АБЕТКА (АЛФАВІТ, АЗБУКА)

Сучасна українська абетка (алфавіт, азбука) створена на основі старослов'янської кирилиці. Вона має 33 літери. На письмі вживається апостроф ('), ставиться знак наголосу ('), а також ь — м'який знак.

УКРАЇНСЬКА АБЕТКА

Аа-(а) іі - (і) Тт-(те)

Бб - (бе) Її - йі Уу _ (у)

Вв-(ве) Йй -(jot) Фф_(еф)

ГГ — (ге) Кк — (ка) Хх - (ха)

Ґг — (ґе) Лл — (ел) Цц _ (це)

Дд — (де) Мм — (ем) Чч — (че)

Ее-(e) Нн-(ен) Шш-(ша)

Жж - (же) Пп - (пе) Ьь _ (м'який знак)

Зз - (зе) Рр _ (ер) Юю _

Ии-(и) сс-(ес) Яя-Оа)

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗВУКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Усі звуки нашої мови поділяються на голосні та приго­лосні.

Голосних звуків в українській мові шість: а, о, у, є, и, і. Це звуки, при творенні яких видихуваний струмінь повітря, що несе голос, у ротовій порожнині не натрапляє на пере­пони. Звуки а, о, у належать до голосних заднього ряду; і, и, є — до голосних переднього ряду. Звуки о та у називають лабіалізованими, усі інші — нелабіалізовані.

Приголосні звуки поділяються на сонорні, це коли голос переважає над шумом (р, л, м, н, й, в), та шумні (усі інші приголосні). У свою чергу, шумні за участю голосу поділяються на дзвінкі та глухі.

ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

Чергування звуків — постійна і закономірна зміна їх у коренях і афіксах етимологічно споріднених слів та форм. Наприклад: стіл — столи, нести — носити, плести — заплітати, могти — помагати.

В українській мові розрізняють два види чергувань: позиційне (фонетичне) й історичне (фонетично не зумовлене).

1. Позиційне — це чергування, яке відбувається залежно від позиції звука в слові і зумовлюється фонетичними зако­нами сучасної мови. Наприклад: лити — ли [є] ла; ле [и] ла. Тут звукове чергування: и— и [є]— є [и].

2. Історичне — це чергування, успадковане із спільно­слов'янської та давньоруської мов.

Інші виникли в період формування фонетичної системи української мови. Більшість чергувань голосних належить до історичних:

а) чергування о — а: могти — помагати, горіти — згарище, схопити —хапати;б) чергування є— і: плести — заплітати, летіти — літати, мести — замітати;

в) чергування о — є — и з нулем звука: беру — брати, день —дня, ставок —ставка, дзвінок —дзвінка;

г) чергування і — а: сідати — садити;

д) чергування и — і: бити — бій, бий — бійка;

є) чергування о, є — і: столи — стіл, семи — сім, печі — піч.

Примітка.У коренях дієслів звук о чергується із звуком є, якщо маємо наступний наголошений суфікс -а-; -я- (котити — катати, скочити — скакати). Але деякі слова цьому правилу не під­лягають: вимовити — вимовляти, простити — прощати.

Структура программ базового психологического образования
Настройка основной организации
Техніко-економічна характеристика гвинтових компресорів.
ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ ЛИЧНОСТИ
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ
Межпонятийные связи в учебнике стр. 125.
СНКФ для выше приведенной таблицы истинности будут иметь вид
Лібералізм та неолібералізм як політичні течії.
Шкала тревожности (Автор А. М. Прихожан, 1989)
Разминка по методике Кристин Линклэйтер
Тема 7. Система видатків бюджету
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ЗАВОДЫ-АВТОМАТЫ
Глава 9. Признание мадемуазель де Бовертю
Ликвидация самоуправления (автономии) Украины
Теми для самостійного опрацювання
ТЕМА 10. Правовой механизм ОБСЕ и правовая система Совета Европы.
Птица, которая вещала правду.
Транк - это способ повысить пропускную способность конкретного соединения
Основные финансовые ресурсы предприятия.
Любимых песен фольклорного клуба «Курские вечёрки»
Дифференциальная психология личности
Development of the syntactic system in the middle English and Early New English.
Теория, которая гласит, что корпорации обя-
Главная Страница