Січень-грудень наступного року

Після набуття чинності законом України про ДБ розпочинається його виконання всіма учасниками бюджетного процесу відповідно до їх повноважень. Відповідно до Бюджетного кодексу та інших нормативнщ-правових актів КМУ забезпечує виконання бюджету, а МФУ здійснює загальну організацію та управління виконанням державного бюджету.

Якщо до початку нового року закон не набрав чинності, щомісячні видатки ДБ здійснюються в розмірах 1/12 обсягу видатків, визначених законом про ДБ на попередній період і передбачені проектом закону на наступний бюджетний рік.

Якщо до початку нового бюджетного періоду не набрав чинності закон про Державний бюджет України, Кабінет Міністрів України має право здійснювати витрати Державного бюджету України відповідно до таких вимог:

1) витрати Державного бюджету України можуть здійснюватися лише на бюджетні програми, бюджетні призначення щодо яких встановлені законом про Державний бюджет України на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України, за якими повністю зберігаються цільові обмеження;

2) щомісячні бюджетні асигнування загального фонду Державного бюджету України сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, визначених законом про Державний бюджет України на попередній бюджетний період (крім випадків, передбаченихчастиною шостою статті 16 та частиною четвертою статті 23 цього Кодексу, а також пунктами 4і 5 частини другої цієї статті).

2. До набрання чинності законом про Державний бюджет України на поточний бюджетний період:

1) забороняється із загального фонду державного бюджету здійснювати витрати в частині капітальних видатків та надання кредитів з бюджету, крім капітальних видатків, пов'язаних з ліквідацією аварій на об'єктах соціально-культурної сфери, житлового господарства, систем тепло-, енерго-, газо-, водопостачання та водовідведення, а також витрат, пов'язаних із введенням воєнного чи надзвичайного стану, оголошенням окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації та виділенням коштів з резервного фонду державного бюджету;2) державні запозичення можуть здійснюватися в обсязі, що не перевищує обсяг витрат на погашення державного боргу у відповідний період, а державні гарантії не надаються;

3) діють норми закону про Державний бюджет України на попередній бюджетний період, крім норм, якими визначені загальні показники державного бюджету, бюджетні призначення головним розпорядникам коштів державного бюджету і обсяги трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами;

4) соціальні стандарти та соціальні гарантії, у тому числі прожитковий мінімум, рівень його забезпечення, мінімальна заробітна плата, надання пільг, компенсацій і гарантій населенню, у поточному бюджетному періоді застосовуються у розмірах та на умовах, що діяли у грудні попереднього бюджетного періоду;

5) перерахування дотацій вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам та коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, здійснюється відповідно до обсягів, визначених у проекті закону про Державний бюджет України, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.


Тарифно - посадова система.
Або заявити про зміну митного режиму, що допускається щодо таких товарів з додержанням вимог цього Кодексу та інших законодавчих актів України.
Стилевые и жанровые особенности искусства XVIII столетия
Решение кинетических задач для гетерогенно-каталитических процессов
Виды и формы уроков литературного чтения в начальной школе
Функции и порядок работы Совета МЭО
XI. Послание апостола Павла к римлянам, 5:12 в понимании св. Иоанна Златоуста и блж. Августина
E Биохимическое исследование крови
З «Манифеста Временного рабоче-крестьянского правительства Украины от 29 ноября 1918 г.» (Суджа, РСФРР)
III. Функции детских образов в творчестве Ч. Диккенса
Понятие о предпринимательстве. Предприятие как объект предпринимательства
Приклад рішення.
Управління є не що інше, як налаштування інших людей на працю.
Як суб'єкта цивільно-правових відносин
Понятие и виды преступлений, посягающих на основы политической системы РФ: ст.ст. 277-279 УК РФ
Ловушка 51. Любовь с первого взгляда
COMMENTS
Теории социальной стратификации
Использование методов математической статистики для анализа данных
The Constitution
А2. Правописание согласных в корне слова (проверяемые, непроверяемые, непроизносимые, двойные). Приставки на з(с). Суффиксы -к- и -ск-
Загальні ідейно-теоретичні основи арабомовної перипатетики
Оригинальный текст песни « Колокола»
Главная Страница