Організаційні форми інтеграції науки і виробництва

Розвиток бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів підвищує їх здатність втілювати підприємницькі ідеї у життя, створює необхідні умови для успішного їх становлення. Однак масштабні інноваційні проекти силами малого бізнесу не можуть бути реалізовані. Для цього у практиці управління інноваційною діяльністю використовують інші організаційні форми — регіональні науково-технологічні центри, парки і технополіси.

Регіональні науково-технологічні центри (РНТЦ).Є засобами формування та здійснення регіональної інноваційної політики, спрямованої на забезпечення економічного розвитку регіону.

Найвагоміші вигоди, які можуть мати влада та населення регіону від діяльності РНТЦ, полягають у тому, що:

- з'являються нові можливості в плануванні та координації регіональної інноваційної політики;

- розширюється використання високотехнологічних ресурсів місцевого значення;

- поліпшується екологічна обстановка, що сприяє економії коштів на охорону довкілля;

- завдяки зростанню кількості робочих місць скорочуються витрати бюджету, пов'язані з безробіттям;

- розширюються експортні можливості регіону, зростають надходження до місцевого бюджету за рахунок підвищення ділової активності;

- розвивається регіональна інфраструктура;

- поліпшуються умови для обміну науково-технічною інформацією та передовими технологіями в міжрегіональному і міжнародному масштабах;

- зростають освітянський та інтелектуальний рівні населення, економляться бюджетні кошти на протидію антисоціальним явищам;

- зростає рівень життя населення.

З появою РНТЦ відкриваються нові можливості і перед навчальними та науковими закладами:

- розширюється та зміцнюється технічна і організаційна база для проведення наукових досліджень;

- активізується ділова ініціатива науковців, що відкриває додаткові джерела доходів вищих навчальних закладів;

- розширюються можливості залучення і виховання наукових кадрів, появи нових наукових шкіл;

- виховується нове покоління вчених, які добре орієнтуються в проблемах бізнесу;- розширюються наукові і ділові зв'язки з іншими навчальними закладами і науково-дослідницькими установами та підприємствами;

- з'являються нові бази практики для студентів;

- поліпшується взаємодія з місцевою владою;

- зростають авторитет і престиж вищого навчального закладу.

Від створення РНТЦ, технопарків, безумовно, мають користь і підприємницькі структури регіону, зокрема:

—використовуються прогресивні технології, впроваджуються ноу-хау тощо;

—збільшуються обсяги експорту продукції;

—зростають престиж і конкурентоспроможність продукції;

—стає можливим доступ до науково-виробничої бази та інтелектуальних ресурсів вищих навчальних закладів;

— з'являється можливість спільного використання найсучаснішого обладнання, що належить парку.

Ще го поставя над всички си имот 5 часть
З деякими іншими злочинами та при конкуренції кримінально-правових норм
Теорія Фрейда та неофрейдистська теорія особистості.
Загальна модель файлової системи
Лекція 10. Правове регулювання прав педагогів на інтелектуальну власність.
Основные комплексные упражнения
Особенности установления цен на новые товары
Политика «реформ и открытости»
Структурні підрозділи туристського підприємства, штатний розклад, посадові інструкції працівників туристського підприємства.
Практическое занятие 8. Морфологические нормы. Языковая норма в употреблении имен прилагательных и местоимений.
Педагогічний процес як система.
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В ДЕТСКИХ ГРУППАХ И КОЛЛЕКТИВАХ
АПК РФ, Статья 21. Отвод судьи
ГЛУБОКИЙ — МОЖЕТ ОЗНАЧАТЬ «ОЧЕНЬ ДРЕВНИЙ»
Вечная память! Вечная память! 7 часть
Українська політична думка в період від Люблінської унії до козацько-гетьманської держави
Тема 6. РОССИЯ НА ПУТИ К ПРАВОВОМУ ГОСУДАРСТВУ
Интерференция волн с одинаковыми частотами
Підсумковий етап.
Религиозная геополитическая традиция
Профессиональная обусловленность педагогического общения
ДЛЯ ИГР С НАЧАЛЬНЫМИ СТАВКАМИ ВТЕМНУЮ
Охорона та захист лісів.
Главная Страница