Присвоєні розряди, відпрацьований за місяць час, погодинні тарифні ставки і КТУ членів виробничої бригади

Прізвище та ініціали Присвоєний тарифний розряд Відпрацьований за місяць час, годин Погодинна тарифна ставка КТУ
Петренко А. Сидоренко О. Кучеренко В. III V IV 3, 17 4, 92 4, 21 1, 1 0, 9 1, 0

Задача 7.7.До проведення заходу по суміщенню функцій бригада електрослюсарів складалась із 5 чоловік: V розряду – 2; IV розряду – 2; III розряду – 1. Вирішено вивільнити робітника III розряду і розподілити його обов’язки між членами бригади. Розрахувати заробіток кожного із електрослюсарів (у розрахунку на 173, 1 год. за місяць) із урахуванням того, що за дотримання графіка профілактичних робіт їм виплачується премія в розмірі 25% погодинної заробітної плати, а доплата за суміщення функцій п’ятого робітника розподіляється пропорційно до та­риф­них ставок між робітниками, що залишились. Умови праці – нормальні, оплата праці – погодинна.

Задача 7.8*. ВАТ «Орбіта» на дільниці складання приладів створено виробничу бригаду робітників-складальників. Показ­ни­ки, необхідні для економічних розрахунків ефективності засто­су­ван­ня колективної організації та оплати праці, подано в таблиці 7.3.

Таблиця 7.3.

Показники для розрахунків ефективності застосування бригадної форми організації та оплати праці в АТ «ОРБІТА»

Показники Одиниця вимірювання Величина
Виробнича програма бригади на рік Комплексна норма часу на складання одного при­ладу: – до створення бригади – після створення бригади Колективна розцінка за складання одного при­ладу: – до створення бригади – після створення бригади Абсолютне зниження втрат робочого часу після створення бригади Річний фонд робочого часу одного робітника тис. од. нормо-годин грн нормо-годин годин 1, 05 0, 89 1, 70 1, 65 12 400

Визначити показники, що комплексно характеризують ефек­тивність застосування колективної (бригадної) форми організації та оплати праці:1) відносне зниження трудомісткості складальних робіт;

2) зростання продуктивності праці;

3) умовне вивільнення робітників за рахунок зниження втрат робочого часу;

4) економію тарифного фонду заробітної плати.

СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 8

«Визначення параметрів потокової лінії»

Мета:оволодіти методикою розрахунку параметрів потокової лінії.

Питання для активізації опорних знань студентів

1. Розкрити сутність поняття «виробничий процес» назвати його основні елементи.

2. Навести класифікацію виробничих процесів за призначенням.

3. Навести класифікацію виробничих процесів за перебігом у часі.

4. Навести класифікацію виробничих процесів за рівнем автоматизації.

5. Назвати принципи проектування та організації виробничих процесів. Охарактеризувати кожен з них.

6. Дати визначення поняттю «тип виробництва». Навести різновиди організаційних типів виробництва.

7. Дати характеристику одиничному типу виробництва.

8. Охарактеризувати масовий тип виробництва.

9. Охарактеризувати серійне виробництво.

10. Охарактеризувати дослідно-експериментальне вироб­ництво.

Рекомендована література: [18, 20, 32, 37, 66, 67, 76].

Методичні вказівки для виконання завдань
практичної роботи

Такт потокової лінії (r) – це інтервал часу, протягом якого сходять з лінії вироби, що пересуваються один за одним:

де r – такт потокової лінії, хв.;

Фд– дійсний фонд часу роботи потокової лінії за розрахунковий період, хв.

Фд =(Дк – Дсв) ×Тзм × nзм × R, год.,

де Дк – дні календарні, днів;

Дсв – святкові та вихідні дні, днів;

Тзм – тривалість зміни, год.;

nзм– кількість змін роботи лінії;

R – коефіцієнт втрат часу;

N – обсяг виробництва продукції за той самий період у натур. од.

Темп потокової лінії (Т) показує: скільки за одну годину виробляється виробів на потоковій лінії.

Оскільки предмети праці передаються на обробку не поштучно, а транспортними партіями, то вони сходять з лінії через певний інтервал часу, що називається ритмом лінії (R).

R = r × n , хв.,

де n – кількість виробів у транспортній партії, шт.

Кількість робочих місць (Ср) розраховується за формулою:

.,

де Тшт – трудомісткість виробництва одного виробу, (год., н-год., хв.).

Кількість робочих місць округлюється до більшого числа, після чого визначається коефіцієнт завантаження робочих місць для кожної операції.

Коефіцієнт завантаження (використання) обладнання (Кз)розраховується за формулою:

Швидкість руху конвеєрної стрічки (V) залежить від її такту та відстані між виробами:

м/хв.,

де ℓ– крок конвеєра, тобто відстань між центрами двох суміжних виробів на конвеєрі, м.

Наприклад:

50 cм 50 см

150 см


200 см

150 + (25 + 25) = 200 см

На робочому конвеєрі з безперервним рухом для виконання операції робітник пересувається за ходом конвеєра в межах відведеної йому робочої зони. Після закінчення операції робітник повертається до початку зони і виконує операцію над наступним виробом, який на цей момент має підійти на обробку.

Довжина робочої зони (α) обчислюється за формулою:

Довжина конвеєра (L) розраховується за формулою:

L = ℓ×Спр, м.

referatvtc.nugaspb.ru refallv.ostref.ru referatqpz.nugaspb.ru referattzx.nugaspb.ru Главная Страница