Тема №3. Природне середовище і людина

Взаємовідносини між людиною і природою — найбільша проблема, яка хвилює сучасне суспільство. Це й зрозуміло, бо природа — один з компонентів середовища існування людини, і від її стану залежить майбутнє всього людства. Природа — у широкому розумінні слова — це увесь матеріально-енергетичний та інформаційний прояв Всесвіту. Безумовно, це поняття стосується і живого світу планети Земля, у тому числі людини.

Природне середовище або довкілля обумовлено наявністю абіотичних та біотичних чинників існування людини у навколишньому середовищі.

Абіотичні чинники — сукупність неорганічних речовин, які є основою існування біосфери. Наприклад: склад атмосферного повітря, наявність у ньому домішок, склад води і наявність у ній неорганічних речовин, температура повітря, атмосферний тиск, радіаційний фон тощо.

Біотичні чинники — це сукупність живих організмів, які своєю життєдіяльністю впливають на інші організми, у тому числі на людину. Наприклад: рослини виділяють кисень, необхідний людям, тваринам, а ті, у свою чергу, забезпечують поступлення в атмосферу вуглекислого газу, який використовують рослини у процесі фотосинтезу.

Існує чотири групи основних функцій, які стосовно людини виконує природна сфера:

1) фізіологічна — підтримує життя людини як біологічного виду;

2) соціальна — забезпечує формування людини як соціуму;

3) економічна — визначає діяльність економічних умов існування людини, а також відтворення людини як трудового ресурсу;

4) екологічна — формує, регулює і підтримує стан екосистеми, в якій відбувається життєдіяльність людини.

Глобальні проблеми людства.

Серед таких глобальних проблем людства, що загрожують його безпеці, можна виділити такі:

— вичерпання запасів корисних копалин та джерел енергії;

— зміну якісних характеристик глобальних геосфер (атмосфери, гідросфери, літосфери);

— неконтрольоване зростання населення;

— урбанізацію міст;

— утилізацію виробничих і побутових відходів;

— кометно-астероїдну загрозу;

— гонку озброєнь, випробування ядерної зброї.

Bapiaнт 4
Сукупна пропозиція
Поняття, значення та система особливої частини кримінального права України
Пятикратное и Семикратное Благословение
Порівняльна характеристика властивостей акцій і облігацій
Законы статики: синергии, композиции, пропорциональности.
ВЛЯИНИЕ УГЛЕРОДА И ПРИМЕСЕЙ НА СВОЙСТВА СТАЛЕЙ
Залізний вік. З I тис. до н. е.
Ten Ways to Improve Your Career
Определение монополии. Определение конкуренции. Анализ моделей рынка, основанных на чистой монополии, чистой конкуренции, монополистической конкуренции, олигополии.
Эффективная работа цикла ТВаД
Горячая объемная штамповка на прессах
Виступає захист майнових інтересів фізичних та юридичних осіб. Захист забезпечується на випадок конкретних подій, перелік яких зафіксовано в чинному законодавстві або страхових полісах.
Поняття про туристичний продукт
Особенности банковского кредитования
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
Соціальна неповторність особистості у ролях, позиціях, статусах і установках
Небезпеки техногенного характеру
Б) Ознайомлення із конкретним змістом дії віднімання.
Нормирование труда: понятие, место в хозяйственной деятельности предприятия.
ПЬЕРО (фр. Pierrot) – персонаж старинного французского народного театра, комедийный герой ярморочных представлений; с начала ХХ в. – эстетизированный образ изысканно-печального меланхолика
Перетворення тексту в таблицю
Тепловые и оптические свойства горных пород.
Главная Страница