагає більшої уваги до розроблення та засвоєння основних положень теорії і практики виховання у внутрішніх військах.У системі навчальних дисциплін, що забезпечують підготовку офіцерів виховної роботи для внутрішніх військ, важливе місце належить “Теорії і практиці виховної роботи”.

Поняття “теорія” за словником С.І. Ожегова – це вчення, система наукових принципів, ідей, що узагальнюють практичний досвід і відзеркалюють закономірності природи, суспільства і мислення. В Українській енциклопедії поняття ”теорія” визначається як ”форма достовірних наукових знань, яка дає цілісне уявлення про закономірності і суттєві характеристики об’єктів”. Поняття “практика”, там само, визначається як “усвідомлена цілеспрямована діяльність, яка завжди основується на певних теоретичних передумовах, знаннях”. Там також визначається, що “теорія виростає із практики, узагальнює її і доводиться нею, а практика усвідомлюється, організується і направляється теорією”. Тобто теорія і практика єдині.

Предметом навчальної дисципліни “Теорія і практика виховної роботи” є сфери функціонування та застосування виховного впливу, учасники виховного процесу, науково-теоретичні та практичні компоненти цілеспрямованого виховного впливу, керівництво та організація виховної роботи.

Головним завданням навчальної дисципліни є надання курсантам достатніх теоретичних знань, формування у них умінь та навичок організації і проведення виховної роботи з особовим складом підрозділів внутрішніх військ.

Загальними завданнями курсу є:

– формування системи теоретичних знань щодо змісту, напрямків, форм та методів виховної роботи у військах;

– сприяння всебічному розвиненню майбутніх офіцерів як особистостей, формування у них наукового світогляду, високих бойових і морально-психологічних якостей, розуміння завдань, які виконують внутрішні війська;

– виховання вірності Батьківщині, конституційному та військовому обов’язку, Військовій присязі, формування високої загальної та педагогічної культури;

– формування вмінь правильно оцінювати суспільні явища, відстоювати і захищати ідеали та духовні цінності Українського народу;

– формування навичок і умінь з керівництва та організації виховної роботи в підрозділах внутрішніх військ.

Визначені завдання вирішують за трьома основними напрямками:

– засвоєння теоретичних знань з максимальним використанням практичного досвіду офіцерів військ, який сприятиме оволодінню сучасними науковими і практичними методами виховної роботи з підлеглими;

– розвиток здатності правильно визначати мету, завдання і зміст виховної роботи; формування уміння приймати рішення щодо її проведення, коректування й удосконалення залежно від суспільної, економічної й оперативної обстановки; організація узгодженої діяльності суб’єктів виховної роботи;

– прищеплення практичних навичок використання наукової методики аналізу результатів виховного впливу, факторів, що впливають на ефективність виховної роботи, морально-психологічний стан особового складу.

Теоретичну і методологічну основу навчальної дисципліни “Теорія і практика виховної роботи” складають філософія, педагогіка і психологія, культурологія, а емпіричну – увесь минулий і сучасний досвід виховної роботи.

Особливе місце займають питання теорії навчання і виховання, психології особистості і колективу, колективної думки, групових настроїв, їхнього впливу на поведінку людини, роботи з особовим складом в екстремальних умовах.

Відомо, що людину формує соціальне середовище, тому підготовка офіцера виховної роботи не закінчується в навчальному закладі. Найбільш стійкі професійні та моральні якості формуються на практиці, протягом всієї подальшої військової служби.

“Теорія і практика виховної роботи”, як навчальна і наукова дисципліна, має свої закономірності та понятійний апарат.

Об’єктивні закономірності відбивають найбільш стійкі та істотні зв’язки, що повторюються, які притаманні виховній роботі в підрозділах внутрішніх військ.


Серед них можна виділити такі:

– обумовленість цілей і завдань виховання особового складу інтересам суспільства і політики держави;

– відповідність змісту виховної роботи, її форм і методів конкретним особливостям оперативної обстановки, службово-бойовим завданням внутрішніх військ;

– залежність ефективності виховної роботи від рівня професійної підготовленості та загальної культури офіцерів виховної роботи.

До загальних принципів організації виховної роботи можна віднести:

– науковий підхід, єдність організаційних і виховних заходів;

– конкретність завдань виховання, індивідуальний і диференційований підхід;

– оперативне реагування на негативні явища у військовому колективі;

– спирання на моральний авторитет колективу;

– вибір оптимальних методів, форм і засобів виховної роботи.

Основними категоріями навчальної дисципліни є такі.

Виховання –цілеспрямований і організований процес формування особистості.

У широкому значенні під вихованням розуміють передавання накопиченого досвіду від старших поколінь до молодших (досвід – знання, уміння, способи мислення, моральні, етичні, правові норми).

У вузькому значенні під вихованням розуміють цілеспрямований вплив на людину з боку суспільства з метою формування у неї необхідних знань, поглядів, переконань і моральних цінностей.

Знання – відображення людиною об’єктивної дійсності у формі фактів, уявлень, понять і законів науки та культури.

Уміння – готовність самостійно і свідомо виконувати практичні та теоретичні дії на основі засвоєних знань, життєвого досвіду і набутих навичок.

Навички – компоненти практичної діяльності, виявлені при виконанні необхідних дій та доведені до досконалості шляхом багаторазових вправ.

Таким чином, навчальна дисципліна “Теорія і практика виховної роботи” розглядає актуальні проблеми керівництва та організації виховної роботи з особовим складом внутрішніх військ з метою забезпечення якісного виконання складних і відповідальних службово-бойових завдань.

Психологические основы воспитательного воздействия
ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ
НЕИММУННЫЕ ТРОМБОЦИТОПЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
Имитации рубина и способы их выявления
Процес ремонту (розбирання машини, миття деталей)
Семейство фазановые Phasianidae
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГК
Накладання пов'язок на голову і груди
Поняття та основні елементи механізму правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання
Стислий зміст окремих розділів
Социометрия как метод изучения внутригрупповой динамики.
Дослідження організаторських та комунікативних здібностей
Міжнародні інформаційні агентства
Що представляє собою оборот зовнішньої торгівлі?
Застосування теорії рент у плануванні схем фінансово-кредитних розрахунків
Применение способа дуплексной связи в транкинговой системе связи СВ диапазона
БОТАНІЧНИЙ ВИД ТА ЙОГО АРЕАЛ
Концепція ризику.
Старинный обычай выбора королем наиболее удачливого стрелка из роты лучников, арбалетчиков или аркебузиров был распространен во многих европейских странах, за исключением Франции, Бельгии и Саксонии.
F64.21 Расстройство половой идентификации в детском возрасте транссексуального типа
IP-пакет. Стек протоколов TCP-IP
Глава 6 ФИЗИОЛОГИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ
Класифікаційні ознаки та основні види організаційно-правових форм підприємництва
Главная Страница