Статичний момент площі. Центр ваги перерізу

ПЛОСКИХ ПЕРЕРІЗІВ

ГЕОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опір стержня різним видам деформації залежить не тільки від його матеріалу і площі поперечного перерізу, а і від форми поперечного перерізу, і його розміщення по відношенню до діючих навантажень. Досі вивчалися деформації, у яких напруження залежали тільки від площі поперечного перерізу. Для вивчення деформацій згину і кручення потрібно знати й інші, більш складні геометричні характеристики плоских перерізів

Статичним моментом Sz або Sy площі перерізу відносно осі z або y, які лежать у площині перерізу, називаються інтеграли виду

(6.1)

Рисунок 6.1

де z та y - відстані від центра елементарної площадки до осей Oz та Oy . У більшості практичних (інженерних) задач можна інтегрування замінити сумою, розділивши переріз на частини, площі і положення центрів ваги яких відомі, наприклад, переріз на рис. 6.2 можна розділити на окремі прямокутники. Тоді замість (6.1) можна записати

(6.2)

де n - кількість окремих частин перерізу,

Аi - площа частини перерізу,

zi , yi - відстані від центра ваги цієї площі до осей Oz та Oy.

Положення центра ваги перерізу C відносно будь-яких осей z та y (рисунки 6.1 і 6.2) визначається формулами

, (6.3)

Рисунок 6.2

де А- площа перерізу, Sz та Sy - статичні моменти площі перерізу відносно осей z та y. Статичний момент площі може бути величиною додатною, від’ємною і дорівнювати нулю. Статичний момент відносно осі, яка проходить через центр ваги фігури (центральної осі) дорівнює нулю.

Поясніть у чому відмінність між бюджетними надходженнями і доходами бюджету
ОПИСАНИЕ ПО LSD 2.1.0.6 на протоколе MilesTagII
ФИЗИЧЕСКИЕ КАНЦЕРОГЕННЫЕ АГЕНТЫ
Поняття літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови
ГЛАВА Х. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Неудачу – в стратегию обратной связи
Учащиеся, не нашедшие подтверждения своих способностей к обуче­нию, хотя бы по одному предмету, теряют интерес к школе вообще
Концентрація кисню в крові плода
Глава 2. Мысленные волны и процесс их воспроизводства
Чтения: экстрасенсорное восприятие психических феноменов
Программные установки основных политических партий
Сезон отчетов – одураченные результатами
ПЕСНЯ ОБ УКАЛЫВАНИИ ДЕВЯТИ ТОЧЕК ВОЗВРАЩАЮЩИХ ЯН
Транслітерація початкової йоти перед голосним у словах, запозичених з грецької мови
О рассказе Вениамина Каверина «Кнопка»
Разложение обыкновенной дроби в непрерывную
Признание и оценка нематериальных активов
Цели и задачи дипломного проектирования
Банковская гарантия контракта в качестве обеспечения заявки и обеспечения исполнения контракта.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
Rewrite each sentence with the adverb of frequency (in brackets) in its correct position.
Туристський потік та його географічна характеристика
Тестові завдання з дисципліни
Главная Страница