ІV.Службове листування

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №2

З ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»

(Для студентів усіх спеціальностей Одеського державного аграрного університету)

Контрольна робота складається з двох частин:

Конспект теоретичного матеріалу.

Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К.: Вища шк.,2004, С. 22 - 35.

(Виконати конспект на папері формату А4).

Папка зі зразками документів.

Контрольна робота виконується на папері формату А4 рукописним способом українською мовою.

Текст документа містить особисті дані студента, який виконує роботу.

Зі зворотнього боку документа слід написати:

а) визначення документа;

б) хто, коли і за яких обставин укладає цей документ;

в) реквізити документа.

Складові контрольної роботи:

- титульна сторінка;

- зміст (перелік документів із зазначенням на якій сторінці знаходиться документ);

- зразки документів;

- конспект теоретичного матеріалу.

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Одеський державний аграрний університет

Кафедра української та іноземних мов

Українська мова(за професійним спрямуванням)

Зразки документів

Контрольна робота

студента(тки) курс, група, факультет

ПІП

Одеса 2013

Перелік документів

I. Документація з кадрово-контрактних питань

1.Заява(про прийняття на роботу)

2.Заява(про надання відпустки)

3.Характеристика

4.Автобіографія

5.Резюме

6.Наказ (щодо особового складу).

7.Договір купівлі-продажу

8.Трудова угода

II. Довідково-інформаційні документи

9.Довідка (з місця роботи)

10. Довідка (з місця помешкання)

11.Доповідна записка

12.Пояснювальна записка

13.Протокол

14.Витяг з протоколу

15.Звіт

16.Оголошення

17.Повідомлення про захід

ІІІ. Обліково – фінансові документи

18.Доручення (приватне)

19.Розписка (приватна)

ІV.Службове листування20.Інформаційний лист

Голові Державного комітету

статистики України

Петренку С.К.

Колісніченко Тетяни Анатоліївни,

яка мешкає за адресою:

вул. Космонавтів 11, кв. 15,

м. Одеса, 66500

Заява

Прошу призначити мене на посаду бухгалтера II категорії до фінансового відділу з 15 жовтня 2013 року .

Додаток :

1) трудова книжка;

2) копія диплома на одній сторінці в 1 прим;

3) автобіографія.

10.10.2013 Підпис


1

Реквізити:

1. Адресат у Д.в.

2. Адресант у Р.в.

3. Назва виду документа.

4. Текст.

5. Додаток.

6. Дата (ліворуч).

7. Підпис (праворуч).

1

Голові Державного комітету

статистики України

Петренку С.К.

бухгалтера Колісніченко Т. А.

Заява

Прошу Вас надати мені основну щорічну відпустку тривалістю 14 (чотирнадцять ) календарних днів з 1.10.2013 до 14.10.2013р.

29.09.2013 Підпис


Реквізити:

1. Адресат у Д.в.

2. Адресант у Р.в.

3. Назва виду документа.

4. Текст.

5. Дата (ліворуч).

6. Підпис (праворуч).

2

Характеристика

Колісніченко Тетяни Анатоліївни,

студентки 2 курсу

економічного факультету

Одеського державного

аграрного університету,

1989 року народження,

українки.

Колісніченко Тетяна Анатоліївна навчається в Одеському державному аграрному університеті на економічному факультеті з 2012 року.

До навчання ставиться сумлінно. Вона постійно працює над підвищення свого інтелектуального рівня.

Бере активну участь у громадській роботі.

До викладачів, старших товаришів та однокурсників ставиться з повагою. Користується авторитетом серед студентів.

Характеристика видана для подання за місцем вимоги.

15.09.2013

Куратор (підпис) Кравчук М.І.

Декан економічного (підпис) Попович В.В.

факультету

Місце печатки

Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Текст складається з 3 частин:

1) анкетні відомості особи, якій видається характеристика;

2) власне текст:

- відомості про посаду і освіту;

- професійні якості;

- моральні якості.

3) Висновок; призначення характеристики (за потреби).

3.Дата.

4. Підпис.

5.Печатка.

Автобіографія

Я, Колісніченко Тетяна Анатоліївна, народилася 28 червня 1989 року в

смт. Любашівка, Одеської області.

