За характером використання 6. За способом 7. За впливом водокористувачів

води: використання водних на водні об’єкти:

5.1. Використання води як об’єктів: 7.1. На кількісні характеристики

речовини з певними властивос- 6.1. З вилученням води водного об’єкта; 7.2. На якісні

тивостями; 5.2. Використання та її поверненням; характеристики водного об’єкта;

маси та енергетичного 6.2. З вилученням води 7.3. На кількісні та якісні характе-

потенціалу води; 5.3. Викорис- без повернення; 6.3.Без ристики водного об’єкта; 7.4. Без

тання води як середовища вилучення води впливу на кількісні та якісні харак-

життєдіяльності теристики водного об’єкта

Рис. 4.1. Сучасна класифікація водокористування, складена з урахуванням мети водокористування і взаємодії з об'єктами водного фонду та головних етапів використання води, враховуючи вплив на об'єкти водного фонду

Згідно із статтею 42 Водного кодексу України (ВКУ), водокористувачами в Україні можуть бути підприємства, установи, організації і громадяни України, а також іноземні юридичні і фізичні особи та особи без громадянства, які здійснюють забір води з водних об'єктів, скидають у них зворотні води або користуються водними об'єктами.

Водокористувачі можуть бути первинними або вторинними.

Первинні водокористувачі– це ті, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води.

Вторинні водокористувачі (абоненти)– це ті, що не мають власних водозабірних споруд і отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та скидають стічні води в їхні системи на умовах, які встановлюються між ними, та за погодженням з органом, який видав дозвіл первинному водокористувачеві.

referatqrl.nugaspb.ru referatxgl.nugaspb.ru refalkz.ostref.ru svb.deutsch-service.ru Главная Страница