Види аудиторських висновків

Проаналізувавши господарсько-фінансові документи і відповідні їм події, аудитор складає безумовно-позитивний висновок у разі, якщо, на його думку, дотримано таких умов:

· аудитор отримав на підприємстві або поза ним всю інформацію й пояснення, потрібні для цілей аудиторської перевірки;

· наявна інформація є достатньою для відображення реального стану підприємства, що перевіряється;

· наявні адекватні дані з усіх питань, суттєвих з погляду достовірнос- ті та повноти змісту інформації;

· фінансову документацію складено згідно з прийнятою на підприєм- стві системою бухгалтерського обліку за встановленою формою, яка відповідає законодавчим і нормативним вимогам;

· у фінансовій звітності використано достовірні облікові дані, які не мають протиріч.

Позитивний аудиторський висновок повинен містити такі формулювання: "достовірно відображає", "відповідає вимогам", "належним чином", "дає досто- вірне уявлення" тощо.

Аудитор не має права висловити безумовно-позитивну думку, якщо є будь-яка з наведених нижче обставин, вплив яких на фінансові звіти, на думку аудитора, є або може бути суттєвим:

а) обмеження обсягу роботи аудитора, що може призвести до вислов-


лення умовно-позитивної думки або до відмови від висловлення думки;

б) незгода з управлінським персоналом щодо прийнятності обраної облікової політики, методу її застосування або відповідності розкриття інфор- мації у фінансовому звіті, що може призвести до висловлення умовно- позитивної думки або негативної думки.

Умовно-позитивну думку слід висловити тоді, коли аудитор дійде висно- вку про неможливість висловлення безумовно-позитивної думки, але вплив будь-якої незгоди з управлінським персоналом чи обмеження обсягу не насті- льки суттєві та всеохоплюючі, щоб висловити негативну думку або відмовитися від висловлення думки. Умовно-позитивну думку слід висловлювати так: "за винятком" впливу питання, якого стосується модифікація.

Фундаментальна (суттєва і всеохоплююча) незгода або ж непевність може бути причиною для надання негативного висновку. Непевність або незгода стають визначальними у тому разі, коли вплив чинників на фінансову інформа- цію, що викликали непевність чи незгоду, є настільки значним, що може суттє- во спотворювати дійсний стан справ на підприємстві, яке перевіряється, в ціло- му або зокрема. Під час складання негативного висновку використовують фор- мулювання: "не відповідає вимогам", "не дає достовірного уявлення", "спотво- рює дійсний стан справ", "суперечить" тощо.Відмову від висловлення думки слід висловлювати тоді, коли обмеження обсягу настільки суттєве і всеохоплююче, що аудитор не в змозі одержати від- повідні аудиторські докази, а отже, висловити думку щодо фінансових звітів.

Аудиторський висновок має таку форму:

Глава 12. ПОДГОТОВКА ОФИЦЕРОВ
Лекція 5. Зберігання плодів і овочів
Этиология и патогенез алалии
Олигополия: характерные черты, условие максимизации прибыли
Система оценивания заданий. 10 класс
Практическое занятие 3.1. О благе
ГЛИСТЫ И ПИЩЕВЫЕ РЕСУРСЫ ЧЕЛОВЕКА
Кланово-олігархічні об'єднання та їх роль є українській політиці.
Плавание в штормовых условиях
Правовой дуализм и его доктринальное отражение
Виды обязательственных правоотношений.
Об'єкти, суб'єкти приватизації.
Ознаки росту БГКП на середовищі Кесслера
Алгоритм решения системы линейных алгебраических неравенств
Засоби забезпечення виконання платником податків своїх зобов'язань.
СЛЕТЕЛО ВСЕ, ЧТО БЫЛО НЕЛЕПЫМ
Глоссарий 65 страница
Холодная война» как противоборство цивилизаций
Наибольшая допустимая крутизна откосов грунтов природной влажности
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА (МН).
Соціально-когнітивна теорія особистості А. Бандури
Прямий метод
Учет медицинского имущества
Главная Страница