У 1995р. пішла до першого класу загальноосвітньої школи №2

смт. Любашівки, яку закінчила 2006 року з відзнакою (золотою медаллю). 2006 року вступила до Одеського національного університету ім. І.Мечникова за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі», який закінчила у 2012р.

У 2013 р. вступила до Одеського державного аграрного університету на економічний факультет, де навчаюсь і зараз.

Склад сім’ї:

Батько – Колісніченко Анатолій Іванович, 1961 року народження, ветеринарний лікар.

Мати – Колісніченко Марія Іванівна, 1962 року народження, вчителька математики.

10 жовтня 2013 р. Підпис

4

Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Текст:

- ПІП;

- дата і місце народження ;

- відомості про освіту, трудову і громадську роботу;

- стислі відомості про склад сім’ї;

3. Дата (ліворуч).

4. Підпис (праворуч).

4

Резюме

Колісніченко Тетяни

Тел. 756-88-63

067 876 45 64

Е-mail: TanyaKolisnichenko@mail.ru

Мета: заміщення вакантної посади керівника планового відділу.

Кваліфікація: Дипломований спеціаліст з бухгалтерського обліку з 5-річним досвідом складання фінансової звітності. Великий досвід керівної роботи й участі в розробленні проектів.

Досвід роботи:

Загальна бухгалтерія. Маю значний досвід управління фінансовими справами, пов’язаними з діяльності підприємства

Виробнича бухгалтерія. Значний досвід у розроблені нормативних витрат і ціноутворенні.

Освіта:

Одеський державний аграрний університет. Спеціальність – бухгалтерський облік і аудит.

Знання мов: вільно володію українською, російською та німецькою мовами.

15.10.2013р. Підпис

Реквізити:

1. Назва документа.

2. Прізвище, ім’я та по батькові особи, яка складає резюме.

3. Контактні дані.

4. Мета складання резюме.

5. Досвід роботи.

6. Освіта.

7. Знання мов.

8. Дата.

9. Підпис .

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

НАКАЗ

22 жовтня 2013 року № 76 м. Одеса

Щодо особового складу

1. ПРИЙНЯТИ:

Колісніченко Тетяну Анатоліївну на посаду провідного економіста відділу економічного аналізу з 25 жовтня 2013 р. з посадовим окладом 2000 грн. на місяць.

Підстава: заява Колісніченко Т.А.

2. ПЕРЕВЕСТИ:

Іваненка Василя Петровича, бухгалтера II категорії відділу економічного аналізу, на посаду економіста I категорії цього самого відділу за його згодою з посадовим окладом 2555 грн. на місяць.

Підстава: заява Іваненка В.П., згода керівників структурних підрозділів.

3. ЗВІЛЬНИТИ:

Назаренко Уляну Захарівну, бухгалтера II категорії, 31 жовтня 2013 року,

за власним бажанням.

Підстава: заява Назаренко У.З.

4. НАДАТИ:

Степаненку Олексію Федоровичу, заступника головного бухгалтера,

щорічну відпустку на 24 робочі дні з 20 жовтня до 13 листопада 2013р. за період роботи з 5 лютого 2012 до 4 лютого 2013р.

Підстава: графік відпусток.

Керівник (підпис) Коваль. К. Р.

Реквізити:

1. Назва підприємства або установи, що видає наказ.

2. Назва виду документа.

3. Дата,номер і місце видання наказу.

4. Короткий зміст наказу.

5. Текст наказу.

6. Підстава для складання

7. Підпис керівника підприємства (установи)

ДОГОВІР

м. Київ, шістнадцятого лютого дві тисячі дванадцятого року

Ми, Колісніченко Тетяна Анатоліївна, яка мешкає в м. Києві,

вул. Обсерваторна, 12, кв. 3, далі йменована «Прода­вець», з одного боку, та Охріменко В’ячеслав Григорович, який мешкає в м. Києві, вул. Б. Грінченка, 5, кв. 32, далі йменований «Покупець», з другого боку, уклали цей договір про таке:

1. Продавець продав, а Покупець купив житловий буди­нок у с. Дмитрівка Талалаївського району Чернігівської області на земельній ділянці 200 м2. На цій ділянці роз­ташовані: цегляний сарай, гараж, льох, огорожа. Інвен­таризаційна оцінка — ... (прописом) гривень.

