Особливості надання та погашення споживчих кредитів на поточні потреби.

Як уже зазначалося, залежно від цільового спрямування розріз­няють споживчі кредити на поточні потреби та на витрати капі­тального характеру.

Різновидом поточних потреб є:

придбання товарів широкого вжитку тривалого користуван­ня і транспортних засобів; нагальні потреби (лікування, навчання, весілля, народження дитини, непередбачені обставини тощо).

Банки надають споживчі кредити фізичним особам на поточні потреби у розмірах, що визначаються виходячи з вартості товарів і послуг, які е об'єктом кредитування, у межах вартості майна, майнових прав, які можуть бути передані банку в забезпечення фізичною особою з урахуванням суми її поточних доходів.

Для одержання кредиту позичальник подає банку:

паспорт; заяву на одержання кредиту, де зазначаються об'єкти креди­тування, сума кредиту, строк погашення, забезпечення;

документи, що підтверджують платоспроможність позичаль­ника (довідка з місця роботи про суму заробітку та суму утри­мань, а за наявності інших доходів — документи, що підтвер­джують їх отримання);

За видачі кредиту на придбання товарів тривалого користу­вання жодних звітів про цільове використання коштів позичаль­ник банку, як правило, не надає. Споживчий кредит надасться тим громадянам, які мають по­стійне джерело доходів. Максимальний розмір позички на придбання товарів тривалого користування встановлюється залежно від середньомісячної заробітної плати позичальника, але сума кредиту не повинна перевищувати розмір, установлений правлін­ням банку.

Строк користування кредитом визначається залежно від об'єк­та кредитування, розміру позички, платоспроможності клієнта. Як правило, строк користування кредитом не перевищує двох ро­ків, а в окремих випадках — трьох.

CX. ОБВИНИТЕЛНИЯТ АКТ
ПОНЯТТЯ КОНФЛІКТІВ, ЇХ ОСОБЛИВОСТІ
ЩЕ ПРО ДЕГУМАНІЗАЦІЮ МИСТЕЦТВА
Суть, завдання та види статистичного зведення. Групування як основа наукової обробки даних. Завдання групувань та зведення в статистиці.
B. 1) Концентрация ионов калия внутри, а ионов натрия и хлора снаружи клетки больше. 2) Избирательная проницаемость мембраны.
Northern Ireland
Четкое и конкретное распределение функций между органами.
Перша допомога при кровотечах.
Соціально-економічне становище на Правобережжі і західноукраїнських землях у ХVІІІ ст.
Температура тіла людини та її регуляція
ОБСЛЕДОВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КОМПЬЮТЕРА
Возведение насыпей без выторфовывания
Целевой; 2) стимулирующе-мотивационный;3) содержательный; 4) операционно-действенный; 5) контрольно-регулировочный; 6) оценочно-результатовный.
Является ли в следующих парах второе суждение следствием первого?
Наступна конференція
Кому принадлежат исторические ландшафты?
Какой датой должен быть закрыт поликлиникой листок нетрудоспособности пациенту, направленному на БМСЭ и признанному инвалидом?
Концентрация производства и размеры предприятий
Керування процесами
Лабораторная работа №13 Системный анализ предметной области
Класифікація.
Підклас Хвойні (Pinidae).
Проблематологія (problematology)
Главная Страница