ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Феномен управління. Основні підходи до його вивчення.

2. Поняття про соціальне управління. Соціальне управління як система.

3. Два аспекти політичного управління. Теоретико-політологічне підґрунтя їх розмежування.

4. Доцільність та обмеженість кібернетичного тлумачення управління.

5. Управління та інформація. Соціально-психологічні аспекти соціальної інформації, що є значущими для практики соціально-політичного управління.

6. Поняття інформаційних бар’єрів та шумів.

7. Вимоги щодо соціальної інформації. Формула Г. Лассуела.

8. Особливості управління соціально-політичними процесами в трансформаційних суспільствах.

9. Сутність та сенс проблеми соціально-політичного управління.

10. Проблема соціально-політичного управління в контексті загальної теорії управління.

11. Політична психологія та проблема соціально-політичного управління.

12. Сучасні соціальні технології та практика соціально-політичного управління.

13. Методи системного аналізу та математичного моделювання в соціально-політичному управлінні.

14. Теоретико-філософські засади осмислення проблеми соціально-політичного управління.

15. Проблема реконструювання суб’єктивних смислів соціальної дії у М. Вебера.

16. Вчення В. Парето про логічні та нелогічні вчинки. Поняття про залишки та похідні.

17. Соціологія повсякденності та проблема соціально-політичного управління.

18. Теорія мотиваційного впливу П. Сорокіна.

19. П. Бергер та Т. Шибутані про інститут соціального контролю.

20. Соціально-політичне управління та проблема масовизації суспільства. Т. Шибутані про характерні риси масових суспільств.

21. Особливості соціально-політичного управління в масових суспільствах.

22. Визначення, основні характеристики та класифікація людини-маси у Г. Лебона.

23. Г. Лебон про основні способи соціально-політичного управління в масовому суспільстві.

24. Г. Лебон про віддалені та безпосередні чинники формування людини-маси.

25. Визначення та ознаки масової поведінки в працях Е. Канетті.26. Е. Канетті про поняття масового кристалу та масового символу.

27. Е. Канетті про класифікацію людини-маси за змістом афектів.

28. С. Московічі про завдання, коло проблем та структуру масово-психологічної теорії соціально-політичного управління.

29. С. Московічі про основні стратегії соціально-політичного управління в масовому суспільстві.

30. С. Московічі про домінуючу модель соціально-політичного управління в масовому суспільстві.

31. С. Московічі про колективний та індивідуальний аспекти соціально-політичного управління в масовому суспільстві.

32. С. Московічі про психологічне підґрунтя харизми та її роль в соціально-політичному управлінні.

33. Філософське осмислення масової поведінки у працях Х. Ортеги-і-Гасета (“Повстання мас”) та К. Ясперса (“Духовна ситуація нашого часу”).

34. Г. Блумер про сутність і основні форми колективної поведінки.

35. Г. Блумер про походження та механізми функціонування елементарної колективної поведінки.

36. Г. Блумер про основні види елементарної колективної поведінки та механізми її відтворення.

37. Г. Блумер про теоретичний принцип соціально-політичного управління в масовому суспільстві.

38. Г. Блумер про основні правила соціально-політичного управління в масовому суспільстві.

39. Г. Блумер про організовані форми колективної поведінки та їх значення для практики соціально-політичного управління.

40. Г. Блумер про механізми формування специфічних соціальних рухів.

41. Мода як засіб соціально-політичного управління.

42. Прагматизм про роль раціональних чинників у здійсненні соціально-політичного управління в масовому суспільстві.

43. Біхевіористичне тлумачення проблеми соціально-політичного управління (Е.Торндайк, Дж.Уотсон).

44. Стимул-реактивні теорії соціально-політичного управління.

45. Основні положення та проблеми технології поведінки Б. Скіннера.

46. А. Бандура про основні принципи теорії соціального навчання.

47. Ринкова модель соціально-політичного управління Д. Хоманса.

48. Дж. Мід про соціальну матрицю соціально-політичного управління.

49. Дж. Мід про поняття “узагальненого іншого” та його роль в соціально-політичному управлінні.

50. Г. Блумер та Т. Шибутані про основні положення та завдання соціобіхевіористичної моделі соціально-політичного управління.

51. Значення первинних соціальних груп для практики соціально-політичного управління.

52. Г. Келле та Т. Шибутані про роль референтних груп в практиці соціально-політичного управління.

53. Теорія міжособистих стосунків в контексті проблеми соціально-політичного управління.

54. Т. Шибутані про важливість врахування нетотожності особистого та соціального статусів для практики соціально-політичного управління.

55. Т. Шибутані про підґрунтя та засоби соціального контролю над почуттями в масовому суспільстві.

56. Соціометрична структура суспільства як підґрунтя ефективності соціально-політичного управління. Дж. Морено “Соціометрія”.

57. Концепція соціальної драматургії І. Гофмана в контексті проблеми соціально-політичного управління.

58. Когнітивізм про основне завдання та напрямки соціально-політичного управління (Л. Фестінгер, Е. Аронсон).

59. У.Томас і Ф. Знанецький про об’єктивні та суб’єктивні чинники ефективності соціально-політичного управління.

60. Психоаналіз про індивідуально-психологічні аспекти соціально-політичного управління.

61. З. Фрейд “Масова психологія та аналіз людського “Я”.

62. К.Г. Юнг про важливість колективного несвідомого для практики соціально-політичного управління.

63. Проблематика соціально-політичного управління в роботі К.Г. Юнга “Сучасність та майбутнє”.

64. Поняття “соціального характеру” та його значення для практики соціально-політичного управління (Е. Фромм, Д. Рісмен).

65. Е.Фромм про основні механізми соціальної поведінки в масовому суспільстві.

66. Конструктивна теорія неврозів К. Хорні як теоретико-психологічне підґрунтя соціально-політичного управління.

67. Загальна схема соціально-політичного управління в теорії соціальної дії.

68. Р. Мертон про витоки та основні види девіантної поведінки і необхідність її врахування у практиці соціально-політичного управління.

69. Соціально-політичне управління та практика соціальної роботи.

70. Реклама та засоби масової інформації в практиці соціально-політичного управління. Ж. Бодрійяр про ціннісно-світоглядні функції реклами.

71. Пропаганда як елемент соціально-політичного управління (С. Московічі, Г. Блумер, П. Лайнбарджер).

72. Г. Маркузе про особливості соціально-політичного управління в тоталітарних суспільствах.

73. Сучасні підходи до осмислення проблеми соціально-політичного управління (О. Тоффлер, Ю. Хабермас, П. Бурдьє).

74. В. Райх “Психологія мас і фашизм”.

75. М. Фуко “Право на смерть та влада над життям”.

rvc.deutsch-service.ru referatupd.nugaspb.ru referattzg.nugaspb.ru tlh.deutsch-service.ru Главная Страница