2. Будинок, що продається, належить Продавцеві на підставі заповіту як спадкове майно, прийняте 8 лю­того 2000 року, і проданий Покупцеві за ... (прописом) гривень, які сплачені повністю Продавцеві під час підпи­сання договору.

3. До укладання договору будинок, що продається, нікому не продавався й нікому іншому не належав.

4. Витрати у здійсненні цього договору сторони ви­плачують порівну.

5. У користування Покупця переходять житловий бу­динок, сарай, гараж, льох і земельна ділянка.

Договір складено у двох примірниках: один зберігаєть­ся у державній конторі, другий видано Покупцеві.

Юридичні адреси сторін:

Продавець: вул. Обсерваторна, 12, кв. 3, м. Київ, 04053

Покупець: вул. Б. Грінченка, 5, кв. 32, м. Київ, 01023

(підпис) Т.А. Колісніченко

(підпис) В.Г. Охріменко

Місце печатки

7

Реквізити:

1.Назву виду документа.

2.Місце укладання й дата.

3.Вступна частина (точні й повні назви сторін, їх пред­ставників (прізвище, ім’я, по батькові), повноваження, на підставі яких вони діють).

4.Зміст.

5.Термін виконання.

6.Кількісні та якісні показники продукції.

7.Зазначення вартості робіт (продукції) і загальної суми.

8.Порядок виконання роботи.

9.Порядок розрахунків між сторонами.

10.Додаткові умови.

11. Вказівка про майнову відповідальність за повне або часткове невиконання договору.

12. Порядок і місце розв’язання суперечок.

13. Загальний термін дії договору.

14. Юридичні адреси сторін, що укладають договір.

15. Власноручні підписи сторін.

16. Печатки установи або обох сторін, що укладають до­говір.

ТРУДОВА УГОДА

м. Київ 12 квітня 2012 р.

Школа-інтернат № 12 в особі директора школи Колісніченко Т.А., що далі йменується «Замовник», з одного боку, і Київська фабрика «Київвзуття» в особі головно­го інженера Берегового С. В., що далі йменується «Ви­конавець», з другого боку, уклали угоду про таке:

1. Предмет угоди

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зо­бов’язання виготовити 20 пар взуття шкіряного, 15 пар гумового до 12 червня 2012року.

1.2. Розмір, модель і колір визначає Замовник, Вико­навець виконує замовлення точно за вимогою.

1.3. Виконавець зобов’язується виготовити взуття доброякісно.

1.4. Замовник зобов’язується своєчасно прийняти й оплатити роботу.

2.Розмір і порядок оплати

2.1. За виконану роботу Замовник сплачує Виконав­цеві 2000 (дві тисячі) гривень.

2.2. Оплата здійснюється упродовж двох днів від дня прийняття роботи.

3.Відповідальність сторін

3.1. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов’язань згідно з чинним законодавством.

4. Дострокове розірвання угоди

4.1. У разі порушення однією із сторін зобов’язань за угодою інша сторона має право розірвати її в односто­ронньому порядку.

5. Розв’язання суперечок

5.1. У разі виникнення суперечок за цією трудовою угодою вони розв’язуватимуться судовими органами того району, в якому розташований Виконавець.

6. Юридичні адреси сторін:

Замовник: б-р Лесі Українки, 30, м. Київ, 03028

Виконавець: вул. М. Коцюбинського, 1, м. Київ, 03040

Підписи сторін: Т.А.Колісніченко

С.В.Береговий

Місце печатки

Реквізити:

1.Назва виду документа.

2.Дата і місце його складання.

3.Перелік сторін, що уклали угоду.

4.Зміст угоди із зазначенням обов’язків виконавця і за­мовника.

5.Юридичні адреси сторін.

6.Підписи сторін.

7.Печатка підприємства або організації.

8

Одеський державний аграрний університет

вул. Канатна, 100 м. Одеса, 66560

тел. 734-45-68

Довідка

20.10.2013 №15

Колісніченко Тетяна Анатоліївна працює з 1.10.1998 року на посаді викладача кафедри української та іноземних мов і її заробітна плата за

4 квартал 2013 року становить:

1. жовтень – 2000 грн.

