Облік роботи з фізичного виховання.

У практиці фізичного виховання школярів застосовуються три види обліку успішності: попередній, поточний та підсумковий.

Попередній облік успішності проводиться на перших уроках нового навчального року, а також у ті періоди коли починається вивчення нового програмного матеріалу. Внаслідок попереднього обліку вчитель виявляє яким елементом техніки основної гімнастики, ігор, лижної підготовки слід приділити більше уваги та часу на уроках у даному класі. Це допомагає правильно планувати наступні уроки. На початку навчального року (чверті) доцільно здійснювати облік виконання вправ (тестів) на спритність, швидкість, силу.

Поточний облік є основним видом перевірки успішності учнів. Він здійснюється систематично, майже на кожному уроці. Під час поточного обліку успішності застосовуються такі методи перевірки: спостереженняза всім класом та за окремими учнями, індивідуальнеопитування, фронтальнаперевірка виконання контрольних вправ, навчальних нормативів та домашніх завдань з різних розділів програми.

Методика спостереження проста: спочатку уроку вчитель попереджає учнів про те, що перевірятиме якість виконання ними певних вправ (з намічених у плані конспекту). Застосувавати цей метод з метою оцінювання учнів без попередження не правильно. Цей метод доцільний за умови, що вправа засвоєння більшістю учнів. Виставлені за наслідками спостереження оцінки оголошуються учням з обов’язковим обґрунтуванням їх. При цьому підкреслюються позитивні і негативні сторони у виконанні учнями запропонованих вправ.

Одним із методів оцінки ЗУН є метод індивідуальної перевірки (виклик). Під час індивідуальної перевірки вчитель викликає 2-4 учнів із строю в процесі виконанні вправ основної гімнастики, лижної підготовки. Їм пропонується виконати вправу, що вивчалась на попередніх уроках або повторювалась вдома. Учитель дає необхідні пояснення учням, яких викликано, виправляє їхні помилки, тим самим процес перевірки сприяє удосконаленню цих умінь.

При індивідуальному опитуванні з теоретичних питань перевіряються знання з техніки виконання фізичних вправ, їхньої термінології, прийомів страхування та ін. Питання ставиться всьому класу, а відповідають учні, яких викликають.Важливим методом обліку успішності учнів є фронтальна перевірка, яку проводять на контрольному уроці. Під час фронтальної перевірки всі учні класу виконують певний навчальний норматив або контрольні вправи. Фронтальна перевірка успішності учнів з багатьох видів вправ основної гімнастики та лижної підготовки поєднує прийом навчальних нормативів програми з прийомом з відповідних їм контрольних вправ. Внаслідок цього у даних видах рухів учнів оцінюють двічі – за техніку виконання контрольної вправи і кількісний результат.

Підсумковий облік успішності проводиться в кінці кожного семестру, а в середині семестру – в кінці кожної чверті. Підсумкова оцінка за семестр виставляється на основі всіх оцінок, одержаних учнем за засвоєння техніки рухових дій, виконання навчальних нормативів, домашніх завдань з фізичної культури та знання теоретичних питань. Підсумкова оцінка за навчальний рік, яка характеризує рівень ЗУН з усього програмного матеріалу, ставиться на основі оцінок за кожний семестр. При цьому перевага віддається оцінкам за останній семестр, оскільки вона визначає рівень успішності учнів на кінець року.

Поряд з обліком успішності з предмета (фізична культура) у кожній школі ведеться облік з позакласної роботи. Основна його мета – контроль за виконанням заходів передбачених у загальнорічному плані школи з питань фізичного виховання учнів. Цей контроль передбачає чітке фіксування кількісних та якісних показників роботи, яка проводиться у позаурочний час, у спеціальних формах і документах обліку (журнал обліку роботи КФК, протоколи спортивних змагань).

Оцінювання виставляється за 12-бальою школою:

Оцінка «5» (10-12 б.) ставиться за доскональне володіння технікою рухів, передбачених програмою, міцне знання правил рухливих ігор, уміння результативно використовувати набуті навички в руховій діяльності, відмінне виконання навчальних нормативів.

Оцінка «4» (7-9 б.)ставиться за правильне виконання техніки рухів при наявності неістотних помилок, недостатньо результативне використання набутих навичок у руховій діяльності, вміння вільно включатись у рухливі ігри за визначеними правилами при частковому зниженні активності в процесі гри, добре виконання навчальних нормативів.

Оцінка «3» (4-6 б.) ставиться за правильне в основному виконання техніки окремих рухів, але при допущенні деяких помилок, при обмеженому використанні набутих навичок у руховій діяльності, задовільному виконанні навчальних нормативів.

Оцінка «2» (1-3 б.) ставиться за неправильне з технічного боку виконання окремих рухів, дуже обмежене використання набутих навичок в руховій діяльності, незадовільне виконання навчальних нормативів.

Завдання для самостійної роботи

1. Розробіть план-графік навчального процесу з фізичного вихо­вання для одного із молодших класів.

2. Складіть робочий (тематичний) план з фізичного виховання на перше півріччя навчального року для одного із молодших (се­редніх, старших) класів графічним способом.

3. Складіть робочий (тематичний) план з фізичного виховання на друге півріччя навчального року для одного із молодших класів графічним способом.

4. Складіть план-конспект уроку фізкультури для учнів молодших класів на І семестр.

rnn.deutsch-service.ru tfd.deutsch-service.ru referattqp.nugaspb.ru referatxrl.nugaspb.ru Главная Страница