Орієнтовний посадовий сертифікат заступника директора

з навчально-виховної роботи І. Відповідає за:

1) правильну організацію навчальної роботи у класах;

2) правильність планування навчальної роботи;

3) вчасне складання і коригування розкладу уроків;

4) виконання навчальних планів і програм учителями певного циклу навчаль­них предметів, ефективність їхньої роботи, зокрема якість знань, умінь і навичок учнів;

5) ведення класних журналів та іншої документації у класах;

6) вивчення, узагальнення та упровадження передового педагогічного досвіду;

7) упровадження досягнень педагогічної науки у практику навчально-вихов­ної роботи вчителів, здійснення принципів наукової організації праці;

8) підготовку звітності про стан та результати навчальної роботи у класах;

9) складання документації для нарахування зарплати вчителям та іншим прі цівникам школи.

II. Керує:

А) безпосередньо:

1) роботою вчителів 5—11 (1—4) класів, зокрема — діяльністю вчителів пеі ного циклу навчальних предметів;

2) роботою класних керівників із питань організації навчальної діяльнои учнів, виховання у них свідомого ставлення до навчання;

3) роботою предметних і методичних комісій учителів;

4) педагогічним кабінетом;

5) проведенням контрольних, практичних і лабораторних робіт, навчальні екскурсій;

6) підготовкою до екзаменів;

7) роботою завідуючих навчальних кабінетів; Б) опосередковано:

1) роботою лаборантів;

2) роботою молодшого обслуговуючого персоналу.

III. Організовує:

1) роботу з планування навчального матеріалу;

2) роботу предметних гуртків для учнів;

3) факультативних занять учнів;

4) методичну роботу в 5—11(1—4) класах; 5) підготовку і проведення загальношкільних заходів навчального характед (олімпіад, предметно-тематичних вечорів і т. д.);

6) службу інформації;

7) експериментальну роботу вчителів;

8) відкриті уроки і взаємовідвідування навчальних занять;

9) оформлення шкільної навчальної документації.

Узгоджує свою діяльність із директором та іншим заступником директора з навчальної роботи, із заступником директора з виховної роботи, психологом, педагогом-організатором.V. Контролює:

1) роботу вчителів певного циклу навчальних предметів;

2) стан успішності учнів і відвідування ними уроків;

3) роботу класних керівників з організації навчальної діяльності учнів;

4) навчальне навантаження учнів;

5) роботу навчальних кабінетів із певного циклу навчальних предметів;

6) дотримання єдиних педагогічних вимог у школі, режиму навчальних зш нять, санітарно-гігієнічного режиму та режиму харчування учнів;

7) стан збереження і використання навчально-матеріальної бази.

VI. Інструктує і консультує:

1) проведення вчителями навчальних занять і їхню самоосвіту;

2) складання планів і звітів учителями і класними керівниками;

3) роботу педагога-організатора;

4) учнівський актив з питань організації навчальної праці школярів;

5) батьківський актив з проблем навчання і виховання дітей.

VII. Веде облік:

1) уроків та інших навчальних занять, проведених учителями;

2) роботи предметних комісій і методичних об'єднань;

3) чергувань учителів;

4) реалізації календарних і тематичних планів.

VIII. Звітує:

про організацію, стан і результати навчальної роботи перед директором і педагогічною радою.

IX. Складає:

1) розклад уроків;

2) розклад факультативних занять і консультацій;

3) розклад поточних робіт;

4) графіки контрольних робіт;

5) розклад екзаменів;

6) статистичні звіти про навчальну роботу в класах;

7) табелі на зарплату вчителів;

8) проекти наказів, розпоряджень та інших документів із питань навчальної роботи.

X. Користується правом:

1) за відсутності в школі директора заступати його і розв'язувати загально-шкільні питання самостійно;

2) представляти учнів і вчителів до відзначення;

3) вимагати застосування стягнень до порушників трудового і навчального

Надання першої допомоги при утопленні
Російська, Білоруська і Молдавська політичні моделі.
Пифагорейское учение о числе.
Полномочия государственного служащего
Вибір стратегії фінансування оборотних активів
Сохранение макросов в виде модулей
Новизна злободневность «вечность»
Сутність маркетингу та основні етапи розвитку
Суспільство як система і життєдіяльність людини
Развитие внимания младших школьников
Раздел 7. Числовые и степенные ряды
Понятие функций трудового права
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИИ ТРУДА
Внимание в значительной степени зависит от уровня развития основных процессов высшей нервной деятельности.
Современные технологии ресторанного бизнеса
Необходимые и достаточные условия возрастания и убывания функции
Ограничение прав частных собственников
Краткие теоретические сведения.
Налоговым периодом налога на игорный бизнес признается календарный месяц.
Зміст звіту
Статья 27. Порядок проведения территориальным СРО риэлторов контроля над осуществлением риэлторской деятельности
Вірно чи невірно? Відповідь обґрунтувати
Поняття, предмет і сутність МП
Главная Страница