2. листопад – 2010 грн.

3. грудень – 2000 грн

______________________________________________________________

Разом: 6010 грн.

(Шість тисяч десять гривень)

Довідка видана для подання за місцем вимоги.

Начальник відділу кадрів (підпис) Т.А. Калина

Головний бухгалтер (підпис) Г.С. Степанов

Місце печатки

Реквізити:

1. Назва організації, що видає довідку.

2. Адреса організації, контактні телефони.

3. Дата видачі й номер довідки.

4. Прізвище,ім’я та по батькові особи, якій видається довідка.

5. Текст довідки.

6. Призначення довідки (куди подається).

7. Підписи службових осіб.

8. Печатка, без якої довідка не має юридичної сили.

Житлово-експлуатаційне управління №115

вул. Гагаріна, 4, м. Одеса

тел. 741-56-84

Довідка

20.10.2013 №146

Колісніченко Тетяна Анатоліївна мешкає за адресою: вул. Довженка, 11а, кв 52 з 12 жовтня 2010 року. Займає загальну житлову площу 62 кв. м.

Склад сім’ї:

1. Сидоренко Олег Іванович, 1970 року народження – чоловік .

2. Сидоренко Матвій Олегович, 1995р.н – син.

Довідка видана для подання за місцем вимоги

Головний інженер

житлово-експлуатаційного управління (підпис) К.М. Куриленко

Місце печатки

10

Реквізити:

1. Назва організації, що видає довідку.

2. Адреса організації, контактний телефон.

3. Дата видачі й номер довідки.

4. Прізвище, ім’я та по батькові особи, якій видається довідка.

5. Текст довідки .

6. Призначення довідки (куди подається).

7. Підпис службових осіб.

8. Печатка, без якої довідка не має юридичної сили.

10
Кафедра Деканові економічного

української та іноземних мов факультету ОДАУ

Доповідна записка проф. Павленку С.К.

19.10.2013 №10 завідувача кафедри української

Про порушення навчальної та іноземних мов

дисципліни ст. викл. Колісніченко Т.А.

Доводжу до Вашого відома, що студенти 1 курсу (спец. «Бухгалтерський облік та аудит») у повному складі не з’явилися на заняття з дисципліни «Українська мова фахового спрямування» у понеділок (19 жовтня 2013 року) на 12:15.

Прошу Вашого втручання у цю надзвичайну ситуацію і допомоги у її розв’язанні.

Зав. каф. укр. та ін. мов (підпис) Т.А. Колісніченко

Реквізити:

Ліворуч:

1. Адресат.

2. Назва виду документа .

3. Дата и номер .

4. Заголовок.

Праворуч:

5.Адресант у Д.в.

6. Адресат у Р.в.

7.Текст.

8.Посада, підпис , розшифрування підпису.

Економічний факультет Деканові економічного факультету

Пояснювальна записка проф. Поповичу В.В.

20.10.2013 №10 старости l курсу економічного ф-ту

Про порушення навчальної (спец. «Бух. облік та аудит»)

дисципліни Колісніченко Т.А.

Студенти l курсу спеціальності «Бухгалтерський облік та аудит» 19.10.2013р. не з’явилися на заняття з української мови фахового спрямування, тому що відвідувала виставку комп’ютерів. Виставку організовувала науково-виробнича фірма “Enter” і запросила студентів на 12 годину.

Староста l курсу (підпис) Т.А. Колісніченко

12

Реквізити:

Ліворуч:

5. Адресат.

6. Назва виду документа .

7. Дата и номер .

8. Заголовок.

Праворуч:

5.Адресант у Д.в.

6. Адресат у Р.в.

7.Текст.

8.Посада, підпис , розшифрування підпису.

12

Протокол

загальних зборів студентів II курсу

економічного факультету (спеціальність «Бух. облік та аудит») Одеського державного аграрного університету

5.09.2013 №2 м. Одеса

Голова зборів Колісніченко Т.А.

Секретар Кошлак С.В.

Присутні: декан економічного факультету Коробченко С.Р. та студенти II курсу – 54 особи.

