Оцінка запасів на дату балансу

Запаси відображаються в БО і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації (чиста вартість реалізації – очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію).

Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу їх ціна знизилась або вони зіпсовані, застаріли, або іншим чином втратили первісно очікувану економічну вигоду.

Чиста вартість реалізації визначається по кожній одиниці запасів вирахуванням з очікуваної ціни продажу очікуваних витрат на завершення виробництва і збут.

Сума, на яку первісна вартість запасів перевищує чисту вартість їх реалізації, та вартість повністю втрачених (зіпсованих або тих, що не вистачає) запасів списуються на витрати звітного періоду. Для цього здійснюється запис (розрахунок бухгалтера (акт інвентаризації)):

Д946 (947) Крах. кл. 2.

Суми нестач і втрат від псування цінностей до прийняття рішень про конкретних винуватців відображаються на позабалансовому субрах.072 (за Дм).

Після встановлення осіб, які мають відшкодувати втрати, належна до відшкодування сума зараховується до складу дебіторської заборгованості (або інших активів) і доходу звітного періоду. На рахунка БО здійснюється запис (бухгалтерська довідка):

Д375 К716 (719),

та одночасно сума нестачі або втрати списується з субрах.072 (за Км).

Якщо чиста вартість реалізації тих запасів, що раніше були уцінені та є активами на дату балансу, надалі збільшується, то на суму збільшення чистої вартості реалізації, але не більше суми попереднього зменшення, сторнується запис про попереднє зменшення вартості цих запасів.

Приклад. На підставі наведеної інформації за групами ВЗ підприємства на кінець звітного періоду І кв. 2003 р. визначити, яку вартість запасів підприємство повинно відобразити в Балансі згідно з вимогами П(С)БО 9. Здійснити відповідні бух. записи.

Назва Кількість Варіть одиниці Загальна вартість Рішення
Первісна вартість Чиста реалізаційна вартість Первісна вартість Чиста реалізаційна вартість Вартість на дату балансу
А
Б
В
Г
Разом

Примітка: У Балансі ВЗ будуть відображені в сумі 10600 грн.Бух. записи такі (розрахунок бухгалтерії):

Списання втрат від знецінення запасів на дату балансу: Д946 К20 1700 (12300 – 10600)

Приклад. Нижче наведена інформація про ВЗ, які були уцінені в кінці І кв. 2003 р. внаслідок падіння цін, але на які ціни зросли в кінці І кв. 2003 р.:

Назва Кількість Вартість одиниці
Первісна вартість, грн Чиста вартість реалізації на 31.03.03, грн Чиста вартість реалізації на 30.06.03, грн
А
Б

Необхідно:

Розрахувати балансову вартість ВЗ на кінець ІІ кв. 2003 р. Здійснити відповідні бух. записи.

Рішення:

1. Балансова вартість ВЗ на 30.06.03:

А: 20 х 48 = 96 (грн);

Б: 40 х 180 = 7200 (грн).

2. Сума, яка підлягає сторнуванню:

(48 – 45) х 20 + (180 – 140) х 40 = 1660 (грн)

Бух. запис (розрахунок бухгалтерії):Д946 К20 1660


ТЕМА 1.10. ОБЛІК ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА ВИПУСКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

referatqnp.nugaspb.ru refappa.ostref.ru refalgu.ostref.ru ubk.deutsch-service.ru Главная Страница