Етапи становлення управлінської науки у світі.

Систематизація інформації про передісторію управління, яка дійшла до таких часів дає змогу виділити 6 етапів становлення управлінської науки.

Перша революція характеризується як релігійно-комерційна пов’язана з виникненням писемності в давному шумері, що сприяло появі особливого прошарку жреців які вели діловий перепис і комерційні розрахунки. Саме письмова фіксація ділових угод підвищувала їх надійність та захищеність.

Друга революція - світсько-адміністративна - пов’язують з діяльністю вавилонського царя(1792-1750р до н.е.). Він опублікував збірку законів для управління державою, які регулював суспільні відносини між різними соціальними верствами, завдяки яким посилювався контроль і відповідальність за виконання різних робіт.

Третя революція отримала назву виробничо-будівельної та охоплює роки царювання ассирійського управителя Навуходоносора(605-562 р до н.е.). Саме в ці роки будівельні роботи набули величезного розвитку і вимогами посиленого контролю за діяльністю у сфері будівництва і виробництва, такий контроль почала здійснювати держава.

Четверта управлінська революція– охоплює період зародження капіталу і стрімкого індустріального розвитку Європейської цивілізації. ЇЇ головним результатом стало виникненням професійного управління.

Велика заслуга в цьому належать шотландському економісту Адаму Смітту, англійському соціалісту-утопісту Роберту Оцену та англійському математику Чарльзу Бебіджу. Бебідж розробив методику визначення витрат робочого часу на виконання виробничих операцій та опублікував результати власних досліджень у книзі про економію матеріалів та обладнання, яка стала першою публікацією у сфері наукового управління.

Погляди Адама Сміта на природу вільного підприємництва на роль ринку та функції держави лягли в основу теорії та практики менеджменту.

П’ята управлінська революція (бюрократична) – у її основі лежить концепція раціональної бюрократії, яка відіграла важливу роль у забезпечені ефективності управління, відводила формуванню ієрархічних структур, розподілу управлінської праці, чіткому визначенні посадових об’єктів та встановленню відповідного менеджера за їх виконання.Шоста управлінська революція(інформаційна) –характеризується всебічним впровадженням в практику управління інформаційних технологій, що надмірно прискорює процеси отримання та обробки інформації та робить практично безмежними можливості зростання організації.

Саме здатність управлінського персоналу швидко опрацьовувати великі масиви інформації змістило акцент у системі менеджменту з організації виробничих процесів на маркетинговий менеджмент, тобто переорієнтувало систему управління організацією на виявлення та задоволення потреб споживачів.

Психическое состояние перед сном и после пробуждения
Філософія і наука
Отечественные контроллеры ШГН
Редактор пользовательской кривой (Custom Curve Editor)
Вибір матеріалу деталі
Определение скорости полета пули
Схема прогноза прибыли и убытков
В.А. Балаш, О.С. Балаш, А.И. Землянухин
Тема : «Природні зони України. Зона мішаних лісів»
Учет денежных средств в кассе.
Система управління конкурентоспроможністю підприємства: основні елементи та їх взаємозв’язок, організаційна побудова.
Русская игра Скачка на доске
Специальные досуговые мероприятия
Экономико-географическая характеристика хозяйственного комплекса Приволжского ФО. Причины наиболее гармоничного развития ПС. Территориальные различия.
Образец листа оглавления расчетно-пояснительной записки
Read the text, using a dictionary if necessary.
GERMANIC BORROWINGS
Усиление освобождения ацетилхолина из окончаний симпатических нервов
Жарский Игорь Антонович, 20 Мая 1994
Проблема метода в философии. Диалектика или метафизика?
Глава 48. Охотники на новичков.Часть 5
к внеаудиторной (самостоятельной) работе
Основні принципи оцінки акцій
Главная Страница