Етап 1. Вибір та аналіз усіх можливих факторів, які впливають на процес (або показник), що вивчається.

Фактори, які включаються в регресійну модель , повинні відповідати наступним вимогам:

1) Кожен фактор повинен бути обґрунтований теоретично;

2) Фактори повинні бути істотними, такими які створюють значний вплив на досліджуваний залежний фактор; при цьому рекомендується, щоб кількість включених в модель факторів була у 6-7 разів меншою від числа спостережень у вибірці ( довжина часового ряду);

3) Фактори не повинні бути лінійно залежними між собою, оскільки така залежність означає, що вони характеризують аналогічні властивості досліджуваного фактора (явище мультиколінеарності);

4) У модель рекомендується включати тільки такі фактори, які можуть бути чисельно виміряні;

5) У одну модель не можна включати фактор у сукупності з його пояснюючими чинниками. Одночасне їх включення призводить до невиправданого збільшення їх впливу на залежний фактор та спотворення отриманих результатів.

Обробка статистичних даних завершається побудовою матриці парних коефіцієнтів кореляції. Матриця парних коефіцієнтів - симетрична відносно головної діагоналі матриця. Парні коефіцієнти кореляції використовуються для кількісної оцінки взаємозв'язку двох наборів даних, представлених в безрозмірному вигляді.

Кореляційний аналіз дає можливість встановити, чи асоційовані набори даних по величині, тобто, великі значення з одного набору даних пов'язані з великими значеннями іншого набору (позитивна кореляція), або, навпаки, малі значення одного набору пов'язані з великими значеннями іншого (негативна кореляція) , або дані двох діапазонів ніяк не пов'язані (кореляція близька до нуля).

Етап 2. Оцінка тісноти зв’язку між факторами

Оцінка кореляційних зв'язків дозволяє визначити ступінь впливу кожного незалежного фактора на залежний. Ті незалежні фактори, які мають украй слабку тісноту зв'язку з досліджуваним фактором (коефіцієнт кореляції нижче значення 0,1), з моделі можна виключити як несуттєві.

Ковзне вікно передавача
Лабораторна робота №16 (2 год.)
Розділ VI
Negative statement - positive tag - negative answer
Лужноземельні метали
Заучивание отрывков из произведений.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Г. Чайковский, Пермский край
Возможные проблемы: собака не отказывается
Основні філософи і школи досократівської філософії
ДОПОНИТЕЛЬНЫЙ ВОКАБУЛЯР
Влияние денежной политики при фиксированном обменном курсе
Глава 16. Приемы психической саморегуляции (коррекции) стресса. медитации. Результаты показали сокращение потребления кислорода, уменьшение сахара в крови, увеличение сопро­тивления кожи и усиление альфа-ритма ЭЭГ
Типи СТВ
Попередження підземних пожеж від самозапалювання.
Програма навчальної дисципліни
Оформление. А. Бондаренко, 2004 ISBN 5-699-08352-9 © OOO «Издательство «Эксмо», 2004 2 часть
НЕВИДЕНИЕ И НЕСЛЫШАНИЕ НА СЦЕНЕ
Организационно-правовой механизм сотрудничества государств в борьбе с международной преступностью (ООН, Интерпол).
Понятие, система, формы социального партнерства.
Рынок с монополистической конкуренцией
Эталоны ответов к задаче № 9
Соціальна відповідальність менеджера перед суспільством, колективом та окремим працівником
Главная Страница