Механізм забезпечення економічної безпеки національної економіки

Правовою базою, що регламентує забезпечення економічної безпеки України, є:

• Конституція України – у ст. 17 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

• Закони України: «Про національну безпеку України», «Про Раду національної безпеки і оборони України», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»; податкове та валютне законодавство; законодавство України про приватизацію, банкрутство, зовнішньоекономічну діяльність; Кримінальний, Кримінально–процесуальний, Цивільний, Цивільно–процесуальний, Митний, Бюджетний, Господарський кодекси України тощо, які мають безпосереднє відношення до регулювання відносин в економічній сфері.

• Укази та Розпорядження Президента України;

• Постанови та Розпорядження Кабінету Міністрів України;

• Відомчі нормативні акти міністерств та відомств;

• Міжнародні договори України.

Забезпечення економічної безпеки особи, суспільства, держави здій­снюється на основі розмежування повноважень між суб'єктами системи, в якій:

Верховна Рада України:

• створює правові заходи функціонування системи національної еко­номічної безпеки;

• визначає бюджетні асигнування на фінансування державних орга­нів, загальнодержавних програм, заходів, спрямованих на забезпечення економічної безпеки;

• заслуховує не рідше одного разу на рік доповідь Президента України про стан забезпечення економічної безпеки України в контексті щорічного Послання про внутрішнє та зовнішнє становище України;

• визначає основи економічної безпеки України, зокрема приймає Концепцію економічної безпеки, законодавчі акти та загальнодержавні програми у цій сфері;

Президент України:

• виступає гарантом забезпечення економічної безпеки України;

• визначає цілі економічної безпеки і стратегію на ближчу і далеку перспективи;

• видає укази та розпорядження, спрямовані на захист національних економічних інтересів та здійснення системи заходів із забезпечення еко­номічної безпеки особи, сім'ї, суспільства, держави;Рада національної безпеки і оборони України:

• забезпечує здійснення єдиної державної політики у сфері економіч­ної безпеки;

• координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері економічної безпеки;

розробляє стратегію економічної безпеки і організовує підготовку відповідних державних програм;

• здійснює постійний моніторинг національних економічних інтересів, комплексну оцінку та прогноз потенційних і реальних загроз економічній безпеці;

• аналізує стан і тенденції розвитку економічної ситуації в Україні та за її межами, а також визначає на цій основі пріоритетні напрямки забезпечення економічної безпеки;

• планує, організовує і контролює здійснення заходів з метою локалізації та нейтралізації загроз економічній безпеці;

• розробляє пропозиції Президенту України щодо вдосконалення системи національної економічної безпеки та забезпечення економічних інтересів особи, сім’ї, суспільства, держави;

Кабінет Міністрів України, міністерства та відомства:

• забезпечують економічну самостійність України та її економічну безпеку;

• забезпечують виконання Конституції України, законів України, актів Президента України у сфері національної та міжнародної економічної безпеки;

• розробляють і виконують в межах своїх повноважень державні програми, спрямовані на забезпечення економічної безпеки та захист національних економічних інтересів;

• забезпечують здійснення державної політики у сфері економічної безпеки;

• здійснюють аналіз загроз економічній безпеці, розробляють та вживають заходи щодо локалізації та нейтралізації цих загроз.

Економічна безпека досягається здійсненням єдиної державної політики, узгодженої, збалансованої, скоординованої системою заходів, адекватних внутрішнім та зовнішнім загрозам. Без вироблення єдиної державної політики забезпечення економічної безпеки неможливо домогтися виходу з кризи, стабілізувати економічну ситуацію в Україні, створити ефективні механізми соціального захисту населення.

Загрозамиекономічній безпеці країни є сукупність умов і чинників, які створюють небезпеку життєво важливим інтересам особистості, суспільству, державі, ускладнюють або унеможливлюють реалізацію національних економічних інтересів.

Виходячи з ситуації в українській економіці можна виділити внутрішні та зовнішні загрози економічній безпеці України.

