Теми семінарських занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
денне заочне
Тема 1. Археологія як наука. Методи археології. 1.Місце археології серед історичних дисциплін 2.Польова археологія та її методи 3.Теоретична археологія 4.Методи природничих наук в археологічних дослідженнях -
Тема 2. Розвиток археологічних знань. 1.Перші археологічні дослідження. XVI- XVIII ст. 2.Становлення археології як науки. XIX ст. 3.Розвиток археології у ХХ ст. 4.Археологія в Україні -
Тема 3. Найдавніший період історії людства. Доба раннього палеоліту. 1.Теорії антропогенезу 2.Періодизація раннього та середнього кам’яного віку 3.Археологічні пам’ятки раннього та середнього палеоліту на території України 4.Неандертальська проблема -
Тема 4. Пізній палеоліт та мезоліт. 1.Головні риси доби пізнього палеоліту 2.Культурні особливості мезолітичної епохи 3.Суспільство доби пізнього палеоліту та мезоліту 4. Археологічні пам’ятки пізнього палеоліту та мезоліту на території України -
Тема 5. Неоліт. Культури неоліту. 1.Зміст терміну «неолітична революція» 2.Перші неолітичні культури в Малий Азії 3.Революційні технології та розвиток суспільних відносин в неоліті 4.Неолітичні культури на території України -
6. Тема 6. Енеоліт. 1.Технології та суспільні відносини доби енеоліту 2. Трипільська культура – хронологія та періодизація 3. Матеріальна культура трипільських племен 4. Населення степової України доби енеоліту
7. Тема 7. Особливості культур на рубежі енеоліту-бронзового віку. 1.Усатівська культура – генезис та доля 2.Металообробка, початок виробництва бронзи 3.Кургани усатівської культури 4.Матеріальна культура усатівського населення
8. Тема 8. Епоха бронзи. Культури епохи бронзи в Північному Причорномор’ї. 1.Культури раннього бронзового віку 2.Культури середнього бронзового віку 3.Культури пізнього бронзового віку 4.Металургічні провінції пізнього бронзового віку
9. Тема 9. Доба раннього заліза. 1.Виникнення номадизму 2.Передскіфський період на території України 3.Фракійські старожитності 4.Кімерійська проблема
10. Тема 10. Скіфські та сарматські старожитності. 1.Походження скіфів. Ранньоскіфська культура 2.Велика Скіфія 3.Поява сарматів у Північному Причорномор’ї. Ранньосарматські пам’ятники 4.Cармати в перші століття після Р.Х.
11. Тема 11.Античні міста-держави. 1.Заснування еллінських колоній в Північному Причорномор’ї. Архаїчна доба 2.Античні міста у класичну добу. Питання еллінсько-варварських взаємин 3.Античні міста в елліністичний час 4.Матеріальна культура античних міст Північного Причорномор’я
12. Тема 12. Римський період в Північному Причорномор’ї 1.Античні міста Північного Причорномор’я в римську добу 2.Римська воєнна присутність у Північному Причорномор’ї 3.Траянові вали 4.Культури місцевого населення на території України в римський час
13. Тема 13. Велике переселення народів. Гунські, германські та тюркські старожитності. 1.Готи в Північному Причорномор’ї 2.Черняхівська культура 3.Гуни – історія та культура 4.Кочовики раннього середньовіччя в Північному Причорномор’ї
14. Тема 14. Давні слов’яни. Київська Русь. 1.Проблема походження слов’ян 2.Ранньослов’янські археологічні культури 3.Утворення Давньоруської держави 4.Культура Першого Болгарського царства
15. Тема 15. Археологія періоду середньовіччя. 1.Археологічна культура давньоруських міст 2.Кочовики домонгольського часу 3.Золотоординські пам’ятки на півдні України 4.Середньовічний Білгород-Дністровський
16. Тема 16. Міська археологія. Охорона пам’яток археології 1.Поняття «міська археологія» 2.Розвиток міської археології в Одесі 3.Проблема охорони археологічних пам’яток. Закон України «Проохорону археологічної спадщини». 4.Перспективи розвитку вітчизняної археології
Всього годинrefapmn.ostref.ru refaozh.ostref.ru tkj.deutsch-service.ru refalbv.ostref.ru Главная Страница