Методичні вказівки для викладачів і студентів

Мета - сформувати у студентів системне уявлення про соціальне призначення і основний зміст кримінально-виконавчого права з тим, аби створити необхідні передумови для правильного розуміння і вживання його норм в юридичній практиці, дотримання законності в діяльності правоохоронних органів.

Завдання:

- сформувати у студентів систему знань про основи політики держави в області виконання кримінальних покарань, правовому регулюванні цієї сфери діяльності;

- виробити у них навики і уміння аналізувати законодавство і нормативні правові акти, регулюючі виконання кримінальних покарань;

- добитися формування у студентів правосвідомості як найважливішої умови дотримання законності в діяльності правоохоронних органів.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: - виходячи з цілей і завдань курсу, в процесі його вивчення студентам необхідно засвоїти поняття кримінально-виконавчого права, його зміст, основні категорії кримінально-виконавчої політики, її особливості на різних етапах розвитку нашої держави і в сучасний період, тенденції її розвитку в найближчій перспективі тощо.

вміти: - правильно вживати майбутніми фахівцями норми кримінально-виконавчого права, захищати права і законні інтереси громадян у сфері реалізації кримінальної відповідальності;

- правильно використовувати кримінально-виконавче законодавство при вирішенні практичних питань по виконання покарань:

1. не пов'язаних з ізоляцією засудженого від суспільства;

2. у вигляді арешту;

3. у вигляді позбавлення волі;

4. відносно військовослужбовців;

- застосовувати правові основи звільнення засуджених від відбування покарання.

1. Для підготовки і проведення заняття студени використовують бібліотечний фонд, а також навчально-методичні та інші, рекомендовані кафедрою джерела і матеріали.

2. При проведенні занять бажано застосовувати такі методи перевірки занять студентів:

Опитувальний - метод перевірки знань, при якому суб'єкт перевірки ставить запитання об'єкту (в усній або письмовій формі).Реферативний – метод перевірки знань, при якому заздалегідь визначені студенти доповідають по контрольній тематиці з наступним обговоренням.

Програмний контроь – метод перевірки знань, при якому зі студентами може проводитися тестування.

Перевірка конспектів лекцій – метод перевірки знань, який полягає у перевірці наявності лекційного матеріалу у зошитах.

3. Виступами студентів передує вступне слово викладача. Після кожного виступу студенту можуть бути поставлені додаткові запитання, які не були розкриті під час його виступу. У ході виступу, а також і після нього, ставляться запитання до решти студентів, які повинні постійно слідкувати за виступами своїх колег та вчасно висловлювати погляд щодо дискусійних проблем.

Після кожного виступу викладач повинен підбити короткий підсумок виступам як основного відповідача, так і інших осіб, які брали участь у обговоренні питання. Загальне резюме робиться наприкінці заняття.

Вступ студентів здійснюється через вільне викладання питання без використання конспектів. Можливість використання додаткового матеріалу доцільна, якщо це є самостійно розробленим проектом рішення щодо поданого ситуативного завдання, яке допомагає розкрити правові підстави і порядок дій у запропонованій ситуації.

4. Організаційно заняття складається з доведеного до студентів:

- плану проведення лекції або заняття;

- переліку рекомендованої літератури;

- тем реферативних повідомлень, якщо це заняття.

5. Орієнтовний розрахунок навчального часу на заняттях:

- перевірка готовності студентів до заняття – 3 хв.

- вступне слово викладача – 5 хв;

- розгляд основних навчальних питань – 68 хв;

- прикінцеве слово викладача, підбиття підсумків та видача рекомендацій щодо поглиблення знань з даної теми – 4 хв.

rxm.deutsch-service.ru vty.deutsch-service.ru refaneg.ostref.ru person.radioritual.ru Главная Страница