Перелік питань до іспиту

1. Вступ до макроекономіки: головна суперечність суспільства та головне завдання макроекономіки.

2. Об'єкт та предмет макроекономіки. Методологія макроекономіки.

3. Система національних рахунків: методологічні принципи, інституційна одиниця, сектори, економічні операції, рахунки.

4. ВНП і ВВП як домінуючі показники в системі національних рахунків. Методи обчислення ВВП.

5. Номінальний і реальний ВВП, поточні та постійні ціни, дефлювання та інфлювання ВВП.

6. Зайнятість і безробіття: види зайнятості, рівень безробіття та його види, природне безробіття та потенційний ВВП.

7. Розрив між фактичним та потенційним ВВП: закон Оукена, втрати ВВП від циклічного безробіття.

8. Циклічність як форма економічного розвитку: структура економічних циклів та причини циклічних коливань в економіці

9. Інфляція: кількісна визначеність, види та соціально-економічні наслідки.

10. Економічний кругообіг в умовах чистого ринку: взаємодія між домогосподарствами і підприємствами, роль фінансових посередників.

11. Сукупний попит: сутність, цінові та нецінові чинники, графічна інтерпретація їх впливу на сукупний попит.

12. Сукупна пропозиція: сутність, цінові та нецінові чинники, класична та кейнсіанська моделі, аналіз короткострокової кривої сукупної пропозиції

13. АD - AS як модель економічної рівноваги, порушення рівноваги та механізм її відновлення.

14. Споживання та заощадження в умовах приватної економіки закритого типу: графічна інтерпретація їх залежності від доходу, коефіцієнти схильності, недоходні чинники, функція споживання.

15. Інвестиційний попит: його чинники, чистий прибуток від інвестування, інвестиції і відсоткова ставка, автономні інвестиції, інвестиційна функція.

16. Рівноважний ВВП за методом "видатки - випуск" в умовах приватної закритої економіки: фактичні і заплановані видатки, графічна інтерпретація.

17. Рівноважний ВВП за методом "вилучення - ін'єкції" в умовах приватної закритої економіки: фактичні, заплановані і незаплановані інвестиції, графічна інтерпретація, механізм досягнення рівноваги між заощадженнями та інвестиціями.18. Інфляційний розрив: сутність, графічна інтерпретація, кількісна визначеність.

19. Класична та кейнсіанська теорії регулювання повної зайнятості.

20. Модель економічного кругообігу в умовах змішаної економіки, функції держави в економічному кругообігу.

21. Вплив держави на параметри економічної рівноваги: трансформація приватного споживання та заощадження; державні та національні заощадження, моделі економічної рівноваги.

22. Дискреційна фіскальна політика: сутність, засоби, мультиплікатор видатків, податків та збалансованого бюджету.

23. Автоматична фіскальна політика: сутність, регулююча роль в економіці, гальмуючий ефект.

24. Фіскальна політика з урахуванням пропозиції: сутність, графічна інтерпретація, крива Лаффера.

25. Фіскальна політика і державний бюджет: види бюджетного сальдо, концепції збалансування бюджету, джерела дефіцитного фінансування.

26. Грошова пропозиція: сутність, грошові агрегати, графічна інтерпретація.

27. Попит на гроші для угод та гроші, як активи: сутність, кількісна визначеність та графічна інтерпретація.

28. Сукупний попит на гроші: кількісна визначеність, графічна модель та механізм відновлення рівноваги на грошовому ринку.

29. Банківські резерви та депозитний мультиплікатор: загальні, обов'язкові та надлишкові резерви; схематична інтерпретація примноження депозитів, модель депозитного мультиплікатора, приріст депозитів і спрощена модель грошової пропозиції.

30. Грошовий мультиплікатор: повна модель грошової пропозиції, грошова база, модель грошового мультиплікатора.

31. Грошово-кредитна політика: основні положення монетаристської теорії, кінцеві та проміжні цілі політики, методи впливу на грошову пропозицію, політика "дорогих" та "дешевих" грошей.

32. Модель IS- LM: визначеність та функція кривих IS і LM, графічна інтерпретація моделі IS- LM та її роль в макроекономічному аналізі.

33. Платіжний баланс: сутність, зміст його розділів, модель платіжного балансу, регулююча роль статті "резервні активи".

34. Валютний курс: сутність, види, паритет купівельної спроможності.

35. Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП: економічна рівновага у відкритій економіці, вплив імпорту на мультиплікатор видатків, торговельна політика.

36. Механізм ринку праці: класична та кейнсіанська теорії ринку праці, теорія негнучкості ринку праці.

37. Залежність між безробіттям та інфляцією: крива Філіпса у короткостроковому та довгостроковому періодах, висновки для економічної політики.

38. Нерівність в доходах та соціальний захист населення: крива Лоренця, система соціального захисту населення.

39. Фактори економічного зростання: вплив окремих факторів на продукт, сукупний вплив факторів на продукт, залишок Солоу, графічна інтерпретація впливу виробничих факторів на економічне зростання.

40. Модель економічного зростання Солоу: передумови моделі, вплив запасу капіталу на капіталоозброєність, умови формування стійкої капіталоозброєності.


apoloref.underref.ru ria.mfk-millenium.ru vhd.deutsch-service.ru uii.deutsch-service.ru Главная Страница