ЕВОЛЮЦІЯ ТЕРМІНА «ПІДПРИЄМЕЦЬ»

Дослідник Визначення
Рішар Кантильйон (1725) Підприємець — це власник, що бере на себе ризик своєї господарської діяльності.
Адам Сміт (1768) Підприємець — власник підприємства. Мета підприємницької діяльності — отримання підприємницького доходу.
Ж. Б. Сей (1803) Підприємець — це людина, яка вміє поєднувати та комбінувати чинники виробництва. Головна функція підприємця полягає не в отриманні прибутку, а в організації й управлінні відтворенням у рамках звичайної господарської діяльності, результатом якої є підприємницький дохід, а не дохід на капітал.
Френсіс Уокер (1876) Підприємець — це особа (не обов’язково власник), що створює підприємство й управляє його діяльністю для отримання доходу. Його внеском у цю діяльність є власна ініціатива, талант, винахідливість.
Йозеф Шумпетер (1934) Підприємець — це особистість з яскраво вираженими новаторськими діловими здібностями, що реалізуються в оригінальних, нетрадиційних проектах, відмінних від наявних комерційних.
А. Тюнен Підприємець — носій особливих рис, який вміє ризикувати, приймати нестандартні рішення, відповідати за свої дії і тому претендує на незапланований дохід.
Ф. Х. Найт (1935) Підприємець — особа, яка попри невизначеність майбутнього може «вгадати» основні параметри розвитку виробництва та обміну, завдяки чому отримати комерційний ефект.
Ф. А. Хаєк Діяльність підприємця передбачає організаційно-госпо­дарську новизну та економічну підприємницьку свободу.
Пітер Друкер (1964) Підприємець завжди в пошуках змін, він використовує будь-яку можливість із максимальним зиском.
А. Шапіро Поведінка підприємця охоплює елементи ініціативи; організаційні здібності; відповідальність за ризик.
Карл Веспер (1980) Підприємець по-різному виглядає в очах економістів, психологів, інших підприємців. З погляду економіста, підприємець — це той, хто поєднує кошти, працю, матеріал і т. ін. таким чином, щоб їх сукупна вартість зростала. При цьому підприємець вносить зміни, запроваджує інновації і змінює заведений порядок.
Закон України «Про підприємництво» від 07.02.1991 № 698 «Підприємництво — самостійна ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність із виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг та здійснення торгівлі з метою отримання прибутку». На думку сучасних вчених-економістів, це формулювання практично ототожнює поняття «підприємництво» з поняттям «бізнес» або зводить його лише до результату підприємницької діяльності — прибутку.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРІЙ «БІЗНЕС»
І «ПІДПРИЄМНИЦТВО» ТА ПОХІДНИХ ВІД НИХ

«Бізнес» «Підприємництво»
«Business» (англ.) — справа, заняття, комерція, угода, торговельна операція тощо, пов’язана з особистою вигодою. Підприємництво — особливий вид бізнесу. Його метою є отримання не прибутку взагалі, а надприбутку, тобто підприємницького доходу, що отри­мується внаслідок самостійної ризикованої інноваційної діяльності, яка ґрунтується на повній економічній відповідальності, на персоніфікованому гнучкому управлінні й організації процесу відтворення.
Бізнес — це будь-яка (господарська, виробнича, посередницька тощо) стабільна економічна діяльність із більш передбачуваними результатами і набагато меншим ступенем ризику, ніж підприємництво. Підприємництво — є четвертим фактором виробництва, сутність якого полягає в найбільш ефективному комбінуванні трьох основних факторів (зем­ля, капітал, праця) з метою задоволення потреб споживача способами, відмінними від застосовуваних конкурентами, що і дає можливість отримання підприємницького доходу.
Бізнес — це систематизована тривала діяльність суб’єктів господарювання в умовах ринкової економіки, націлена на одержання реаль­ного прибутку у грошовій формі. Підприємництво — окремий випадок бізнесу, що більшою мірою зорієнтований на особистість людини, яка здійснює бізнес і якій притаманні певний стиль і тип господарської поведінки.
Бізнесмен — людина, яка «робить гроші», власник капіталу, що перебуває в обігу і приносить йому дохід. Підприємець — людина, яка здатна генерувати ділові ідеї, вишукувати можливості для створення чогось нового, використовувати нетрадиційні шляхи, брати на себе ризик і відповідальність під час втілення в життя цих дій.
Бізнес охоплює відносини між всіма учасниками ринкової економіки, а також дії не тільки підприємців, а й споживачів, найманих працівників, державних структур. Підприємництво можливе не тільки у сфері бізнесу, а й у науці, культурі, медицині тощо. Визначальним при цьому є не продукт чи послуга, що надаються, а стиль роботи підприємця.
Малий бізнес — особлива форма бізнесу, пов’язана з функціонуванням малих підприємницьких структур будь-якої форми власності і відповідної правової форми організації з метою одержання прибутку. Мале підприємництво — це одна з форм реалізації підприємницької ініціативи та підприємницького потенціалу (поряд із корпоративним та внутрішньофірмовим).


Рис. 1.1. Структурно-елементна характеристика підприємництва

Рис. 1.2. Основні функції підприємницької діяльності

Рис 1. 3. Специфічні фукці піприємства

referatryb.nugaspb.ru refanag.ostref.ru referatxev.nugaspb.ru seq.deutsch-service.ru Главная Страница