Матеріальне забезпечення головного бухгалтера

5.1. Посадовий оклад головного бухгалтера встанов­люється в розмірі не менше 90 % від посадо­вого окладу керівника підприємства.

5.2. Виплата премій, винагород, інших видів ма­теріального заохочення головному бухгалтеру здійснюється за погодженням з органом, що дав зго­ду щодо призначення його на посаду.

5.3 Головний бухгалтер дотримується Правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства і користується соціально-побутовими пільгами, перед­баченими колективним договором, укладеним на підприємстві, нарівні з іншими працівниками.

Прикінцеві положення

6.1. Зміни і доповнення до Положення вносяться Правлінням Укоопспілки з наступним затверджен­ням Радою Укоопспілки.

6.2. У разі внесенням законодавцем змін, допов­нень в закони, інші нормативно-правові акти або прийняття нових, які регулюють правовідносини щодо обов'язків, прав та відповідальності головно­го бухгалтера, норми Положення діють в частині, що не суперечать законам, іншим нормативно-пра­вовим актам.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою третіх зборів Ради Укоопспілки

дев'ятнадцятого скликання

від 25 січня 2006 р.

ПОЛОЖЕННЯ

Про електронний реєстр об'єктів (будівель) споживчих товариств, споживспілок, їх підприємств (об'єднань) системи Центральної спілки споживчих товариств України

(Укоопспілки)

refamhv.ostref.ru refaliq.ostref.ru refamat.ostref.ru referatrdb.nugaspb.ru Главная Страница