АБЕТКА (АЛФАВІТ, АЗБУКА)

Сучасна українська абетка (алфавіт, азбука) створена на основі старослов'янської кирилиці. Вона має 33 літери. На письмі вживається апостроф ('), ставиться знак наголосу ('), а також ь — м'який знак.

УКРАЇНСЬКА АБЕТКА

Аа-(а) іі - (і) Тт-(те)

Бб - (бе) Її - йі Уу _ (у)

Вв-(ве) Йй -(jot) Фф_(еф)

ГГ — (ге) Кк — (ка) Хх - (ха)

Ґг — (ґе) Лл — (ел) Цц _ (це)

Дд — (де) Мм — (ем) Чч — (че)

Ее-(e) Нн-(ен) Шш-(ша)

Жж - (же) Пп - (пе) Ьь _ (м'який знак)

Зз - (зе) Рр _ (ер) Юю _

Ии-(и) сс-(ес) Яя-Оа)

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗВУКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Усі звуки нашої мови поділяються на голосні та приго­лосні.

Голосних звуків в українській мові шість: а, о, у, є, и, і. Це звуки, при творенні яких видихуваний струмінь повітря, що несе голос, у ротовій порожнині не натрапляє на пере­пони. Звуки а, о, у належать до голосних заднього ряду; і, и, є — до голосних переднього ряду. Звуки о та у називають лабіалізованими, усі інші — нелабіалізовані.

Приголосні звуки поділяються на сонорні, це коли голос переважає над шумом (р, л, м, н, й, в), та шумні (усі інші приголосні). У свою чергу, шумні за участю голосу поділяються на дзвінкі та глухі.

ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

Чергування звуків — постійна і закономірна зміна їх у коренях і афіксах етимологічно споріднених слів та форм. Наприклад: стіл — столи, нести — носити, плести — заплітати, могти — помагати.

В українській мові розрізняють два види чергувань: позиційне (фонетичне) й історичне (фонетично не зумовлене).

1. Позиційне — це чергування, яке відбувається залежно від позиції звука в слові і зумовлюється фонетичними зако­нами сучасної мови. Наприклад: лити — ли [є] ла; ле [и] ла. Тут звукове чергування: и— и [є]— є [и].

2. Історичне — це чергування, успадковане із спільно­слов'янської та давньоруської мов.

Інші виникли в період формування фонетичної системи української мови. Більшість чергувань голосних належить до історичних:

а) чергування о — а: могти — помагати, горіти — згарище, схопити —хапати;б) чергування є— і: плести — заплітати, летіти — літати, мести — замітати;

в) чергування о — є — и з нулем звука: беру — брати, день —дня, ставок —ставка, дзвінок —дзвінка;

г) чергування і — а: сідати — садити;

д) чергування и — і: бити — бій, бий — бійка;

є) чергування о, є — і: столи — стіл, семи — сім, печі — піч.

Примітка.У коренях дієслів звук о чергується із звуком є, якщо маємо наступний наголошений суфікс -а-; -я- (котити — катати, скочити — скакати). Але деякі слова цьому правилу не під­лягають: вимовити — вимовляти, простити — прощати.

operation.upsref.ru management.halmer.ru referatwai.nugaspb.ru referatrzq.nugaspb.ru Главная Страница