Особливості надання та погашення споживчих кредитів на поточні потреби.

Як уже зазначалося, залежно від цільового спрямування розріз­няють споживчі кредити на поточні потреби та на витрати капі­тального характеру.

Різновидом поточних потреб є:

придбання товарів широкого вжитку тривалого користуван­ня і транспортних засобів; нагальні потреби (лікування, навчання, весілля, народження дитини, непередбачені обставини тощо).

Банки надають споживчі кредити фізичним особам на поточні потреби у розмірах, що визначаються виходячи з вартості товарів і послуг, які е об'єктом кредитування, у межах вартості майна, майнових прав, які можуть бути передані банку в забезпечення фізичною особою з урахуванням суми її поточних доходів.

Для одержання кредиту позичальник подає банку:

паспорт; заяву на одержання кредиту, де зазначаються об'єкти креди­тування, сума кредиту, строк погашення, забезпечення;

документи, що підтверджують платоспроможність позичаль­ника (довідка з місця роботи про суму заробітку та суму утри­мань, а за наявності інших доходів — документи, що підтвер­джують їх отримання);

За видачі кредиту на придбання товарів тривалого користу­вання жодних звітів про цільове використання коштів позичаль­ник банку, як правило, не надає. Споживчий кредит надасться тим громадянам, які мають по­стійне джерело доходів. Максимальний розмір позички на придбання товарів тривалого користування встановлюється залежно від середньомісячної заробітної плати позичальника, але сума кредиту не повинна перевищувати розмір, установлений правлін­ням банку.

Строк користування кредитом визначається залежно від об'єк­та кредитування, розміру позички, платоспроможності клієнта. Як правило, строк користування кредитом не перевищує двох ро­ків, а в окремих випадках — трьох.

Під транспортною травмою розуміють механічні пошкодження, заподіяні зовнішніми або внутрішніми частинами транспорту під час його руху, а також при падінні з транспорту, що рухається.
Нормативно-технічні документи на створення карт.
Теоретическая модель социальной реабилитации
Общая характеристика преступлений против собственности.
Висновок
Приемка законченных строительством объектов в эксплуатацию
Науковий та технічний прогрес першої половини ХХ ст.
ПЕРЕЛІК ПИТАННЬ ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ
Розрахунок річного обсягу робіт з ТО і ПР
What are some wall and floor covering materials with good sound absorption qualities?
Яке визначення рішення в загальному вигляді?
Патримониальная модель – административный уровень отсутствует. М.Вебер
КРАШЕНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Глава 7. Потребности, мотивации, эмоции
Модульна контрольна робота № 3 (2 години).
Тема 1. Гражданское право в правовой системе Российской Федерации
Отраслевая и межотраслевая структура национальной экономики
Демографический взрыв и перспективы
Католицизм і православ’я.
Запам'ятовування параметрів
Спишите. Обозначьте число и род имен существительных.
Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства
Волновая функция и ее статистический
Главная Страница