Порядок денний:

1. Результати літньої екзаменаційної сесії.

2. Підготовка до святкування Дня студента .

3. Нагородження старости II - курсу Панасенко І.В. грамотою факультету.

I. СЛУХАЛИ:

Панасенко І.В. Інформація про результати літньої екзаменаційної сесії. Текст виступу додається.

ВИСТУПИЛИ:

1. Кошлак С.В. – запропонував створити гурток англійської мови для підвищення рівня знань студентів з цієї навчальної дисципліни.

2. Згура О.О. – зазначила, що необхідно провести зустрічі викладачів кафедр університету зі студентами, які не склали екзаменаційної сесії.

УХВАЛИЛИ:

1. Усім студентам II курсу взяти участь в організації гуртка англійської мови.

2. Доручити активу групи організувати зустріч студентів із викладачами кафедр університету.

II.СЛУХАЛИ:

Колісніченко Т.А. Інформація про підготовку до святкування Дня студента. Текст виступу додається.

ВИСТУПИЛИ:

1. Лугова І.М. – запропонувала відсвяткувати День студента в “Dance house” .

2. Демченкова О.О. – внесла пропозицію відсвяткувати День студента, організувавши вечір-відпочинок у гуртожитку.

УХВАЛИЛИ:

1. Активу групи зібрати кошти для святкування Дня студента в “Dance house” .

2. Привітати своїх колег святковим листівками.

III. СЛУХАЛИ:

Зоря В.Г. Інформація про нагородження старости II курсу Панасенко І.В. грамотою деканату.

Текст виступу додається.

ВИСТУПИЛИ:

1. Кириленко О.В. – привітала старосту з відзнакою її діяльності.

2. Яскевич Ю.С. – зазначила, що староста курсу справді заслуговує на нагороду.

УХВАЛИЛИ:

Допомагати старості II курсу Панасенко І.В. виконувати завдання, які ставить перед групою керівництво факультету та університету.

Голова зборів (підпис) Т.А. Колісніченко

Секретар (підпис) С. В.Кошлак

13

Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Заголовок, де зазначається назва заходу, структурного підрозділу та установи.

3. Дата засідання, яку пишуть нижче від назви організації ліворуч. У цьому самому рядку посередині пишуть порядковий номер та праворуч зазначають місце проведення (назву місця).

4. Кількісний склад учасників. Якщо присутніх не більше 10-12 осіб, то вказують усі прізвища. За великої кількості присутніх на засіданні їх список складають окремо і додають, а у протоколі зазначають лише загальну кількість.

5. Посади, прізвища, ініціали керівників зборів (голови, секретаря).

6. Порядок денний.

7. Текст.

8. Перелік додатків із зазначенням кількості сторінок.

9. Підпис голови та секретаря зборів.

Витяг із протоколу

загальних зборів студентів 2 курсу економічного факультету (спеціальність «Бух. облік та аудит») Одеського державного аграрного університету

5.09.2013 №2 м. Одеса

Голова зборів Колісніченко Т.А.

Секретар Кошлак С.В.

Присутні: декан економічного факультету Коробченко С.Р. та студенти II курсу – 54 особи.

III. СЛУХАЛИ:

Зоря В.Г. Інформація про нагородження старости II курсу Панасенко І.В. грамотою деканату.

Текст виступу додається.

ВИСТУПИЛИ:

3. Кириленко О.В. – привітала старосту з відзнакою її діяльності.

4. Яскевич Ю.С. – зазначила, що староста курсу справді заслуговує на нагороду.

УХВАЛИЛИ:

Допомагати старості II курсу Панасенко І.В. виконувати завдання, які ставить перед групою керівництво факультету та університету.

Голова зборів (підпис) Т.А. Колісніченко

Секретар (підпис) С.В. Кошлак

Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Заголовок, де зазначається назва заходу, структурного підрозділу та установи.

3. Дата засідання, яку пишуть нижче від назви організації ліворуч. У цьому самому рядку посередині пишуть порядковий номер та праворуч зазначають місце проведення (назву місця).

4. Кількісний склад учасників. Якщо присутніх не більше 10-12 осіб, то вказують усі прізвища. За великої кількості присутніх на засіданні їх список складають окремо і додають, а у протоколі зазначають лише загальну кількість.

