Орієнтовний посадовий сертифікат заступника директора

з навчально-виховної роботи І. Відповідає за:

1) правильну організацію навчальної роботи у класах;

2) правильність планування навчальної роботи;

3) вчасне складання і коригування розкладу уроків;

4) виконання навчальних планів і програм учителями певного циклу навчаль­них предметів, ефективність їхньої роботи, зокрема якість знань, умінь і навичок учнів;

5) ведення класних журналів та іншої документації у класах;

6) вивчення, узагальнення та упровадження передового педагогічного досвіду;

7) упровадження досягнень педагогічної науки у практику навчально-вихов­ної роботи вчителів, здійснення принципів наукової організації праці;

8) підготовку звітності про стан та результати навчальної роботи у класах;

9) складання документації для нарахування зарплати вчителям та іншим прі цівникам школи.

II. Керує:

А) безпосередньо:

1) роботою вчителів 5—11 (1—4) класів, зокрема — діяльністю вчителів пеі ного циклу навчальних предметів;

2) роботою класних керівників із питань організації навчальної діяльнои учнів, виховання у них свідомого ставлення до навчання;

3) роботою предметних і методичних комісій учителів;

4) педагогічним кабінетом;

5) проведенням контрольних, практичних і лабораторних робіт, навчальні екскурсій;

6) підготовкою до екзаменів;

7) роботою завідуючих навчальних кабінетів; Б) опосередковано:

1) роботою лаборантів;

2) роботою молодшого обслуговуючого персоналу.

III. Організовує:

1) роботу з планування навчального матеріалу;

2) роботу предметних гуртків для учнів;

3) факультативних занять учнів;

4) методичну роботу в 5—11(1—4) класах; 5) підготовку і проведення загальношкільних заходів навчального характед (олімпіад, предметно-тематичних вечорів і т. д.);

6) службу інформації;

7) експериментальну роботу вчителів;

8) відкриті уроки і взаємовідвідування навчальних занять;

9) оформлення шкільної навчальної документації.

Узгоджує свою діяльність із директором та іншим заступником директора з навчальної роботи, із заступником директора з виховної роботи, психологом, педагогом-організатором.V. Контролює:

1) роботу вчителів певного циклу навчальних предметів;

2) стан успішності учнів і відвідування ними уроків;

3) роботу класних керівників з організації навчальної діяльності учнів;

4) навчальне навантаження учнів;

5) роботу навчальних кабінетів із певного циклу навчальних предметів;

6) дотримання єдиних педагогічних вимог у школі, режиму навчальних зш нять, санітарно-гігієнічного режиму та режиму харчування учнів;

7) стан збереження і використання навчально-матеріальної бази.

VI. Інструктує і консультує:

1) проведення вчителями навчальних занять і їхню самоосвіту;

2) складання планів і звітів учителями і класними керівниками;

3) роботу педагога-організатора;

4) учнівський актив з питань організації навчальної праці школярів;

5) батьківський актив з проблем навчання і виховання дітей.

VII. Веде облік:

1) уроків та інших навчальних занять, проведених учителями;

2) роботи предметних комісій і методичних об'єднань;

3) чергувань учителів;

4) реалізації календарних і тематичних планів.

VIII. Звітує:

про організацію, стан і результати навчальної роботи перед директором і педагогічною радою.

IX. Складає:

1) розклад уроків;

2) розклад факультативних занять і консультацій;

3) розклад поточних робіт;

4) графіки контрольних робіт;

5) розклад екзаменів;

6) статистичні звіти про навчальну роботу в класах;

7) табелі на зарплату вчителів;

8) проекти наказів, розпоряджень та інших документів із питань навчальної роботи.

X. Користується правом:

1) за відсутності в школі директора заступати його і розв'язувати загально-шкільні питання самостійно;

2) представляти учнів і вчителів до відзначення;

3) вимагати застосування стягнень до порушників трудового і навчального

energy.unoreferat.ru vzg.deutsch-service.ru referatufn.nugaspb.ru vqo.deutsch-service.ru Главная Страница