Предмет історії економіки та економічної думки

ЗМІСТ

Київ НУХТ 2010

КУРС ЛЕКЦІЙ

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

В.К. Гаркавко

О.М. Соломка

Міністерство освіти і науки України

Ресурси мережі Internet

Бібліотеки України

1. Національна бібліотека України ім.. В.І. Вернадського

http://www.nbuv.gov.ua/

2. Національна парламентська бібліотека України

http://www.nplu.kiev.ua/

3. Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького

http://www.odnb.odessa.ua/

4.Електронна бібліотека ОНПУ

http://library.opu.ua/

Законодавство України

1. http://www.rada.kiev.ua/

2. http://www.nau.kiev.ua/

3. http://www.liga.kiev.ua/

4. http://www.ukrpravo.kiev.com

Національний університет харчових техНологій

для студентів напрямів галузі знань

0305 „Економіка та підприємництво”,

0306 „Менеджмент і адміністрування”

денної та заочної форм навчання

Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені. Написання одиниць відповідає стандартам Підписи авторів _______О.М. Соломка _______В.К. Гаркавко „___”_________________2010р. Схвалено на засіданні кафедри економічної теорії і політології як курс лекцій Протокол № 11 від 19.05.2010р.

Соломка О.М., Гаркавко В.К.Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій для студентів напрямів галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво”, 0306 „Менеджмент і адміністрування” денної та заочної форм навчання. – К.: НУХТ, 2010. – 125 с.

Рецензент Н.М. Салатюк, канд. економ. наук, доцент

О.М. Соломка,канд. економ. наук.

В.К. Гаркавко, ст. викладач.

© О.М. Соломка, В.К. Гаркавко, 2010

© НУХТ, 2010


Тема 1. Предмети та методи вивчення дисциплін напрямку „Історія економіки та економічної думки”. Формаційна, цивілізаційна, системно-синергетична парадигми……………………………….......................................
Тема 2. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій. Початки економічної думки Давніх Єгипту й Месопотамії………………………………………………………………….......
Тема 3. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VIII ст. до. н.е. – V ст. н.е.). „Артхашастра”, „Гуань-цзи”, „економіка”, „хрематистика”, систематизації в області сільгоспвиробництва Катона, Варрона, Колумелли .........................
Тема 4. Господарство та економічна думка суспільств європейської і азіатської цивілізацій у період середньовіччя (V ст. – XV ст.). Економічні доктрини каноністів й мусульманства. Середньовічні західноєвропейські й давньоруські джерела економічної думки ………………….............................
Тема 5. Формування передумов ринкової економіки в країнах європейської цивілізації (XVI – перша половина XVII ст. ). Теорія і практика меркантилізму………………………………………...…………………………
Тема 6. Розвиток ринкового господарства у період становлення національних держав (друга половина XVII ст. – перша половина XIX ст.). Розвиток економічної думки епохи вільної конкуренції (фізіократія; класичний напрям; „історичні школи”; дрібнобуржуазні й соціалістичні течії; марксизм)……………….............…………………………………………
Тема 7. Ринкове господарство країн європейської цивілізації у період монополістичної конкуренції (друга половина XIX ст. – початок XX ст.). Розвиток економічної думки епохи монополістичного капіталізму (маржиналізм; ревізіоністські течії; „соціальні напрями”; теорії фінансового капіталу, економічної динаміки, недосконалої конкуренції та ін.)……………………………………………....................................................
Тема 8. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні другої половини XIX ст. – початку XX ст. (ліберально-народницькі, „соціальний”, марксистський, маржинальний та ін. напрями) ………………………………………………...Тема 9. Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільства світової цивілізації першої половини ХХ ст. (кейнсіанство, „шведська школа”, теорії економічного зростання, зародження інституціоналізму)…...……………………………….
Тема 10. Розвиток національних економік провідних країн світової цивілізації під впливом науково-технічної революції другої половини XX ст. (неокейнсіанство; посткейнсіанство; неолібералізм; монетаризм; соціально-інституціональні напрями)…………………………………….........
Тема 11. Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції кінця XX – початку XXI ст. (теорії „економіки пропозиції”, „раціональних очікувань”, „неокласичний синтез”, економетричні дослідження; неоінституціоналізм; новітні економічні теорії)…………………………………………......…………………
Тема 12. Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці……………………............
Тема 13. Формування основ ринкового господарства і концепцій економічного розвитку в Україні на межі XX/ХХІ ст. ………………….........
Рекомендована література

