У вимірювальній техниці

Застосування мікропроцесорів

Застосування мікропроцесорів (МП) у вимірювальній техниці дозволяє різко підвищити точність приладів, значно розширити їх можливості, підвищити надійність, вирішувати нові задачі.

Основні функції, що покладаються на МП у ЦВП:

а) вимірювання – керування АЦ-перетворювачем; лінеарізація функції перетворювання; автоматичний вибір меж виміру; компенсація перешкод; виключення систематичних похибок;

б) обробка – накопичування масивів вимірювальної інформації; побічне вимірювання; статистична та інші види обробки; стиск даних;

в) керування – приймання керуючих дій оператора; настройка прилада на режим праці; контроль за діями оператора; видача довідкової інформації; сигналізування у екстремальних ситуаціях;

г) відображення – зберігання результатів попередніх вимірювань; відображення текстової інформації; відображення графічної інформації; допоміжна та сервісна інформація (дата, час і т. п.);

д) інтерфейсні функції – керування інтерфейсом; робота в комплексі із іншими ЦВП;

е) тестові функції – самотестування; калібрування вимірювальних каналів.

Застосування МП призводить до поліпшення характеристик ЦВП поряд із ускладненням задач, які вирішуються. У ряді випадків для ЦВП створюють багатопроцесорну систему керування, у якій здійснюється спеціалізація функцій процесорів: процесор вводу-виводу, процесор керування, процесор обробки та інші.

Застосування у вимірювальній техніці МП та мікро-ЕОМ дало поштовх для народження нового класу цифрових багатоканальних вимірювалбних приладів, що програмуються, які одержали назву логерів (рєестраторів даних).

Розглянемо структурну схему типового логера:


ШД – шина даних; ША - шина адреси; БК – блок комутатора;

МП – мікропроцесор; АЦП – аналого-цифровий перетворювач;

ЦСВІ – цифрова система відображення інформації;

ОЗП – оперативний запам´ятовуючий пристрій; ПО – пульт оператора;

ПЗП – постійний запам´ятовиючий пристрій; МС – модуль спряження.Типовий логер побудований на концепції шинної організації та по блочно-модульному типу. Усі його елементи розглядаються як зовнішні пристрої для МП. Логери можуть містити до 100 вимірювальних каналів, які опитуються синхронно або асинхронно, причому частота опитування може змінюватись у широких межах.

rih.deutsch-service.ru vxl.deutsch-service.ru station.okref.ru refalqu.ostref.ru Главная Страница