Загальна характеристика

Дія розчину калій йодиду КІ

Дія лугів

Загальноаналітичні реакції катіонів II аналітичної групи

1. Дія 2 М розчину хлоридної кислотиHCl (дія групового реагенту)

Катіони II аналітичної групи утворюють з хлоридною кислотою білі осади.

AgNO3 + НСl → AgCl↓ + НNO3

Ag+ + Cl- → AgCl↓ = 1,78·10-10

Hg2(NO3)2 + 2НCl → Hg2Cl2↓ + 2НNO3

Hg + 2Cl- → Hg2Cl2↓ = 1,3·10-18

Pb(NO3)2 + 2HCl → PbCl2↓ + 2НNO3

Pb2+ + 2Cl- → PbCl2↓ = 1,6·10-5

Осад плюмбум(ІІ) хлорид PbCl2 має найбільшу розчинність серед хлоридів катіонів II аналітичної групи: він повністю розчиняється в гарячій воді.

Катіони Ag+ і Pb2+ утворюють з розчинами NaOH і КОН білі осади. Аргентум(І) гідроксид швидко буріє внаслідок перетворення його в Ag2О.

AgNO3 + NaOH → AgOH↓ + NaNO3

Ag+ + OH- → AgOH↓

2AgOH↓ → Ag2O↓ + H2O

Плюмбум(ІІ) гідроксид має амфотерні властивості і розчиняється в надлишку реагенту:

Pb(NO3)2 + 2NaOH → Pb(OH)2↓ + 2NaNO3

Pb2+ + 2OH- → Pb(OH)2↓

Pb(OH)2↓ + 2NaOH → Na2[Pb(OH)4]

Pb(OH)2↓ + 2OH- → [Pb(OH)4]2-

Димеркурій(І)-катіони при взаємодії з лугами утворюють чорний осад димеркурій(І) оксиду:

Hg2(NO3)2 + 2NaOH ® Hg2O↓ + H2O + 2NaNO3

Hg + 2OH-→ Hg2O↓ + H2O

Катіони ІІ аналітичної групи утворюють з йодид-іонами забарвлені малорозчинні сполуки:

AgNO3 + KI → AgI↓ + KNO3

Ag+ + I- → AgI↓ жовтий осад

Hg2(NO3)2 + 2KI → Hg2I2↓ + 2KNO3

Hg + 2I-→ Hg2I2↓ зелений осад

Pb(NO3)2 + 2KI → PbI2↓ + 2KNO3

Pb2+ + 2I-→ PbI2↓ золотисто-жовтий осад

4. Дія розчину калій хромату K2CrO4

Катіони ІІ аналітичної групи утворюють з хромат-іонами забарвлені осади:

2AgNO3 + K2CrO4 → Ag2CrO4↓ + 2KNO3

2Ag+ + CrO → Ag2CrO4¯ цегляно-червоний осад

Hg2(NO3)2 + K2CrO4 → Hg2CrO4↓ +2KNO3Hg + CrO → Hg2CrO4↓ червоний осад

Pb(NO3)2 + K2CrO4 → PbCrO4↓ + 2KNO3

Pb2+ + CrO → PbCrO4↓ жовтий осад

Реакція Аргентум(І)-катіона

Реакція відкриття Аргентум(І)-катіонів відбувається у три стадії:

І.Дія 2М розчину хлоридної кислоти HCl: утворюється білий аморфний осад аргентум(І) хлориду:

AgNO3 + HCl →AgCl↓ + HNO3

Ag+ + Cl- → AgCl↓

ІІ. Дія розчину амоніаку NH3·H2O: утворений осад аргентум(І) хлориду розчиняється з утворенням комплексної сполуки диамінаргентум(І) хлорид:

AgCl↓ + 2NH3·H2O → [Ag(NH3)2]Cl + 2H2O

AgCl↓ + 2NH3·H2O → [Ag(NH3)2]+ + Cl- + 2H2O

ІІІ. Дія розчину нітратної кислоти HNO3: комплекс [Ag(NH3)2]Cl руйнується з утворенням білого осаду аргентум(І) хлориду:

[Ag(NH3)2]Cl + 2HNO3 → AgCl↓ + 2NH4NO3

[Ag(NH3)2]+ + Cl- + 2H+→ AgCl↓ + 2NH

2.3 Реакції катіонів III аналітичної групи (Ba2+, Ca2+, Sr2+)

До ІІІ аналітичної групи відносяться катіони лужноземельних металів Барію Ba2+, Кальцію Ca2+, Стронцію Sr2+, які належать до головної підгрупи другої групи періодичної системи Д.І.Менделєєва. Досить висока поляризуюча дія катіонів III аналітичної групи призводить до того, що більшість солей цих катіонів – сульфати, карбонати, хромати, оксалати, фосфати практично нерозчинні у воді.

Груповим реагентом на ІІІ аналітичну групу є розчин 1М H2SO4 у присутності етилового спирту, який впливає на повноту осадження катіонів цієї групи у вигляді сульфатів.

Для катіонів ІІІ аналітичної групи не характерні окисно-відновні реакції, тому що вони мають постійний ступень окиснення.

Більшість сполук, що містять катіони цієї аналітичної групи, білого кольору, а їх розчини безбарвні.

Обеспечение экологической безопасности
Память 9 / 22 ноября, в Соборах новомучеников и исповедников Церкви Русской и Казахстанских
АРИТМИЯ: ЭКСТРАСИСТОЛИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕНЕЗА И ТОПИКИ
Тема 2. Развитие теории «свободного воспитания» в педагогической мысли Западной Европы рубежа XIX-ХХ вв. (Э. Кей, Г. Шарелльман, Ф. Гансберг, Л. Гурлитт, Лакомб, М. Монтессори)
Защита от излучений. Классификация защит.
Внутренние отделочные работы.
Методика«Личностная агрессивность
Влияние науки на процесс социального взаимодействия
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ РЕЧИ Методика 24. «Назови слова»
Основні поняття і терміни
КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОБЪЕКТИВНЫЙ МИР ЛИШЬ ВНУТРЕННЯЯ ОГРАНИЧЕННОСТЬ НАШЕЙ СВОБОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!
Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою
Особливості внутрішньої політики Миколи ІІ в українських землях наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Обратный узел от удержания поперек, поворачивая противника на себя.
Психологічний аналіз процесу управління у сфері вищої освіти
Расстройства мышления у больных шизофренией: «деструктивная» альтернатива
По курсу «Конструирование изделий»
Понятие финансовой системы, объективная обусловленность ее сфер и звеньев
Висновок
Еластичність попиту показує , на скільки відсотків зміниться обсяг попиту , якщо ціна зміниться на один відсоток
Общение с плодом, «воспитание до рождения»: мифы и реальные возможности
В рамках стратегического управления
Главная Страница