Приклади розв’язання задач

Приклад 1. Обчислити дефект маси Δm і енергію зв'язку ядра .

Розв’язання. Дефект маси ядра визначимо за формулою:

.

Підставимо в цю формулу , та ( – табличне значення):

;

;

,

одержимо:

Енергія зв'язку ядра:

,

або

.

Приклад 2. Енергія зв'язку електрона з ядром незбудженого атома водню (енергія іонізації) дорівнює 13,6 еВ. Визначити, на скільки маса атома водню менша за суми мас вільних протона і електрона.

Розв’язання. Шукана величина є дефектом маси стійкої системи, що складається з протона і електрона, тобто дефект маси атома водню.

За законом пропорційності маси і енергії, маємо:

Визначення дефекту маси атома водню за формулою

в даний час неможливо, оскільки за своєю величиною (0,0000000149) він значно менший похибки сучасних методів вимірювання мас частинок.

У найбільш важких атомів енергія зв'язку електронної оболонки з ядром досягає десятих частин мегаелектрон-вольт, але оскільки енергія зв'язку нуклонів у важких ядрах близька до 1900 МеВ, то і в цьому випадку енергією зв'язку електронної оболонки з ядром можна знехтувати.

Приклад 3. Визначити енергію , яку потрібно витратити для відриву нейтрона від ядра .

Розв’язання. Після відриву нейтрона число нуклонів А в ядрі зменшиться на одиницю, а число протонів Z залишиться незмінним; вийде ядро 22Na. Ядро 23Na можна розглядати як стійку систему, що утворилася в результаті захоплення вільного нейтрона ядром 22Na. Енергія відриву нейтрона від ядра 23Na дорівнює енергії зв'язку нейтрона з ядром 22Na.

Виразивши енергію зв'язку нейтрона через дефект маси системи, одержимо:

.

При підстановці числових значень замінюємо маси ядер масами нейтральних атомів. Оскільки число електронів в оболонках атомів 22Na і 23Na однакове, різниця мас атомів 23Na і 22Na від такої заміни не зміниться:


Походження Давньоруської держави
О крайней границе всякой практической философии
Завдання до лабораторної роботи
Форма та зміст касаційної скарги. Строки та порядок касаційного оскарження. Повноваження суду касаційної інстанції.
Проверка топологии репликации
Техніка проколу шкіри пальця та взяття крові для клініко-біохімічних аналізів
Стаття 24. Державна реєстрація земельної ділянки
Структура розничного товарооборота
Виды маркетинговых исследований. Их достоинства и недостатки.
Тема 12. РАВНОВЕСНЫЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА
Укажите состав, фигуры, модусы приведенных ниже силлогизмов, определите, являются ли они правильными.
Глава 2. Система компьютерной математики MAXIMA для решения математических задач
Торгівля машинно-технічною продукцією
Розрахунок вартості об’єкта оцінки
Процес і природа людського мислення
Тема 1. 6 Підприємницький ризик.
Розвиток правового звичаю як джерела права
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
Вступ................................................................................................................ 7 18 сторінка
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВЛЕНИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ
F54 Психологические и поведенческие факторы, связанные с нарушениями или болезнями, классифицированными в других рубриках.
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПЕРЕВОЗОК
Экономический рост и экономическое развитие
Главная Страница