Етапи становлення управлінської науки у світі.

Систематизація інформації про передісторію управління, яка дійшла до таких часів дає змогу виділити 6 етапів становлення управлінської науки.

Перша революція характеризується як релігійно-комерційна пов’язана з виникненням писемності в давному шумері, що сприяло появі особливого прошарку жреців які вели діловий перепис і комерційні розрахунки. Саме письмова фіксація ділових угод підвищувала їх надійність та захищеність.

Друга революція - світсько-адміністративна - пов’язують з діяльністю вавилонського царя(1792-1750р до н.е.). Він опублікував збірку законів для управління державою, які регулював суспільні відносини між різними соціальними верствами, завдяки яким посилювався контроль і відповідальність за виконання різних робіт.

Третя революція отримала назву виробничо-будівельної та охоплює роки царювання ассирійського управителя Навуходоносора(605-562 р до н.е.). Саме в ці роки будівельні роботи набули величезного розвитку і вимогами посиленого контролю за діяльністю у сфері будівництва і виробництва, такий контроль почала здійснювати держава.

Четверта управлінська революція– охоплює період зародження капіталу і стрімкого індустріального розвитку Європейської цивілізації. ЇЇ головним результатом стало виникненням професійного управління.

Велика заслуга в цьому належать шотландському економісту Адаму Смітту, англійському соціалісту-утопісту Роберту Оцену та англійському математику Чарльзу Бебіджу. Бебідж розробив методику визначення витрат робочого часу на виконання виробничих операцій та опублікував результати власних досліджень у книзі про економію матеріалів та обладнання, яка стала першою публікацією у сфері наукового управління.

Погляди Адама Сміта на природу вільного підприємництва на роль ринку та функції держави лягли в основу теорії та практики менеджменту.

П’ята управлінська революція (бюрократична) – у її основі лежить концепція раціональної бюрократії, яка відіграла важливу роль у забезпечені ефективності управління, відводила формуванню ієрархічних структур, розподілу управлінської праці, чіткому визначенні посадових об’єктів та встановленню відповідного менеджера за їх виконання.Шоста управлінська революція(інформаційна) –характеризується всебічним впровадженням в практику управління інформаційних технологій, що надмірно прискорює процеси отримання та обробки інформації та робить практично безмежними можливості зростання організації.

Саме здатність управлінського персоналу швидко опрацьовувати великі масиви інформації змістило акцент у системі менеджменту з організації виробничих процесів на маркетинговий менеджмент, тобто переорієнтувало систему управління організацією на виявлення та задоволення потреб споживачів.

ОСТРЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
Правила пользования опросником АСВ
Завдання практичного характеру
СРЕДСТВА, ФОНДЫ И ИМУЩЕСТВО КООПЕРАТИВА
Вивчення нового матеріалу.
Криминологическая характеристика особенностей личности несовершеннолетних преступников
Раннее и позднее обнаружение газонефтеводопроявлений.
Моторист цементировочного агрегата
Волевые качества человека и их развитие
Стерилизация газовым методом
РАЗОЧАРОВАНИЕ СМЕНИЛОСЬ РАДОСТЬЮ
Вентиляторна установка R3G450-AG33-11
Класс Ленточные черви.Общая характеристика класса.Бычий цепень,морфофизиологическая характеристика,жизненные циклы,пути заражения.Диагностика и профилактика.
Тема 2.2. Статутні основи споживчої кооперації
IX. СИГНАЛИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС МАНЕВРОВОЇ РОБОТИ
Трудовой потенциал: сущность, показатели и структура.
Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации – 13 ч.
Загальний вигляд конструкції складального або складально-зварювального обладнання.
Година роботи навчить більше, ніж день пояснень.
Тема 2. Причины и истоки возникновения отечественного профсоюзного движения
The Role of Gravity
Постановлением ученого совета
Гуманистическая мысль эпохи Возрождения
Главная Страница