Тема 2. Система професійної підготовки юристів та моральні засади юридичної діяльності

Семінарське заняття – 2 години

1. Поняття юридичної освіти. Права та обов‘язки суб‘єктів навчального процесу.

2. Поняття та роль моралі у здійсненні юридичної діяльності.

3. Характеристика морально-етичних стандартів професійної підготовки юристів, що містяться в актах національного та міжнародного права.

Завдання для самостійної роботи:

1. Знайдіть нормативний акт, у якому визначаються рівні освіти та процитуйте елементи відповідного нормативного тексту.

2. У яких формах передбачається реалізація права на освіту.

3. Що Ви розумієте під терміном «Болонський процес»?

4. Як Ви можете пояснити такі принципи навчання: самостійність, безперервність, загальність, рівність та індивідуальний підхід?

5. Охарактеризуйте роль моралі в процесі здійснення юридичної професійної діяльності.

6. Охарактеризуйте основні причини, форми прояву та засоби попередження фактів професійної деформації юристів.

Теми реферативних повідомлень:

Ø Принципи організації та функціонування сучасної системи юридичної освіти в Україні.

Ø Характеристики основних форм навчання.

Ø Права та обов’язки учасників навчального процесу. Навчальна дисципліна.

Література:

Бесчастний В. М. Працівникам ОВС про основи етикету / В. М. Бесчастний, А. А. Абдулін. – Донецьк : ДЮІ ЛДУВС, 2006. – 224 с.

Бігун В. С. Юридична професія та освіта. Досвід США у порівняльній перспективі / В. С. Бігун. – К. : Видавнича організація «Юстиніан», 2006. – 272 с.

Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти : [навч. посіб.] / Я. Я. Болюбаш. – К. : ВВП “КОМПАС”, 1997. – 64 с.

Жалинский А. Э. Профессиональная деятельность юриста: Введение в специальность : [учеб. пособ. для вузов] / А. Э. Жалинский. – М. : БЕК, 1997. – 330 с.

Лозовой В. О. Професійна етика юриста / В. О. Лозовий, О. В. Петришин. – Х. : Право, 2004. – 172 с.

Права людини і професійні стандарти для працівників правоохоронних органів в документах міжнародних організацій. – К. : Сфера, 2002. – 414 с.Професійна етика та культура поведінки працівника органів внутрішніх справ України : метод. посіб. [для працівників ОВС] / [В. Л. Ортинський, В. С. Бліхар, М. П. Гетьманчук та ін.]. – Львів, 2009. – 127 с.

Сливка С. С. Юридична деонтологія. Правнича етика. Професійна культура : [підруч.] / С. С. Сливка. – [вид. 3-тє, перероб. і доп.]. – К. : Атіка, 2006. – 295 c.

Загальні вимоги до організації психологічного обстеження
С 1 августа по 11 ноября 1942 г.
Задача 6.
Обязательное страхование ответственности коммерческих организаций, осуществляющих риэлтерскую деятельность, за причинение вреда в связи ее осуществлением
Фильтрация электронной почты
Укажите один правильный ответ. 397. Хрусталик человека имеет:
Острые заболевания яичка. Клиника. Методы диагностики и лечения.
Субъект права. Правоспособность, дееспособность.
БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ, способные сделать твою молитву более действенной. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим
Передача осей на монтажные горизонты
Основные формально-логические законы
Міжнародна торгівля технологіями
Выбор и расчет структурной схемы
Анотації
Лекція №3.
Разработка простейшего оконного приложения
Этапы установки модели в системе ModelSim
Тема 12. Філософська концепція людини.
Гигиеническая ванна или мытье под душем
Принцип взаємозв'язку об'єктивної соціальної саморегуляції і цілеспрямованої діяльності у здійсненні соціальної політики
Поняття та стадії законодавчого процесу.
Порядок санитарной обработки рожениц
Основные подходы к анализу рассказа как эпического жанра
Главная Страница