5. Посади, прізвища, ініціали керівників зборів (голови, секретаря).

6. Текст (де вказується номер питання, яке розглядалося, і його суть).

7. Підпис голови та секретаря.

Одеський державний ЗАТВЕРДЖУЮ:

аграрний університет викладач інформатики

(підпис) О.Я.Левіна 02.02.13

Звіт

про проходження практики

з інформатики

з 19.01.13 до 29.01.13

студентки економічного

факультету Колісніченко Т.А.

Я проходила практику при університеті, кафедра кібернетики. На кафедрі створено всі умови для проходження практики. Кабінет інформатики на належному рівні обладнаний технічними засобами навчання та методичною літературою.

Упродовж практики я отримувала консультації від викладача інформатики. Під час практики самостійно працювала за комп’ютером. Практика допомогла мені виробити багато практичних умінь і навичок.Також практика дала мені змогу поглибити і закріпити знання комп’ютера.

30.01.13

Студентка

економічного факультету (підпис) Т.А. Колісніченко

Реквізити:

1. Назва установи чи структурного підрозділу, що звітує.

2.Гриф затвердження у правому кутку (для статистичних звітів).

3.Назва документа.

4. Заголовок, де вказується:

- напрям діяльності;

-термін звітності

-адресант (посада, ПІП особи,яка оформляє звіт)

5.Текст.

6.Дата

7.Підпис.

Оголошення

Акціонерний банк «Бонус – банк» пропонує:

- відкриття і ведення рахунків юридичних осіб;

- розрахунково-касове обслуговування клієнтів на вигідних умовах;

- приймання депозитних вкладів від юридичних осіб на різні терміни (мінімальна сума вкладу 100 грн.,процентна ставка 5%;)

Просп. Шевченко, 16

Тел. 550-23-40, 550-23-70

Адміністрація

Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Назва установи.

3. Зміст.

4. Адреса і телефон установи.

5. Підпис (назва установи чи колегіального органу, прізвище,ініціали, посада особи, що дає оголошення).

Шановний Іване Івановичу !

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції «Українська держава та українська армія».

Науково-практична конференція відбудеться в актовому залі Будинку офіцерів (за адресою: вул. Гоголя 30/1) 30 – 31 жовтня 2013 року.

Порядок денний:

1) Вдосконалення української армії (доповідач Іванченко І.М.)

2) Участь держави в рішенні проблеми української армії (доповідач Чере -

мош М.Ю.)

Відповідальна особа Ганенко Я.С.

Тел. 253-72-47

Проїзд автобус №23 до зупинки «Будинок офіцерів».

Всеукраїнське

товариство «Просвіта»

Міністерство оборони України

Голова колегіального органу (підпис) В.Г. Крищенко

Заступник (підпис) Т.А. Колісніченко

Реквізити:

1.Звертання до адресата у Кл.в.

2. Текст:

-назва заходу;

- дата і час засідання;

- місце засідання;

- порядок денний;

- прізвища доповідачів з кожного питання.

3.Прізвище й телефон відповідальної особи.

4.Спосіб проїзду до місця засідання.

5. Повідомлення підписує голова колегіального органу або керівник установи.

Доручення

Я, Колісніченко Тетяна Анатоліївна, доручаю Матвійку Віктору Миколайовичу отримати належну мені стипендію за вересень 2013 року у відділенні ПриватБанку.

Доручення дійсне до 30 листопада 2013 року.

20 вересня 2013 р. (підпис) Т.А. Колісніченко

Підпис студентки Колісніченко Т.А. засвідчую:

Декан економічного факультету (підпис) С.Т. Кравченко

20 вересня 2013р.

Місце печатки

18

Реквізити:

1. Назва документа.

2. Текст (у якому зазначається прізвище, ім’я і по батькові особи, яка видає доручення, прізвище, ім’я і по батькові особи, якій видається доручення, що і на яку суму чи в якій кількості передається, термін дії доручення).

3. Документ, що посвідчує особу одержувача.

4. Підпис.

5. Засвідчення підпису.

18

Розписка

Я, Колісніченко Тетяна Анатоліївна, одержала від Сороки Сергія Сергійовича гроші в сумі 2000 (дві тисячі) гривень. Зобов’язуюсь повернути всю суму 1.12.13р.

