Статичний момент площі. Центр ваги перерізу

ПЛОСКИХ ПЕРЕРІЗІВ

ГЕОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опір стержня різним видам деформації залежить не тільки від його матеріалу і площі поперечного перерізу, а і від форми поперечного перерізу, і його розміщення по відношенню до діючих навантажень. Досі вивчалися деформації, у яких напруження залежали тільки від площі поперечного перерізу. Для вивчення деформацій згину і кручення потрібно знати й інші, більш складні геометричні характеристики плоских перерізів

Статичним моментом Sz або Sy площі перерізу відносно осі z або y, які лежать у площині перерізу, називаються інтеграли виду

(6.1)

Рисунок 6.1

де z та y - відстані від центра елементарної площадки до осей Oz та Oy . У більшості практичних (інженерних) задач можна інтегрування замінити сумою, розділивши переріз на частини, площі і положення центрів ваги яких відомі, наприклад, переріз на рис. 6.2 можна розділити на окремі прямокутники. Тоді замість (6.1) можна записати

(6.2)

де n - кількість окремих частин перерізу,

Аi - площа частини перерізу,

zi , yi - відстані від центра ваги цієї площі до осей Oz та Oy.

Положення центра ваги перерізу C відносно будь-яких осей z та y (рисунки 6.1 і 6.2) визначається формулами

, (6.3)

Рисунок 6.2

де А- площа перерізу, Sz та Sy - статичні моменти площі перерізу відносно осей z та y. Статичний момент площі може бути величиною додатною, від’ємною і дорівнювати нулю. Статичний момент відносно осі, яка проходить через центр ваги фігури (центральної осі) дорівнює нулю.

rtx.deutsch-service.ru referatwpu.nugaspb.ru refaosx.ostref.ru refaomz.ostref.ru Главная Страница