Додаток3.2.Бланк відповідей та формули розрахунку

Додаток3.3..

ОПИТУВАЛЬНИК З ПЕРЕЛІКОМ ХАРАКТЕРИСТИК-ВИМОГ

Виберіть із наведених характеристик-вимог ті, які нале­жить до професії, що аналізується, і запишіть їх умовні позна­чення у Бланк відповідей аналізу професій.

ЗМІСТ ХАРАКТЕРИСТИК-ВИМОГ

Умовні

позна­чення

РОЗДІЛ І.

Г 1. Не створювати новий продукт, а оцінювати, аналізу­вати вже наявний: якість продуктів, виробів, творів, інформаційних відомостей, стан і поведінку людей або тварин та інше.

П 2. Перетворювати (тобто змінювати, доробляти, вдоско­налювати те, з чим маємо справу).

ПІ 3. Організовувати, впорядковувати, систематизувати (процеси, інформацію, діяльність людей).

П2 4. Впливати на людей, тварин або різноманітні предме­ти, обробляти їх. .

П 5. Обслуговувати кого-небудь або що-небудь.

В 6. Винаходити, придумувати те, чого не існувало рані­ше, знаходити новий варіант, спосіб, результат.

Лекция 9. Контроль и анализ как функции менеджмента
Технико-эксплуатационные показатели сухопутного транспорта леса
Ціни, їх види і характеристика
Правовий режим земель лікувально-оздоровчого призначення.
Викладені письмово і підписані експертом роз'яснення і доповнення висновку приєднуються до справи.
Основні категорії і класи електронної комерції
Высказавших малейшее недовольство - ставили к стенке. Не церемонились также с немочными и больными - тоже пускали в распыл.
Евангелие в понимании Бансена
Проблема, потребность или сильное желание потребителя
Стилі, типи і форми мови
Постановка задачи и характеристика исходных данных
Технические и адаптивные проблемы
Література для вивчення теми
Архитектура Нижнего Новгорода в 19 веке.
II. Вступительные испытания, шкалы оценивания их результатов и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний
Оценка психологического климата в педагогическом коллективе
Приклад, що наводиться нижче, ілюструє більшість з положень, що згадувалися при оцінці вартості капіталу.
Тематические и пешеходные прогулки
Семинар 5. Контроль за исполнением обязанностей по уплате налогов и сборов
План-конспект уроку з геометрії у 8-му класі
Організація території
Практичні вправи на машині 8515
Расчет необходимого усилия закрепления детали
Главная Страница