Основними внутрішніми загрозами слід вважати:

• у науково–технічний сфері: руйнування науково–технічного потенціалу, зменшення науково–технічних розробок, низький рівень науково–технічного потенціалу, втрата лідерства на важливих напрямках науково–технічного розвитку; високий рівень зношеності матеріально–технічної, невизначеність державної науково–технічної політики, відтік наукових кадрів за кордон або в іншу сферу діяльності;

•в економічній сфері: скорочення обсягів виробництва у провідних галузях, розрив господарських зв’язків, монополізацію економіки, криміналізацію суспільства, наявність структурних диспропорцій, великий внутрішній борг, низький рівень продуктивної праці та інвестиційної діяльності; високий рівень інфляції та безробіття, зростан­ня «тіньової» економіки, низький платоспроможний попит населен­ня, цінові диспропорції між промисловістю та сільським господарством, загрозу втрати продовольчої незалежності країни, масове ухилення від сплати податків;

у соціальній сфері: надто різка диференціація у доходах та споживанні населення, зростання рівня бідності, високий рівень безробіття; погіршення структури харчування, зменшення доступності освіти та медичних послуг, погіршення якості життя, соціальну незахищеність значних верств населення, зниження народжуваності, зростання смертності, неконтрольовані міграційні

Зовнішні загрози:

• зниження інвестиційних надходжень в економіку держави;

• значна частка сировинного експорту у зовнішньоекономічній діяльності та втрата традиційних ринків збуту;

• залежність забезпечення України від імпорту продовольчих товарів, товарів повсякденного попиту, технологічної продукції стратегічного значення;

• скуповування іноземними фірмами підприємств України з метою усунення їх як з зовнішніх, так і внутрішніх ринків збуту;

• високий рівень зовнішнього боргу тощо.

Концепція економічної безпеки України – це документ, який виступає стратегічним орієнтиром на 10–20 років та закладає основи економічної безпеки на більш тривалий період. Концепція економічної безпеки визначає життєво важливі національні економічні інтереси, індикатори та загрози економічній безпеці, передбачає створення системи національної безпеки, вказує механізми забезпечення економічної безпеки.

На базі Концепції економічної безпеки розроблено Закон України «Про економічну безпеку України». Таким чином, ці два документи виступають підґрунтям для розробки національного законодавства у сфері економічної безпеки.

Доцільно здійснити наукову експертизу всіх раніше виданих нормативно–правових актів на предмет відповідності їх вимогам економічної безпеки. У разі виявлення будь–якої невідповідності, а також порушень законності, протиріч слід розробляти пропозиції щодо скасування цих актів чи внесення до них відповідних змін. Також необхідно здійснювати наукову експертизу всіх нормативно–правових актів, що розробляються. Це дасть можливість забезпечити якість, обґрунтованість, узгодженість, своєчасне прийняття, виявлення позитивних і негативних наслідків дії таких актів, визначення їхнього місця в системі чинного законодавства.

Пріоритети економічної безпеки України. Економічна безпека України повинна визначатися з одного боку, вимогами дії об’єктивних економічних законів, а з іншого — тими напрямами економічних перетворень, які для конкретно економічної системи є визначальними. Щодо економічної системи України, то спектр таких перетворень дуже широкий: орієнтація на економічну поведінку споживачів; створення передумов переходу до ринку; створення правових інституцій ринкового механізму; розвиток використання інновацій; ринкова організація виробництва.

Список літератури

1. Концепція економічної безпеки України. /НАНУ. Інститут економічного прогнозування. // Економіст. – 1998. – № 7. – с. 63–82

2. Національна економіка: Підручник./За ред. проф.,к.е.н.П.В.Круша. – К.: Каравела; Піча Ю.В., 2008. – 416с.–С.375–415

3. Наказ міністерства економіки України «Про методику розрахунку рівня економічної безпеки України» від 02. 03. 2007р. № 60

4. Аналітична записка щодо стану економічної безпеки та загроз економічній безпеці України.– К.: Міністерство економіки України. Департамент економічної стратегії, 2006.–45 с.

5. Концепція економічної безпеки України. Кер. Пр. В.М.Геєць.– К.,1999.

6. Національна економіка:навч. Посіб. Для студ. вищ. навч. закл. [Біло церківець В. В., Завгородня О.О., Лебедєва В. К. та ін.]; За ред. В. М. Тарасевича–К.: Центр учбової літератури, 2009.–280с.–С.262–275

7. Заблоцький Б. Ф. Національна економіка: Підручник.– Львів: Новий світ–2000, 2009.–582с.– С.451–488

8. Про Раду національної безпеки і оборони: Закон України з доповн./Голос України 3 квітня 2004

9. Сеперович Н. Основні критерії та індикатори продовольчої безпеки.//Бухгалтерія в сільському господарстві.–2005.–№1.–С.16–19

10. Ющенко К.М. Концепція економічної безпеки України // Фінанси України – 2000 – №2 – с. 119 – 123

uut.deutsch-service.ru refalgl.ostref.ru ume.deutsch-service.ru referatxun.nugaspb.ru Главная Страница