Домашня адреса: вул. Пушкінська, 32, кв. 8, м. Одеса, 66560

Паспорт серії: КК №777793

15.10.2013 Підпис

Засвідчення Підпис

Реквізити:

1. Назва документа.

2. Посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка видає документ.

3. Посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, якій видається розписка.

4. Точне найменування матеріальних цінностей, предметів, інструментів.

5. Дата і підпис того, хто отримує цінності.

6. Засвідчення підпису

Міністерство аграрної політики та Одеський державний

продовольства України аграрний університет

Національний аграрний університет Відділ комплектування

вул. Курортна, 28. м. Київ,04075, та наукового опрацювання

тел./факс (044)331-22-82 літератури

тел.331-10-11 директору бібліотеки

Розрахунковий рахунок №000298567 Степаненко К.В.

Пущанському відділенні банку «Гранд» вул. Канатна, 100

м. Києва. МФО.398170 м.Одеса, 66560

email: minagro@kiev.ua

31.10.2013 № 245

Про видавництво навчального

посібника «Біржовий ринок»

Шановна Катерино Василівно!

Міністерство аграрної політики та продовольства України інформує, що у Національному аграрному університеті підготовлено й видано навчальний посібник «Біржовий ринок», автор якого кандидат економічних наук, доцент М.О. Солодкий.

У посібнику відповідно до програми викладено теоретичний матеріал, що охоплює всі розділи курсу.

Просимо Вас розглянути запропоноване видання і зробити замовлення за адресою: а/с 110, м. Київ, 04071

З повагою

Назва посади (підпис) Прізвище, ініціали

Місце печатки

Реквізити:

1. Назва й адреса організації-відправника (Адресант).

2. Назва й адреса організації-одержувача (Адресат).

3. Дата і номер.

4. Заголовок.

5. Текст.

6. Перелік додатків (якщо він є) із зазначенням кількості аркушів.

7. Підпис керівника організації.

8. Відбиток печатки.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Галузинська Л.І. Українська мова (за професійним спрямуванням): навч. посібн./ Л.І. Галузинська, Н.В. Науменко, В.О. Колосюк. - К.: Знання, 2008. -

С. 145-162.

2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери :

Навчальний посібник / Вип. 6-те. доп і переробл. - К.: Арій, 2009. - С. 1-73.

3. ДСТУ 2732-2004 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять. - Чинний з 28.05.2004. - К.:Держспоживстандарт України, 2005. - 31 с.

4. ДСТУ 4163-2003 Державна уніфікована система документації.

Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. - К.: Держспоживстандарт України, 2005. - 31 с.

5. ДСТУ 3844-99 Державна уніфікована система документації. Формуляр - зразок. Вимоги до побудови. - К.: Держспоживстандарт України, 2009. - 9 с.

6. Зубков М. Сучасно українська ділова мова. 2 - ге видання, допов. - Х.: Торсінг, 2002. - С. 9-66.

7. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник/ За ред. Н.Д Бабич. - Чернівці: Книги - ХХI, 2006. - С. 128-145.

8. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування : Навчальний посібник 2-ге видання - К.: Каравела, 2008 - С. 229-275.

9. Пелеха Ю. Управлінське документування : Навчальний посібник: У 2 ч. - Ч. 1: Ведення загальної документації. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001. - С. 33-45, 49-84.

10. Теппер Р. Как овладеть искусством делового письма: 250 писем и записок в помощь менеджеру : Пер. с англ. ЮННТН : Аудит, 1994. - 19 с.

11. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. - К.: Довіра; УНВЦ "Рідна мова", 1999. –

С. 5-11.

12. Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з українського ділового мовлення : Навчальний посібник. - К.: Арій, 2008. - С. 4-12.

13. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Підручник. - Вид. 4-те, доп. і переробл. К.: Арій, 2009. - С. 5-56.

14. Шевчук С.В. Службове листування : Довідник. - К. : Літера ЛТД, 1999. -

108 с.

tdo.deutsch-service.ru refaliy.ostref.ru poor.upsref.ru vka.deutsch-service.ru Главная Страница