Ключові сфери прийняття рішень у міжнародних корпораціях

Вплив національних культур на прийняття управлінських рішень

По-перше, важливо принципово відрізняти східну і західну культури прийняття рішень. По-друге, важливо розрізняти вплив конкретних національних культур на прийняття рішень.

У східній культурі наголос робиться на правильному формулюванні проблеми. Головна увага при цьому приділяється процесу усвідомлення суті проблеми і доцільності її розв'язання на основі консенсусу (абсолютної згоди). Наприклад, процес групового прийняття рішень в Японії має чимало особливостей, який полягає у тривалому попередньому накопиченні виконавчими керівниками значного обсягу інформації і суджень підлеглих до моменту прийняття рішення.

Західна культура прийняття рішень базується на обґрунтуванні кращих варіантів дій та якнайшвидшій їх реалізації.. Акцент при цьому робиться на індивідуальному прийнятті рішення та конкретній відповідальності за його виконання.

Важливо звернути увагу і на чіткі особливості прийняття рішень в умовах певних національних культур:

1. США - переважно централізоване прийняття рішень у сфері зовнішньоекономічних операцій.

2. Японія — прийняття рішень шляхом консенсусу з попередніми ретельними консультаціями, а також поєднання централізованого і децентралізованого підходів до прийняття рішень.

3. Великобританія — більшість організацій є досить децентралізованими і передають право прийняття рішень униз.

4. Франція — використовуються різні підходи, однак останнім часом спостерігається тенденція до централізації.

5. Німеччина — переважно централізація, автократія, ієрархія.

6. Скандинавські країни — децентралізація та участь.

7. Італія — використання традиційних і перевірених засобів прийняття рішень.

8. Єгипет — повільне і розважливе прийняття рішень.

9. Індія — рішення приймаються виключно вищими менеджерами, що не бажають ризикувати.

Важливо підкреслити три основні сфери прийняття управлінських рішень у міжнародних корпораціях: управління якістю, спільні підприємства і форми кооперації, а також міжнародна конкуренція.Детально проблеми управління якістю розглядатимуться в темі 9.

Друга ключова сферу прийняття рішень пов'язана зі створенням міжнародних спільних підприємств, учасниками яких виступають, з одного боку, транснаціональні корпорації, а з іншого — зарубіжні партнери, що діють у приймаючій країні. У такому разі створюються міжнародні команди для просування певного продукту (послуги) в певній країні. Такі кооперативні угоди вигідні для обох сторін: міжнародна корпорація отримує доступ на зарубіжні ринки; місцева національна компанія — нові продукти (послуги) для просування на національному ринку.

Третя сфера прийняття міжнародних управлінських рішень, пов'язаної з атакуванням конкурентів. У цьому зв'язку заслуговує на увагу практика прийняття рішень у корпорації «Дженерал Електрик», пов'язана з постановкою таких п'яти «правильних питань»:

1. Що являє собою конкурентне середовище, в якому діє підприємство?

2. Чого досягли ваші конкуренти за останні три роки?

3. Що за той же час зробили ви?

4. Яким чином конкуренти можуть загрожувати вашому бізнесу в майбутньому?

5. Які ви маєте наміри для того, щоб випередити їх?

Второе «Р» – Promotion (реклама и информирование)
Міжнародне інкасо
Специальность: 030501.65 Юриспруденция
Місце регіонів у формуванні експортного потенціалу України.
Методи маркетингового ціноутворення
МОЛИТВЫ В СКОРБЯХ И ДУШЕВНЫХ ОБСТОЯНИЯХ
Три сфери управління персоналом фірми
Рынок труда, его сущность и особенности.
Напрямки поліпшення сучасної державної демографічної політики
Правопис імен у документах
Выпишите рецепт на препарат прозерин - ампулы
Morphological Comparison of Old English and Modern English verbs
Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства
Каким приказом МВД России утверждено Наставление об организации комплексного использования сил и средств ОВД РФ по обеспечению правопорядка на улицах и иных общественных местах?
Определение координационной функции нервной системы
The Judicial Branch
Материальная ответственность в трудовом праве
Принципи та функції діяльності соціального працівника у пенітенціарній сфері
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
Монтаж за фазами руху об’єкта
C) Make a speech on the American tradition to celebrate Halloween.
Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе
Особенности проведения экспертизы табачных изделий в таможенных целях
Главная Страница