Соціальна цінність права, його сутність і зміст

Сутність права слід визначати,враховуючи такі положення: право існує в певних формах, що фіксують право як регулятор суспільних відносин; право може існувати і поза інституційними формами свого виявлення (як ідеї, оцінки, зв’язки або діяльність суб’єктів, яка розкриває динамізм права); право є виразником міри і свободи в суспільстві; будучи з формальної точки зору регулятором, право обслуговує той чи інший соціальний інтерес.

За своєю суттю право покликане забезпечити в суспільстві не коротко­часне перемир’я, а довготривалий правопорядок. Тому слід погодитись з О. Скакун у тому, що поняття права охоплює дві сторони, що виражають його сутність: регулятивно-компромісна забезпечує порядок, соціальне прими­рення, соціальну стабільність (існує поза часом і позі простором); ціннісно-нормативна забезпечує свободу, справедливість, рівність (існує в часі і просторі).

З погляду соціального інтересу виділяють такі підходи до розуміння сутності права: класовий (право визначається як система гарантованих державою юридичних норм, що висловлюють волю економічно пануючого класу); загальносоціальний (право розглядається як загальновизнаний компроміс між різними класами, групами та соціальними станами для забезпечення потреб та інтересів як громадянського суспільства в цілому, так і окремих його суб’єктів).

Отже, під сутністю права розуміють ті внутрішні і необхідні, загальні та основні, головні і стійкі риси, ознаки та якості правових явищ, єдність і взаємообумовленість яких визначають якісну специфіку та закономірності розвитку права як самостійної субстанції. Під цінністю праварозуміється його здатність бути метою і засобом задоволення науково обґрунтованих, соціально справедливих загальнолюдських потреб і інтересів громадян та їх об’єднань.

О. Скакун визначає основні вияви цінності права: 1. Соціальна цінність права виражається в здатності: а) вирішувати проблеми в суспільстві за допомогою правових засобів; б) розвивати ті відносини, у яких зацікавлені як окремі індивіди, так і суспільство в цілому; в) вносити стабільність і порядок у суспільні відносини; г) забезпечувати надійність соціального захисту громадян. 2. Інструментальна (службова) цінність права – один із виявів його загально­соціальної цінності – полягає в тому, що право є регулятором суспільних відносин, інструментом для вирішення різноманітних завдань, зокрема для забезпечення функціонування соціальних інститутів та інших соціальних благ. 3. Особистісна цінність права як соціального явища полягає в тому, що право має глибокий особистісний зміст, оскільки: а) служить мірою свободи в суспільстві; б) виражає справедливу міру свободи; в) постає як рівна міра свободи.Лекція 3. Соціальна політика основних світових структур
Методика 13. «Вербальная фантазия» (речевое воображение)
Социальная деятельность и соц. Поведение
У котрому рядку всі фразеологізми мають однакове походження?
Антихристианская этика Э. Роттердамского
Функциональные задачи сотрудников организации.
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ МЕТОДОМ ДИНАМІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
Шрифты на русской и латинской основах. Их графические элементы
Главный архитектор института
Анализ по элементам и анализ по единицам в научном мышлении
Функционально- смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение
Страхування додаткової пенсії.
Учение И. П.Павлова об анализаторах. Структура и функции анализаторов. Механизм возникновения возбуждения в рецепторах. Рецепторный и генераторный потенциалы.
Методы педагогических исследований.
Розділ VII. Система реалізації Концепції
Преступления, предметом которых являются документы, государственные награды, штампы, печати, бланки.
Вчення Фоми Аквінського про умови симфонії розуму та віри
Способы Обеспечения Исполнения Обязанности По Уплате Налогов И Сборов
ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ
Оценка эффективности работы по совершенствованию организации труда
А.Н. ЛЕОНТЬЕВА И К.Э.ФАБРИ О РОВНЫХ ОТРАЖЕНИЯХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ И СТАДИИ РАЗВИТИЯ ПСИХИКИ ЖИВОТНЫХ
Приклад оформлення листа-запрошення
TEXT 5.6. DIE BUNDESKANZLERIN VON DER SCHWEIZ CORINA CASANOVA
Главная Страница