Додаток3.2.Бланк відповідей та формули розрахунку

Додаток3.3..

ОПИТУВАЛЬНИК З ПЕРЕЛІКОМ ХАРАКТЕРИСТИК-ВИМОГ

Виберіть із наведених характеристик-вимог ті, які нале­жить до професії, що аналізується, і запишіть їх умовні позна­чення у Бланк відповідей аналізу професій.

ЗМІСТ ХАРАКТЕРИСТИК-ВИМОГ

Умовні

позна­чення

РОЗДІЛ І.

Г 1. Не створювати новий продукт, а оцінювати, аналізу­вати вже наявний: якість продуктів, виробів, творів, інформаційних відомостей, стан і поведінку людей або тварин та інше.

П 2. Перетворювати (тобто змінювати, доробляти, вдоско­налювати те, з чим маємо справу).

ПІ 3. Організовувати, впорядковувати, систематизувати (процеси, інформацію, діяльність людей).

П2 4. Впливати на людей, тварин або різноманітні предме­ти, обробляти їх. .

П 5. Обслуговувати кого-небудь або що-небудь.

В 6. Винаходити, придумувати те, чого не існувало рані­ше, знаходити новий варіант, спосіб, результат.

rate.radioritual.ru referatwcg.nugaspb.ru sell.radioritual.ru refaojr.ostref.ru Главная Страница