Орієнтовний посадовий сертифікат заступника директора

з навчально-виховної роботи І. Відповідає за:

1) правильну організацію навчальної роботи у класах;

2) правильність планування навчальної роботи;

3) вчасне складання і коригування розкладу уроків;

4) виконання навчальних планів і програм учителями певного циклу навчаль­них предметів, ефективність їхньої роботи, зокрема якість знань, умінь і навичок учнів;

5) ведення класних журналів та іншої документації у класах;

6) вивчення, узагальнення та упровадження передового педагогічного досвіду;

7) упровадження досягнень педагогічної науки у практику навчально-вихов­ної роботи вчителів, здійснення принципів наукової організації праці;

8) підготовку звітності про стан та результати навчальної роботи у класах;

9) складання документації для нарахування зарплати вчителям та іншим прі цівникам школи.

II. Керує:

А) безпосередньо:

1) роботою вчителів 5—11 (1—4) класів, зокрема — діяльністю вчителів пеі ного циклу навчальних предметів;

2) роботою класних керівників із питань організації навчальної діяльнои учнів, виховання у них свідомого ставлення до навчання;

3) роботою предметних і методичних комісій учителів;

4) педагогічним кабінетом;

5) проведенням контрольних, практичних і лабораторних робіт, навчальні екскурсій;

6) підготовкою до екзаменів;

7) роботою завідуючих навчальних кабінетів; Б) опосередковано:

1) роботою лаборантів;

2) роботою молодшого обслуговуючого персоналу.

III. Організовує:

1) роботу з планування навчального матеріалу;

2) роботу предметних гуртків для учнів;

3) факультативних занять учнів;

4) методичну роботу в 5—11(1—4) класах; 5) підготовку і проведення загальношкільних заходів навчального характед (олімпіад, предметно-тематичних вечорів і т. д.);

6) службу інформації;

7) експериментальну роботу вчителів;

8) відкриті уроки і взаємовідвідування навчальних занять;

9) оформлення шкільної навчальної документації.

Узгоджує свою діяльність із директором та іншим заступником директора з навчальної роботи, із заступником директора з виховної роботи, психологом, педагогом-організатором.V. Контролює:

1) роботу вчителів певного циклу навчальних предметів;

2) стан успішності учнів і відвідування ними уроків;

3) роботу класних керівників з організації навчальної діяльності учнів;

4) навчальне навантаження учнів;

5) роботу навчальних кабінетів із певного циклу навчальних предметів;

6) дотримання єдиних педагогічних вимог у школі, режиму навчальних зш нять, санітарно-гігієнічного режиму та режиму харчування учнів;

7) стан збереження і використання навчально-матеріальної бази.

VI. Інструктує і консультує:

1) проведення вчителями навчальних занять і їхню самоосвіту;

2) складання планів і звітів учителями і класними керівниками;

3) роботу педагога-організатора;

4) учнівський актив з питань організації навчальної праці школярів;

5) батьківський актив з проблем навчання і виховання дітей.

VII. Веде облік:

1) уроків та інших навчальних занять, проведених учителями;

2) роботи предметних комісій і методичних об'єднань;

3) чергувань учителів;

4) реалізації календарних і тематичних планів.

VIII. Звітує:

про організацію, стан і результати навчальної роботи перед директором і педагогічною радою.

IX. Складає:

1) розклад уроків;

2) розклад факультативних занять і консультацій;

3) розклад поточних робіт;

4) графіки контрольних робіт;

5) розклад екзаменів;

6) статистичні звіти про навчальну роботу в класах;

7) табелі на зарплату вчителів;

8) проекти наказів, розпоряджень та інших документів із питань навчальної роботи.

X. Користується правом:

1) за відсутності в школі директора заступати його і розв'язувати загально-шкільні питання самостійно;

2) представляти учнів і вчителів до відзначення;

3) вимагати застосування стягнень до порушників трудового і навчального

Порядок проведения работ при спасании
The disadvantages
Информация об оценке знаний.
Советы подвижникам. (Сл. 50, т. 2, стр. 570—584, 600—60).
Районная выставка прикладного и
Формирование и развитие идей гражданского общества и правового государства
Podstawowe elementy umowy przewozu rzeczy
УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГИЕЙ ДЛЯ ИСЦЕЛЕНИЯ
Часть I. Физико-географическая и геологическая характеристика района практики.
Облік операцій з паювання майна і реорганізації колективних сільськогосподарських підприємств
Тема 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ
ШЕСТЬ МИРОВ САНСАРНОГО БЫТИЯ
Кто закабаляет себя в рабство другому
ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОТТИСКНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
Державні доходи
СИНЕРГИЯ В УЧЕБНОЙ АУДИТОРИИ
Тема 9: Дискретні системи автоматичного керування
Участники уголовного процесса со стороны защиты.
Устрій вимірної станції.
Паливно-енергетичний, металургійний, машинобудівний, хіміко-лісовий, будівельнийкомплекси.
Система трудового права України.
Принятие решений(ПР) в различных условиях
Організаційно-правові форми управління щодо використання та охорони земель
Главная Страница