Процесуальні теорії мотивації

Змістовні теорії мотивації базуються на потребах і пов'язаних з ними факторах, які визначають поведінку людей. Процесуальні теорії розглядають мотивацію з іншого боку. Вони заперечують існування потреб, але вважають, що поведінка людей визначається не тільки ними. Згідно процесуальних теорій, поведінка особистості є, крім того, функцією сприйняття й очікування, пов'язаних з даною ситуацією, а також можливих наслідків вибраного ними типу поведінки.

Існує три основні процесуальні теорії мотивації: теорія очікування, теорія справедливості і модель Портера-Лоулера.

Теорія очікування (1954 р.) часто асоціюється з працями В.Врума, базується на положенні про те, що людина сподівається, що обраний нею тип поведінки дійсно приведе до задоволення потреб або отримання бажаного.

Очікування можна розглядати як оцінку окремої особистості вірогідності визначеної події.

При аналізі мотивації до праці теорія очікування підкреслює важливість трьох взаємозв'язків:

– витрати праці – результати;

– результати – винагорода;

– задоволеність винагородою.

Очікування у відношенні витрат праці – результатів – це співвідношення між витраченими зусиллями та отриманими результатами. Так, наприклад, комівояжер може очікувати, що якщо він запросить до співбесіди на 10 чоловік більше, ніж звичайно, то обсяги продажу зростуть на 15%. Якщо люди відчувають, що прямого зв'язку між витраченими зусиллями і досягнутим результатом немає, то, згідно теорії очікування, мотивація буде слабшати.

Очікування у співвідношенні результатів – винагороди – є очікування визначеної винагороди або заохочення у відповідь на досягнутий рівень результатів. Продовжуючи наведений вище приклад, відзначимо, що при підвищенні обсягів продажу на 15% комівояжер може очікувати 10% премії.

Валентність – це передбачений ступінь відносного задоволення або незадоволення, яке виникає після певної винагороди. Оскільки у різних людей потреби і побажання по відношенню до винагороди відрізняються, то керівництво організації повинно співставити запропоновану винагороду з потребами співробітників і привести їх до відповідності. У зв'язку з цим можна відзначити цікавий випадок, який відбувся у страховій компанії.Для мотивації агентів керівництво фірми оголосило, що ті, хто виконає свій план, за рахунок фірми поїдуть зі своїми дружинами на Гаваї на два тижні. Керівництво було збентежене, коли після початку цієї програми деякі кращі агенти перестали виконувати план. Виявилося, що перспектива поїхати на Гаваї безкоштовно, але зі своїми дружинами, далеко не всіма вважалась як винагорода.

Якщо значення будь-якого з цих трьох важливих для мотивації факторів буде замалим, то слабкою буде й мотивація, і низькими – результати праці.

Теорія справедливості (1971 р.) постулює, що люди суб'єктивно визначають співвідношення отриманої винагороди до витрачених зусиль і потім співвідносять її з винагородою інших людей, які виконують аналогічну роботу. Якщо співставлення показує дисбаланс і несправедливість, тобто людина вважає, що його колега отримав за таку роботу більшу винагороду, то у нього виникає психологічна напруга. У результаті необхідно зняти напругу і для відновлення справедливості виправити дисбаланс.

Люди можуть відновити баланс або почуття справедливості, змінити рівень витрачених зусиль, або спробувати змінити рівень отриманої винагороди. Таким чином, ті співробітники, які вважають, що їм недоплачують, можуть почати працювати менш інтенсивно, або намагатися підвищити винагороду. А ті співробітники, які вважають, що їм переплачують, будуть намагатися підтримувати інтенсивність праці на рівні або навіть збільшувати її. Дослідження показують, що звичайно, коли люди вважають, що їм недоплачують, починають працювати менш інтенсивно. Якщо ж вони вважають, що їм переплачують, то вони менш настроєні змінювати свою поведінку і діяльність.

Основний висновок теорії справедливості для практики управління полягає в тому, що до тих пір, поки люди не почнуть вважати, що вони отримують справедливу винагороду, вони будуть прагнути до зменшення інтенсивності праці. Зазначимо, однак, що сприйняття та оцінка справедливості носить відносний, а не абсолютний характер.

У деяких організаціях намагаються вирішити проблему виникнення у співробітників почуття несправедливої оцінки праці за рахунок збереження сум виплат у таємниці. На жаль, це не тільки важко зробити технічно, але і спонукає людей підозрювати несправедливість там, де її насправді немає. Крім того, якщо зберігати розміри заробітків співробітників у таємниці, то (як це слідує з теорії очікування) організація ризикує втратити позитивний мотиваційний вплив заробітної плати, пов'язаний із просуванням по службі.

Лайман Портер і Едвард Лоулер (1968 р.) розробили комплексну процесуальну теорію мотивації, яка включає в себе елементи теорії очікувань і теорії справедливості. В їх моделі фігурує ряд змінних: витрачені зусилля, сприйняття, винагорода, ступінь задоволення. Згідно моделі Портера-Лоулера, досягнуті результати залежать від докладених співробітником зусиль, його можливостей та характерних особливостей, а також визнання ним своєї ролі. Рівень докладених зусиль буде визначатися цінністю винагороди і ступенем впевненості в тому, що даний рівень зусиль дійсно принесе визначений рівень винагороди. Більше того, в теорії Портера-Лоулера встановлюється відношення між винагородою та результатом. Тобто людина задовольняє свої потреби за допомогою винагороди за досягнуті результати.

Один із найбільш важливих висновків Портера та Лоулера полягає в тому, що результативна праця веде до задоволення. Це прямо протилежно до того, що думає з цього приводу більшість менеджерів. Вони знаходяться під впливом ранніх теорій людських відносин, які вважають, що задоволення веде до більш високих результатів у праці. Дослідження інших учених підтверджують точку зору Портера та Лоулера про те, що висока результативність є причиною задоволення, а не його наслідком. Так, модель Портера-Лоулера зробила основний внесок щодо розуміння мотивації.

refaoji.ostref.ru swz.deutsch-service.ru increase.halmer.ru institut.largereferat.info Главная Страница