ТАБЛИЦЯ ОСНОВНИХ ЗАКОНІВ ЛОГІКИ І ЗАКОНІВ ЛОГІКИ ВИСЛОВЛЮВАНЬ

№ п/п Назва закону Його формулювання Формула Її прочитання
Закон тотожності Кожне висловлювання тотожне саме собі А →А; А ↔А «Якщо А, тоді А»; «А тоді і тільки тоді, коли А»
Закон несуперечнос­ті Жодне висловлювання не може бути істинним одночасно із своїм запереченням «Неправильно, що А і не-А»
Закон виключеного третього 3 двох суперечних суджень одне неодмінно є істинним, не дано. «А або не-А»
Закон достатньої підстави Будь-яка істинна думка повинна бути достатньо обгрунтованою Формального відобра­ження не має
Закон подвійного речення:
5.1 Закон зняття подвійного заперечення Заперечення заперечення дає ствердження Якщо неправильно, що не-А, тоді А»
5.2 Закон введення подвійного заперечення Із ствердження випливає його подвійне заперечення «Якщо А, то хибно, ніби не-А»
5.3 Поний закон подвійного заперечення Подвійне заперечення тотожне ствердженню «Хибно, що не-А тоді і тіль­ки тоді, коли А»
Закони ідемпотентос­ті:
6.1 Закон ідемпотентості для кон'юнкції Повтор висловлювання через сполучник кон'юнкції «і» є рі­внозначним самому висловлю­ванню (А ^ А) ↔ А «А і А тоді і тільки тоді, ко­ли А»
6.2 Закон ідемпотентості для диз'юнкції Повтор висловлювання через сполучник диз'юнкції «або» є рівнозначним самому вислов­люванню (А v А) ↔ А А або А тоді і тільки тоді, коли А»
Закони кому­тативності:
7.1 Закон кому­тативності для кон'юнкції Можна міняти місцями вислов­лювання, зв'язані сполучни­ком кон'юнкції «і» (АvВ)↔(ВvА) «А і В тоді і тільки тоді, ко­ли В і А»
7.2 Закон кому­тативності для диз'юнкції Можна міняти місцями вис­ловлювання, зв'язані сполучни­ком диз'юнкції «або» (АvВ)↔(ВvА) «А або В тоді і тільки тоді, коли В або А»
Закони контрапозиції (про­стої і складної):
8.1 Перший закон простої контрапозиції Якщо з першого вис­ловлюван­ня випли­ває друге висловлю­вання, тоді із запере­чення дру­гого вис­ловлювання випли­ває заперечення пер­шого вислов­лювання (А→В)→( ) «Коли відомо, що якщо А, то В, тоді якщо не-В. то не-А»
8.2 Другий закон простої контрапозиції Якщо із заперечення першого висловлювання випливає запе­речення другого висловлюван­ня, то з другого висловлювання випливає перше ( )→(В→А) «Коли відомо, що якщо не-А, то не-В, тоді якщо В, то А»
8.3 Третій закон простої кон­трапозиції Якщо із першого висловлювання випливає заперечен­ня другого висловлю­вання, то з дру­гого висловлювання випливає заперечен­ня першого вислов­лювання (А→ )→(В→ ) «Коли відомо, що якщо А, то не-В, тоді якщо В, то не-А»
8.4 Четвертий закон простої контрапозиції Якщо із заперечення першого висловлю­вання випливає друге висловлювання, то із запере­чення другого висловлювання випливає перше висловлювання ( →В)→( →А) «Коли відомо, що якщо не-А, то В, тоді якщо не-В, то А»
8.5 Перший закон складної контрапозиції 3 першого і другого висловлю­вань випливає третє висловлю­вання тоді і тільки тоді, коли 3 першого вислов­лювання і запе­речення третього висловлюван­ня випливає заперечен­ня дру­гого вислов­лювання «Коли відомо, що з А і В ви­пливає С, то тоді і тільки то­ді з А і не -С випливає не -В»
8.6 Другий закон складної контрапозиції 3 першого вислов­люван­ня ви­пливає друге або третє вислов­лювання тоді і тільки тоді, коли із заперечення другого висловлю­вання випливає заперечен­ня першого вислов­лювання або третє висловлювання «Коли відомо, що якщо А, то В або С, то тоді і тільки тоді з не-В випливає не-А або С»
9. Закони асоціа­тивності:
9.1 Закон асоціативності для кон'юнкції Висловлювання, з'єдна­ні логі­чним сполучником кон'юнк­ції «і», мож­на по-різному поєдну­вати за допо­могою дужок ((А^В)^С)↔(А^(В^С)) «(А і В) і С тоді і тільки тоді, коли А і (В і С)»
9.2 Закон асоціативності для диз'юнкції Висловлювання, з'єд­на­ні логі­чним спо­луч­ником диз'юнк­ції «або», можна по-різ­ному поєд­нувати за допомогою дужок ((А В) С)↔ (А (В С)) «(А або В) або С тоді і тіль­ки тоді, коли А або (В або С)»
Закони дистрибутив­ності:
10.1 Закон дистрибутивності для кон'юнкції відносно диз'юнкції Дозволяється у формулах роз­поділяти кон'юнкцію відносно диз'юнкції ((А^(В^С)↔((А ^В) (А^С)) «А і (В або С), якщо і тільки якщо (А і В) або (А і С)»
10.2 Закон дистрибутив­ності для диз'юнкції відносно кон'юнкції Дозволяється у формулах роз­поділя­ти диз'юнкцію від­носно кон'юнкції ((А (В^С)↔ ((А В) ^ (А С)) «А або (В і С), якщо і тільки якщо (А або В) і (А або С)»
Закони де Моргана:
11.1 Перший закон де Моргана Заперечення кон'юнкції вислов­лювань еквівалентне диз'юнкції запере­чень цих вислов­лювань ↔( ) «Хибно, що А і В тоді і тіль­ки тоді, коли хибно, що А. або хибно, що В»
11.2 Другий закон де Моргана Заперечення диз'юнкції вислов­лювань еквівалентне кон'юнкції запере­чень цих вислов­лювань ↔( ) «Хибно, що А або В тоді і тільки толі, коли хибно, що А і хибно ні" Пі
Тема 6. Умовивід

Самая известная больница в мире
Тема «Овощи-фрукты» (повторение)
Президент РФ как гарант конституционных прав
А реклама рассчитана на скорую прибыль. На быстрое облапошивание клиентуры
Особливості мовленнєвого етикету
Логические правила доказательства
Переносний ЗРК Стінгер
Захистом.
Эти две партии образовались до революции 1905–1907 гг.
Функция. При сокращении прямая мышца живота опускает грудную клетку и сгибает позвоночник.
Психологическая профилактика как вид деятельности психолога.
V. Физиотерапевтические процедуры
Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Как вы разговариваете, когда ищете одобрения?
Курмыгин. Реф. Уникаль. здания
Необхідність формування нового типу взаємовідносин органів виконавчої влади з громадянами.
ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО ПОЧАТКУ XX ст.
Кузнецова Т.В. Кадровое делопроизводство (традиционные и автоматизированные технологии): учебник для вузов / Т.В. Кузнецова. - М.: Издательский дом МЭИ, 2011. - 344 с.
ЗАПИС ФАЙЛУ.
Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом.
Творчество архитектора Филиппа Джонсона.
С) да, но это не приостанавливает их исполнения
Тема 1: «Оценка экологического состояния почв промплощадок и территорий хранения нефтепродуктов»
Главная Страница