Загальна характеристика і види злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державного кордону України, забезпечення призову та мобілізації

План

ПРИЗОВУ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ

ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ, НЕДОТОРКАННОСТІ

ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ

ЛЕКЦІЯ

1. Загальна характеристика і види злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державного кордону України, забезпечення призову та мобілізації.

2. Злочини у сфері охорони державної таємниці та конфіденційної інформації, яка є власністю держави.

3. Злочини у сфері недоторканості державного кордону України і безпеки міжнародних польотів.

4. Злочини у сфері забезпечення призову та мобілізації, а також військового обліку і підготовки військовозобов’язаних.

5. Злочини у сфері забезпечення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Деякі із злочинів, передбачених розділом XIV Особливої час­тини КК, за своїм змістом дуже схожі з відповідними адміністра­тивними деліктами. Це стосується діянь, передбачених ч. 1 ст. 331 та статтями 334-337 КК. Їх досить складно відмежувати від адмі­ністративних правопорушень, передбачених, відповідно, стаття­ми 2041 (Незаконне перетинання державного кордону України), 113 (Порушення правил міжнародних польотів), 211 (Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про зага­льний військовий обов'язок і військову службу), 211 (Умисне зі­псування обліково-військових документів...) та 2111 (Неявка на виклик у військовий комісаріат) КУпАП, оскільки їх диспозиції або майже однакові (скажімо, ч. 1 ст. 331 КК та ст. 2041 КУпАП), або ж можуть трактуватися однозначно (наприклад, ухилення від призову на строкову військову службу - ст. 335 і неявка на виклик У військовий комісаріат — ст. 2111 КУпАП).

У таких випадках треба керуватися положеннями ч. 2 ст. 9 КУпАП, згідно з якими адміністративна відповідальність за пра­вопорушення настає тоді, коли ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.Злочини, передбачені статтями розділу XIV Особливої частини КК, суттєво відрізняються між собою і не мають спільного родо­вого об'єкта посягання. їх аналіз дозволяє виділити чотириспеці­альних (родових) об'єкти цих злочинів. Це: 1) режим державної таємниці і конфіденційної інформації, яка є власністю держави; 2) порядок перетинання державного кордону України і безпека міжнародних польотів; 3) порядок комплектування збройних сил та інших військових формувань, а також ведення військового об­ліку і підготовки військовозобов'язаних; 4) порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експорт­ному контролю.

Залежно від перелічених об'єктів треба розрізняти злочини у сфері:

1) охорони державної таємниці і конфіденційної інформації, яка є власністю держави, - злочини, передбачені статтями 328 (Розго­лошення державної таємниці), 329 (Втрата документів, що містять державну таємницю) і 330 (Передача або збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави);

2) недоторканності державного кордону України і безпеки між­народних польотів - злочини, передбачені статтями 331 (Незакон­не перетинання державного кордону), 332 (Незаконне переправ­лення осіб через державний кордон України) і 334 (Порушення правил міжнародних польотів);

3) забезпечення призову і мобілізації, а також військового об­ліку і підготовки військовозобов'язаних - злочини, передбачені статтями 335 (Ухилення від призову на строкову військову служ­бу), 336 (Ухилення від призову за мобілізацією) і 337 (Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів);

4) забезпечення встановленого порядку здійснення міжнарод­них передач товарів, що підлягають державному експортному кон­тролю, - злочин, передбачений ст. 333 (Порушення порядку здійс­нення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

prepare.radioritual.ru utc.deutsch-service.ru referaturo.nugaspb.ru refamxk.ostref.ru Главная Страница