Сутність і види інфляції

Тема 4. Інфляція і грошові реформи

Інфляція — це переповнення (перенасичення) сфери обігу грошовими знаками і, як наслідок, їх знецінення та суттєве зниження купівельної спроможності населення.

Зовні вона виявляється у зростанні товарних цін, поглибленні товарного дефіциту, падінні валютного курсу тощо.

Види інфляції:

- інфляція попиту (попит перевищує пропозицію) – інфляція викликана зростанням цін під впливом сукупного попиту;

- інфляція пропозиції (пропозиція перевищує попит) – інфляція викликана зростанням цін під впливом росту витрат виробництва.

= повзуча інфляція характеризується прискореним нагромадженням грошей в обігу без помітного підвищення чи з незначним зростанням товарних цін, що має місце на початку розвитку інфляційного процесу (зростання цін до 5 % на рік);

= відкрита інфляція настає тоді, коли темпи знецінення грошей перевищують 5 % на рік. Наслідки інфляції стають відчутними насамперед у монополізованих секторах економіки. Зайняті в них підприємці починають прискорено нарощувати ціни на свої товари у відповідь на зростання попиту, їх покупці у зв'язку з цим починають нести додаткові витрати, а тому підвищують ціни на свої товари, включаючи і товар робоча сила. Поступово інфляція поширюється на всі сектори економіки, порушуючи її рівномірний, збалансований розвиток.

= галопуюча інфляція настає тоді, коли темпи знецінення грошей досягають 20—25 % на рік. На цій стадії значно посилюються економічні суперечності та соціальне напруження в суспільстві. Найбільш організовані групи економічних суб'єктів добиваються різкого підвищення цін на свої товари, що примушує й інші їх категорії організовуватися та посилювати свої економічні й соціальні вимоги.

Тому зростання цін набуває стрибкоподібного характеру, стає важко передбачуваним і не піддається регулюванню Інфляція виходить з-під контролю держави, різко негативно впливаючи на всі сфери економіки та соціального життя країни.

= гіперінфляція характеризується перевищенням темпів знецінення грошей на 40—45 % за рік. На цій стадії гроші починають втрачати здатність виконувати свої функції, падає їх роль в економіці, відбувається натуралізація господарських зав'язків, поширюються бартерні операції, порушуються фінансовий та кредитний механізми, розвиваються неорганізовані, стихійні процеси в економіці тощо.- збалансована – ціни зростають пропорційно зміні цін на товари;

- незбалансована – ціни на різні види товарі зростають нерівномірно: змінюється співвідношення цін на товари.

= очікувана (коли прогнозувалося зростання цін);

= неочікувана (несподівана, не прогнозована).

- локальна – охоплює одну країну;

- світова – охоплює групу країн, регіон.

Дефляція –зменшення в обігу грошової маси та банкнот шляхом вилучення частини надлишкових (надмірних порівняно з потребами) грошових знаків. Здійснюється шляхом законодавчого вжиття відповідних економічних, фінансово-кредитних та інших заходів з метою подолання інфляції: зменшення податкових ставок, зменшення державних видатків, “заморожування” зарплати, скорочення обсягу продажу державних цінних паперів на відкритому фондовому ринку, підвищення кредитних (позичкових) відсотків, зменшення зростання заощаджень населення тощо. Дефляція може виявитися також у “подорожчанні” грошей або зниженні загального середнього рівня цін в економіці раїни, підвищенні курсу національної вілюти.

Стагфляція –інфляція, яка супроводжується одночасним зростанням і цін, і безробіття.

Показник інфляції – індекс цін.

Принципи законодавчого процесу
Час та його вимірювання
Инвентаризация расчетного счета
Тема: Участь органів прокуратури в цивільному процесі.
Дві основні задачі теорії кореляції
Тема 3. Общество: понятие, типология и основные концепции.
На откормочном комплексе «Сож»
Реформаторство. Цвинглианство. Жан Кальвин и его учение о безусловном предопределении. Черты иудаизма и язычества в кальвинизме.
Интервальные оценки параметров генеральной совокупности
Частина І. Система категорій харчових продуктів
Основные цвета. Гармонические сочетания цветов
Причини виникнення українського козацтва. Утворення Запорозької Січі та її роль в історії українського народу
ТАБЛИЦЯ РОЗПОДІЛУ ВАРІАНТІВ ККР
Другие названия: «Выгодный оборот»
Приближенный аналитический расчет показателей эффективности сети
Как останавливаются поезда воздухом?
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или в совершение антиобщественных действий.
В ПРОТИВОПОЛОЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ,
Для военной историографии важное значение имеют методологические основы источников данного периода войны. За несколько веков (VII — XVI вв.) эти основы претерпели существенные изменения.
В — косыми рядами (только для гвоздей)
ЭПИЗОД 17 Хочешь поговорить об этом?
The structure and catalytic role of Pyridine enzymes
Конвертація оцінок традиційної системи у бали за підсумковий модульний контроль
Главная Страница