Електропровідність твердих діелектриків.

Тут основними носіями заряду є електрони. Іони "вморожені" і практично не мають можливості руху, b ~10-23 м2/(В·с). Утворення вільних носіїв заряду відбувається внаслідок впливу іонізаційних випромінювань і нагрівання. Рекомбінація носіїв заряду у твердих тілах не утруднена. Електропровідність твердих діелектриків визначається наявністю домішок.

Електропровідність рідин.

Сучасні вистави про провідність діелектричних рідин полягають у наступному. Тут носіями заряду є іони, тому що електрони легко прилипають до нейтральних молекул рідини й не можуть існувати у вільному стані. Крім того, у рідині заряди можуть переноситися моліонами (групами молекул), частками й навіть пухирцями. Іонізація полегшена в порівнянні з газами. Рекомбінація носіїв заряду в рідині утруднена, оскільки заряди активно взаємодіють із більш щільним і рухливим середовищем.

Таким чином, у рідинах звичайно провідність більше, чим у газах і твердих тілах за рахунок полегшеної іонізації й утрудненої рекомбінації

З іншого боку, відсутність форми рідини, легкість очищення дають можливість зменшення електропровідності, що неможливо зробити із твердими діелектриками. У цей час існують кілька нових технологій очищення рідин, наприклад електродіаліз, завдяки яким деякі рідини очищали до провідності, не гірше кращих зразків твердих діелектриків.

Діелектрична проникність.

Однієї з найважливіших характеристик діелектриків, що має найважливіше значення для техніки є його відносна діелектрична проникність ε.

Ця величина являє собою відношення заряду Q, отриманого на конденсаторі, що містить даний діелектрик, до заряду Q0, який можна було б одержати в конденсаторі, якби між електродами перебував вакуум:

ε = Q/Q0

Із цього визначення випливає, що діелектрична проникність не залежить від вибору системи одиниць і її числове значення завжди більше одиниці.

Значення діелектричної проникності речовини вказує на його здатність накопичувати електричні заряди в порівнянні з вакуумом. Чим вище діелектрична проникність, тем більшу ємність, більшу електричну енергію буде мати конденсатор при тих же розмірах. Здатність діелектриків накопичувати електричний заряд практично обумовлена таким фізичним процесом як поляризація.

Questions for computer based tes
Товарищество собственников жилья.
Економічна система суспільства. Власність у системі економічних відносин
Кредитоспособность заемщика -готовность заемщика выполнять принимаемые на себя финансовые обязательства. Определяется на основе анализа его кредитной истории.
Особенности проблематики произведения «Горячий снег» Юрия Бондарева
Матричний метод роз’язання лінійних систем.
Билет №8. Сюжеты и образы древнерусской живописи.
Визначений інтеграл, як границя інтегральної суми. Теорема існування. Геометричний зміст визначеного інтеграла.
This publication was supported under a grant funded by the Program of Individual Research of The John and Catherine MacArthur Foundation (grant N 03-77894-000-GSS). 45 страница
Облік розрахунків з різними дебіторами
Класифікація боргу.
Пути снижения негативного воздействия азотных удобрений на окружающ среду экологические аспекты применения азотных удобрений.
Основные способы психологической защиты населения и лиц, участвующих в его спасении.
Показания подозреваемого, обвиняемого, свидетеля и потерпевшего.
Optical Toys and the Pre-History of Animation
Социальный подход к изучению истории менеджмента
ТЕМА 8. СУКУПНІ ВИТРАТИ ПРИВАТНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА РІВЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
При каком режиме работы двигателя карбюратором готовится рабочая смесь обедненного состава?
Алгоритм оказания неотложной помощи при судорогах
В чем главная роль бихевиоризма в политологии?
By Transcription or Transliteration and Explication of Their Genuine Nationally Specific Meaning
Третє покоління комп'ютерів (1964-1971 роки)
Дистанційне банківське обслуговування
Главная Страница