Тема 2. Система професійної підготовки юристів та моральні засади юридичної діяльності

Семінарське заняття – 2 години

1. Поняття юридичної освіти. Права та обов‘язки суб‘єктів навчального процесу.

2. Поняття та роль моралі у здійсненні юридичної діяльності.

3. Характеристика морально-етичних стандартів професійної підготовки юристів, що містяться в актах національного та міжнародного права.

Завдання для самостійної роботи:

1. Знайдіть нормативний акт, у якому визначаються рівні освіти та процитуйте елементи відповідного нормативного тексту.

2. У яких формах передбачається реалізація права на освіту.

3. Що Ви розумієте під терміном «Болонський процес»?

4. Як Ви можете пояснити такі принципи навчання: самостійність, безперервність, загальність, рівність та індивідуальний підхід?

5. Охарактеризуйте роль моралі в процесі здійснення юридичної професійної діяльності.

6. Охарактеризуйте основні причини, форми прояву та засоби попередження фактів професійної деформації юристів.

Теми реферативних повідомлень:

Ø Принципи організації та функціонування сучасної системи юридичної освіти в Україні.

Ø Характеристики основних форм навчання.

Ø Права та обов’язки учасників навчального процесу. Навчальна дисципліна.

Література:

Бесчастний В. М. Працівникам ОВС про основи етикету / В. М. Бесчастний, А. А. Абдулін. – Донецьк : ДЮІ ЛДУВС, 2006. – 224 с.

Бігун В. С. Юридична професія та освіта. Досвід США у порівняльній перспективі / В. С. Бігун. – К. : Видавнича організація «Юстиніан», 2006. – 272 с.

Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти : [навч. посіб.] / Я. Я. Болюбаш. – К. : ВВП “КОМПАС”, 1997. – 64 с.

Жалинский А. Э. Профессиональная деятельность юриста: Введение в специальность : [учеб. пособ. для вузов] / А. Э. Жалинский. – М. : БЕК, 1997. – 330 с.

Лозовой В. О. Професійна етика юриста / В. О. Лозовий, О. В. Петришин. – Х. : Право, 2004. – 172 с.

Права людини і професійні стандарти для працівників правоохоронних органів в документах міжнародних організацій. – К. : Сфера, 2002. – 414 с.Професійна етика та культура поведінки працівника органів внутрішніх справ України : метод. посіб. [для працівників ОВС] / [В. Л. Ортинський, В. С. Бліхар, М. П. Гетьманчук та ін.]. – Львів, 2009. – 127 с.

Сливка С. С. Юридична деонтологія. Правнича етика. Професійна культура : [підруч.] / С. С. Сливка. – [вид. 3-тє, перероб. і доп.]. – К. : Атіка, 2006. – 295 c.

Риск, которому подвергаются дети весеннего типа.
Sew, What's Your Problem?
Тема 1.Предмет і метод політології. Тема 2.Політика як суспільне явище (2 год.)
Означення похідної
Методи аналізу і категорії даних
Дух премудрости и откровения.
Разработка учебных материалов
Економічна сутність і функції фінансів суб’єктів господарювання
ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД
Глава 1. Прошлое. Сказ о Ясном Соколе. Чтение неискажённых текстов русских Сказов оказывается не только очень интересным, но и очень познавательным
Глава 217: Уничтожение клана Чжоу
К ВОПРОСУ О ТРАДИЦИЯХ В СОВРЕМЕННОМ
Проблеми інформації
Лекція №1. Історія світового туризму від найдавніших часів до ХVІІ ст.
Парламентський контроль Спільного комітету з прав людини
ІІ частина (4 бали)
Виды нарушений и расстройств сознания
Using Authentic Materials and Situations
Управление риском и стратегия развития фирмы.
Определение сроков службы тракторов К-700 по минимуму приведенных затрат
Какие этапы включает в себя решение задач с помощью компьютера?
Основные функции процесса закупок
Гурий Пуппер полюбил Татьяну Гроттер пылко и пламенно. Причина чувства: дистанционная магия на фоне изначальной склонности»
Главная Страница