ВИХОВНОЇ РОБОТИ

1.1. Предмет, наукові основи та завдання навчальної дисципліни “Теорія і практика виховної роботи”

Перед сучасним українським суспільством стоїть важливе і складне завдання – формування гармонійно розвиненої особистості, яка житиме за законами справедливості і розуму. Формування такої особистості – не тільки мета, а і неодмінна умова розвитку суспільства, продовження і корегування соціальних і економічних реформ.

Повсякденна службово-бойова діяльність внутрішніх військ підтверджує необхідність державно-патріотичного, військового, правового, морального, естетичного, екологічного та фізичного виховання особового складу, його спеціальної морально-психологічної підготовки.

Організація виховної роботи у внутрішніх військах супроводжується певними труднощами, що зумовлені об’єктивними і суб’єктивними обставинами.

До перших можна віднести складності соціально-економічного характеру, невизначеність офіційних ідеологічних доктрин, низький престиж військової служби.

До суб’єктивних обставин, насамперед, слід віднести відсутність необхідної кількості фахівців, підготовлених у достатній мірі до роботи з особовим складом у нових соціально-економічних умовах.

В Україні тривалий час ішов пошук форми реалізації гуманітарної політики держави у військових формуваннях. Висувалися і обговорювалися різні проекти концепцій. Мінялися назви органів військового управління, відповідальних за організацію та впровадження цієї політики. Концепція виховної роботи у Збройних Силах та інших військових формуваннях України, затверджена Указом Президента України у 1998 р., поклала край довготривалим пошукам. Наказом Міністра внутрішніх справ України 1999 р. у внутрішніх військах були створені органи виховної роботи, а командувач внутрішніх військ своєю директивою визначив основні положення щодо організації виховної роботи у військах.

Зміна умов проведення виховної роботи вимагає більшої уваги до розроблення та засвоєння основних положень теорії і практики виховання у внутрішніх військах.У системі навчальних дисциплін, що забезпечують підготовку офіцерів виховної роботи для внутрішніх військ, важливе місце належить “Теорії і практиці виховної роботи”.

Поняття “теорія” за словником С.І. Ожегова – це вчення, система наукових принципів, ідей, що узагальнюють практичний досвід і відзеркалюють закономірності природи, суспільства і мислення. В Українській енциклопедії поняття ”теорія” визначається як ”форма достовірних наукових знань, яка дає цілісне уявлення про закономірності і суттєві характеристики об’єктів”. Поняття “практика”, там само, визначається як “усвідомлена цілеспрямована діяльність, яка завжди основується на певних теоретичних передумовах, знаннях”. Там також визначається, що “теорія виростає із практики, узагальнює її і доводиться нею, а практика усвідомлюється, організується і направляється теорією”. Тобто теорія і практика єдині.

Предметом навчальної дисципліни “Теорія і практика виховної роботи” є сфери функціонування та застосування виховного впливу, учасники виховного процесу, науково-теоретичні та практичні компоненти цілеспрямованого виховного впливу, керівництво та організація виховної роботи.

Головним завданням навчальної дисципліни є надання курсантам достатніх теоретичних знань, формування у них умінь та навичок організації і проведення виховної роботи з особовим складом підрозділів внутрішніх військ.

Загальними завданнями курсу є:

– формування системи теоретичних знань щодо змісту, напрямків, форм та методів виховної роботи у військах;

– сприяння всебічному розвиненню майбутніх офіцерів як особистостей, формування у них наукового світогляду, високих бойових і морально-психологічних якостей, розуміння завдань, які виконують внутрішні війська;

– виховання вірності Батьківщині, конституційному та військовому обов’язку, Військовій присязі, формування високої загальної та педагогічної культури;

– формування вмінь правильно оцінювати суспільні явища, відстоювати і захищати ідеали та духовні цінності Українського народу;

– формування навичок і умінь з керівництва та організації виховної роботи в підрозділах внутрішніх військ.

Визначені завдання вирішують за трьома основними напрямками:

– засвоєння теоретичних знань з максимальним використанням практичного досвіду офіцерів військ, який сприятиме оволодінню сучасними науковими і практичними методами виховної роботи з підлеглими;

– розвиток здатності правильно визначати мету, завдання і зміст виховної роботи; формування уміння приймати рішення щодо її проведення, коректування й удосконалення залежно від суспільної, економічної й оперативної обстановки; організація узгодженої діяльності суб’єктів виховної роботи;

– прищеплення практичних навичок використання наукової методики аналізу результатів виховного впливу, факторів, що впливають на ефективність виховної роботи, морально-психологічний стан особового складу.

Теоретичну і методологічну основу навчальної дисципліни “Теорія і практика виховної роботи” складають філософія, педагогіка і психологія, культурологія, а емпіричну – увесь минулий і сучасний досвід виховної роботи.

Особливе місце займають питання теорії навчання і виховання, психології особистості і колективу, колективної думки, групових настроїв, їхнього впливу на поведінку людини, роботи з особовим складом в екстремальних умовах.

Відомо, що людину формує соціальне середовище, тому підготовка офіцера виховної роботи не закінчується в навчальному закладі. Найбільш стійкі професійні та моральні якості формуються на практиці, протягом всієї подальшої військової служби.

“Теорія і практика виховної роботи”, як навчальна і наукова дисципліна, має свої закономірності та понятійний апарат.

Об’єктивні закономірності відбивають найбільш стійкі та істотні зв’язки, що повторюються, які притаманні виховній роботі в підрозділах внутрішніх військ.


Серед них можна виділити такі:

– обумовленість цілей і завдань виховання особового складу інтересам суспільства і політики держави;

– відповідність змісту виховної роботи, її форм і методів конкретним особливостям оперативної обстановки, службово-бойовим завданням внутрішніх військ;

– залежність ефективності виховної роботи від рівня професійної підготовленості та загальної культури офіцерів виховної роботи.

До загальних принципів організації виховної роботи можна віднести:

– науковий підхід, єдність організаційних і виховних заходів;

– конкретність завдань виховання, індивідуальний і диференційований підхід;

– оперативне реагування на негативні явища у військовому колективі;

– спирання на моральний авторитет колективу;

– вибір оптимальних методів, форм і засобів виховної роботи.

Основними категоріями навчальної дисципліни є такі.

Виховання –цілеспрямований і організований процес формування особистості.

У широкому значенні під вихованням розуміють передавання накопиченого досвіду від старших поколінь до молодших (досвід – знання, уміння, способи мислення, моральні, етичні, правові норми).

У вузькому значенні під вихованням розуміють цілеспрямований вплив на людину з боку суспільства з метою формування у неї необхідних знань, поглядів, переконань і моральних цінностей.

Знання – відображення людиною об’єктивної дійсності у формі фактів, уявлень, понять і законів науки та культури.

Уміння – готовність самостійно і свідомо виконувати практичні та теоретичні дії на основі засвоєних знань, життєвого досвіду і набутих навичок.

Навички – компоненти практичної діяльності, виявлені при виконанні необхідних дій та доведені до досконалості шляхом багаторазових вправ.

Таким чином, навчальна дисципліна “Теорія і практика виховної роботи” розглядає актуальні проблеми керівництва та організації виховної роботи з особовим складом внутрішніх військ з метою забезпечення якісного виконання складних і відповідальних службово-бойових завдань.

referatqnm.nugaspb.ru college.refepic.ru referatrds.nugaspb.ru referatsqb.nugaspb.ru Главная Страница