Соціальна цінність права, його сутність і зміст

Сутність права слід визначати,враховуючи такі положення: право існує в певних формах, що фіксують право як регулятор суспільних відносин; право може існувати і поза інституційними формами свого виявлення (як ідеї, оцінки, зв’язки або діяльність суб’єктів, яка розкриває динамізм права); право є виразником міри і свободи в суспільстві; будучи з формальної точки зору регулятором, право обслуговує той чи інший соціальний інтерес.

За своєю суттю право покликане забезпечити в суспільстві не коротко­часне перемир’я, а довготривалий правопорядок. Тому слід погодитись з О. Скакун у тому, що поняття права охоплює дві сторони, що виражають його сутність: регулятивно-компромісна забезпечує порядок, соціальне прими­рення, соціальну стабільність (існує поза часом і позі простором); ціннісно-нормативна забезпечує свободу, справедливість, рівність (існує в часі і просторі).

З погляду соціального інтересу виділяють такі підходи до розуміння сутності права: класовий (право визначається як система гарантованих державою юридичних норм, що висловлюють волю економічно пануючого класу); загальносоціальний (право розглядається як загальновизнаний компроміс між різними класами, групами та соціальними станами для забезпечення потреб та інтересів як громадянського суспільства в цілому, так і окремих його суб’єктів).

Отже, під сутністю права розуміють ті внутрішні і необхідні, загальні та основні, головні і стійкі риси, ознаки та якості правових явищ, єдність і взаємообумовленість яких визначають якісну специфіку та закономірності розвитку права як самостійної субстанції. Під цінністю праварозуміється його здатність бути метою і засобом задоволення науково обґрунтованих, соціально справедливих загальнолюдських потреб і інтересів громадян та їх об’єднань.

О. Скакун визначає основні вияви цінності права: 1. Соціальна цінність права виражається в здатності: а) вирішувати проблеми в суспільстві за допомогою правових засобів; б) розвивати ті відносини, у яких зацікавлені як окремі індивіди, так і суспільство в цілому; в) вносити стабільність і порядок у суспільні відносини; г) забезпечувати надійність соціального захисту громадян. 2. Інструментальна (службова) цінність права – один із виявів його загально­соціальної цінності – полягає в тому, що право є регулятором суспільних відносин, інструментом для вирішення різноманітних завдань, зокрема для забезпечення функціонування соціальних інститутів та інших соціальних благ. 3. Особистісна цінність права як соціального явища полягає в тому, що право має глибокий особистісний зміст, оскільки: а) служить мірою свободи в суспільстві; б) виражає справедливу міру свободи; в) постає як рівна міра свободи.refanwn.ostref.ru now.upsref.ru exactly.unoreferat.ru elekslipru.refberry.ru Главная Страница