Теорія конфлікту як форми й умови успішної соціалізації

Послідовники цієї концепції вважають, що тільки в боротьбі формуються усталені й усвідомлювані установки, формуються життєво необхідні навички. Відштовхуючись від закону діалектики про єдність та боротьбу протилежностей, вони вважають, що боро­ть­ба, змагальність і подолання перешкод є стимулом до розвитку особистості. Боротьба протидіє асиміляції (уподібненню та злиттю) та втраті індивідуальності особистості, руйнуванню стереотипів поведінки.

Участь у боротьбі (або навіть перебування в позиції свідка боротьби інших) підштовхує особистість до самовизначення, пошу­ку нових способів поведінки у перемінному світі – відкриває шлях для інновацій. Разом з тим боротьба навчає навичкам узгодження своєї поведінки з однодумцями. При цьому слід навчити осо­би­стість внутрішньогрупової згуртованості та прийнятним нормам боротьби.

Враховуючи деякі очевидні недоліки даної концепції (акцент на антагонізми), прихильники доповнюють її поглядами на кон­флікт як явище невід’ємне від “злагоди”, “стабільності”, “порядку”. При цьому згода виступає як нормальний стан суспільства, кон­флікт – як тимчасовий.

Соціалізація як самоактуалізація особистості розглядається представниками гуманістичної психології (А. Маслоу, К. Роджерс, К. Гольджтейн).

Основна ідея: батьки, вчителі й інші соціальні агенти не повинні заважати природним силам особистості. Вона сама вклю­ча­ється у суспільство через саморозкриття своїх позитивних мож­ли­востей. Потреба у такому підході обумовлюється бажанням уникнути негативного впливу суспільства.

При цьому, на думку А. Маслоу, поведінку людини ви­зна­ча­ють потреби, які мають чітку ієрархію: в основі їх лежать базові потреби (в їжі, одязі, комфорті, відпочинкові, безпеці, позитивній самооцінці тощо) і похідні вищі духовні потреби (у справедливості, благополуччі, порядку, самовираженні). Базові потреби є сталими, а вищі – змінними. Базові потреби є найбільш актуальними. Ін­ши­ми словами (за логікою А. Маслоу) не можливо сформувати право­свідому особистість до того часу, поки не будуть задоволені її базові потреби.На завершення аналізу соціалізації як явища наведемо резуль­та­ти вивчення інститутом Дж. Геллапа (США) думки експертів (найбільш успішних американців та представників молоді і батьків) щодо стратегічних завдань підготовки молодого покоління до само­стій­ного життя. Серед них найважливішими є :

- розвиток комунікативних навичок;

- навчання критичного й об’єктивного мислення;

- професійна компетентність;

- здатність розуміти оточуючу природу;

- розуміння громадянської відповідальності;

- здатність оцінювати інших;

- вміння пристосовуватись до змін;

- повага до закону і влади;

- засвоєння моральних цінностей.

Оцінювання систематичного ризику
Методика PARI Е. Шеффера и Р. Белла (адаптация Т. В. Нещерет)
Билет 14. Зависимость скорости химической реакции от концентрации. Основной закон химической кинетики. Кинетическое уравнение и порядок реакции. Экспериментальное определение порядка реакции.
Відомість обчислення площі ділянки за координатами
Тема: Регулювання конфліктів
V. Kategorie des Kasus
Моделирование как метод научного познания. Метод математической гипотезы.
Процедура створення ФГ
Задача 6. Облік поточної дебіторської заборгованості та резерву сумнівних боргів.
Бюджетне обмеження і можливості споживача
Суспільно-політичний розвиток і конституційний процес в Україні
Билет 1. Философия как теоретическая основа мировоззрения. К. Ясперс о специфике «осевого времени».
НА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ 5 часть
РЕКЛАМНЫЕ ЗАГОЛОВКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ ТЕХНИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ).
Додаток 1
Міжнародні відносини та зовнішня політика держави: сутність, види, принципи та суб’єкти.
Человек – это самая высокая ценность, почему?
Принимайте решения, применяя волю и способность к распознаванию
Принятие решений при оценках, основанных на компетенциях
Нелінійні залежності, які зводяться до лінійних. Гіперболічна залежність
Parallax Mapping/Offset Mapping
ПОЛІТИКА ЗУНР
Статья 17. Права и обязанности страхователей
Главная Страница