Тема 1. Предмети та методи вивчення дисциплін напрямку „Історія економіки та економічної думки”. Формаційна, цивілізаційна, системно-синергетична парадигми

Основні питання теми

1. Предмет історії економіки та економічної думки.

2. Функції та основні методи курсу.

3. Підходи та критерії періодизації господарського розвитку суспільства.

Для розуміння природи та особливостей функціонування сучасних економічних систем необхідно розкрити їхній історичний розвиток, виявити закономірності взаємозв’язків між ними.

Предметом вивчення навчальної дисципліни „Історія економіки та економічної думки”, яка об’єднує в собі два наукових напрями - „Економічна історія” та „Історія економічних вчень”, є виникнення, становлення і розвиток економічних явищ, процесів і знань, починаючи від перших форм, уявлень й думок про господарювання до формування сучасних економічних шкіл, наукових напрямів, концепцій, теорій, поглядів окремих вчених й сучасних діячів на протязі всієї історичної еволюції економічної думки та втілення їх в практику державного регулювання сучасної соціально-орієнтованої ринкової економіки.

Історія економіки та економічної думки вивчає становлення та історичний розвиток господарської системи суспільства загалом, історичних форм господарств, що її утворюють, та особливості взаємодії між ними. Ґенеза економічної думки протягом століть, етапні внески видатних особистостей або наукових шкіл, історичний поступ творчого духу людства, що відбивав еволюцію господарських систем суспільства, - усе це входить до предмета історико-економічних досліджень.

Мета дисципліни – збагатити та поглибити економічні знання й світогляд студентів шляхом економічних досліджень, методом історичного аналізу, в певній хронології подій, у взаємодоповненні до попередніх абстрактно-логічних, індуктивно-дедуктивних та інших методів дослідження, які застосовувались при вивченні економіко-теоретичних дисциплін.

Завдання дисципліни – поглиблення знань з економічної теорії; формування уявлень про закономірність і тенденції розвитку економічної думки і практики господарювання; аналіз наукового внеску окремих шкіл і напрямів в економічну теорію і держрегулювання сучасної ринкової економіки; розгорнута характеристика сучасних економічних концепцій та форм і методів їхнього втілення в практичну економічну діяльність.

Основними джерелами вивчення дисципліни є пам’ятки матеріальної культури й писемності, зведення законів, ділові, адміністративні і юридичні документи, археологічні знахідки, відомості з архівів, статистичні довідники тощо. Обробкою даних джерел, їхньою систематизацією й вибіркою в певне наукове спрямування займаються вчені-історіографи, а сам такий процес є історіографією. Видатними історіографами марксистського спрямування являються К. Маркс, Ф. Енгельс. В.І. Ленін, інших спрямувань - А. Тойнбі (Англія), М. Блок. Л.Е Каміль, Ф. Бордель, Н.Д. Фюстель-де-Куланж (Франція), К. Бюхер, В. Зомбарт, М. Вебер (Німеччина), Д. Белл, А. Тоффлер (США), М.Д. Кондратьєв (Росія), М.М. Ковалевський, М.М. Туган-Барановський (Україна). Й.-А. Шумпетер (Австрія, Україна, Німеччина. США) та ін.

referatvlk.nugaspb.ru referatqbt.nugaspb.ru uwu.deutsch-service.ru run.deutsch-service.ru Главная Страница