Розрахунок дефіциту водоспоживання

Дефіцит водоспоживання сільськогосподарських культур при краплин-ному зрошенні розраховують як і за інших способів поливу за формулою

D = Eк − W − P +Wф (4.8)
де Ек – сумарне випаровування при краплинному зрошуванні, мм; W –за-

паси продуктивної вологи в ґрунті на початок вегетації, мм; Р– атмосферні опади, мм; Wф– фільтрація за межі кореневмісної системи рослин (Wф=0).

Дефіцит водоспоживання розраховують за певний період часу (найчас-тіше декаду ). Розрахунок розпочинають з визначення початкового запасу во-логи. Сума дефіцитів водоспоживання за вегетаційний період відповідає зрошувальній нормі. Для встановлення режиму зрошення певної ймовірності перевищення дефіцит водоспоживання для кожної сільськогосподарської культури розраховують за ряд років (не менше 25-30).

Активний запас вологи (запас продуктивної вологи) визначають як різ-ницю між величиною вологозапасів при найменшій вологоємкості (НВ) тавеличиною вологозапасів, що відповідають нижній межі допустимого вису-шування ґрунту, і визначають за формулою

W =WНВ −Wmin, (4.9)
або W =100 ⋅γ ⋅h(βНВ − βmin ), (4.10)

де WНВ – запаси вологи в ґрунті при НВ, мм; Wmin – запаси вологи при ни-жній межі допустимого висушування ґрунту; γ – щільність кореневмісного шару ґрунту, г/см3; h – глибина розрахункового активного шару ґрунту, м; βНВ і βmin–вологість ґрунту,відповідно,при НВ і нижній межі допустимоговисушування, % від маси абсолютно сухого ґрунту.

Вологість ґрунту βmin визначають у відсотках від βНВ в залежності від сільськогосподарської культури і фази її розвитку. Глибину розрахункового шару ґрунту (h) приймають диференційовано по фазах розвитку рослин за ве-гетацію у відповідності з глибиною розповсюдження основної маси коренів.

Сумарне випаровування при краплинному зрошенні для зони недостат-нього зволоження визначають за формулоюEк =10⋅ j ⋅ μ∑d ⋅ kк , (4.11)

де j – коефіцієнт вологообміну приймають за табл. 4.2; μ– мікрокліматична поправка за табл. 4.3; ∑d – сума середньодобових дефіцитів вологості пові-

тря за розрахунковий період, мб; – коефіцієнт, що враховує особливості
вибіркового зволоження.
4.2. Коефіцієнт вологообміну j
S 0,1 0,2 0,3
j 0,4 0,6 0,8
4.3. Величина мікрокліматичної поправки μ
Площа масиву
зрошення, га
Значенняμ 0,95 0,92 0,87 0,83

Коефіцієнт kк , що враховує особливості вибіркового зволоження, розра-

ховують за формулою − ki (1− S )⋅σ + Sn ⋅ ki
kк = kб ⋅σ , (4.12)
де kб – біокліматичний коефіцієнт, що залежить від виду сільсько-

господарської культури і фази її розвитку, мм/мб; ki – коефіцієнт випарову-вання ґрунтом, визначають за табл. 4.6; S – частка площі живлення рослин; σ – значення коефіцієнта затінення ґрунту, наведені в табл. 4.7; Sn – площа

зволоження поверхні ґрунту за табл. 4.8; ki = ki2−3 − ki1 – різниця величин

коефіцієнтів випаровування ґрунтом при двох поливах і кількості дощів.referatqov.nugaspb.ru referatuaz.nugaspb.ru refamtl.ostref.ru second.radioritual.ru Главная Страница