Студентів

Реферат оцінюється у 5 балів, які складаються наступним чином:

0,5 балів – дотримання вимог по оформленню реферату;

0,5 балів – підготовка вступу з обов’язковим зазначенням актуальності теми дослідження, об’єкта, предмету, мети та завдань дослідження;

0,5 бал – з обґрунтовані висновки до кожного питання та загальні висновки до роботи в цілому;

0,5 бал – за належним чином оформлений список літератури до реферату;

2 бали – за зміст реферату;

1 бал – за захист реферату.

Допускається підготовка одного реферату протягом всієї навчальної дисципліни.

Складання 20 тестових завдань з однієї теми змістовного модуля при дотриманні зазначених вимог може бути максимально оцінена у 5 балів, які поділяються за рівнем:

3 бали – якщо варіантів відповідей до кожного запитання 4;

4 бали – якщо варіантів відповідей до кожного запитання 5;

5 балів – якщо немає варіантів на кшталт «все перераховане», «жодна відповідь не є правильною» тощо. Підготовка меншої кількості тестових завдань (але не менше 10) допускається із пропорційним зменшенням кількості балів. Допускається підготовка двох комплектів на модуль.

Тестові завдання, складені не самостійно (у т.ч. запозичені з інших джерел), не оцінюються.

Вирішення практичної задачі оцінюється максимально у 1 балів, які складаються з:

0,5 балів – за часткове обґрунтування вирішення задачі;

1 бал – за повне обґрунтування вирішення задачі з посилання на нормативно-правові акти

Есеоцінюється у 10балів, які складаються з:

7 балів – за зміст есе;

1 бал – за виконання вимог щодо оформлення.

1 бал – за дання копій наукових джерел, що використовувалися для написання есе.

Участь у дискусійних обговореннях актуальних проблем юридичної науки наукового гуртка кафедри оцінюється до 3 балів за кожне засідання.

Підготовлені належним чином та апробовані на щомісячного засіданні наукового гуртка кафедри тези доповіді оцінюються до 5 балів.

Наукові публікації, участь у наукових заходах конкурсні роботи студентів оцінюються до 15 балів.Диференціація оцінювання наукової роботи студентів залежить від змістовності роботи, наявності елементів наукової новизни, якості оформлення письмових результатів дослідження, рівня видань або наукових заходів, де друкуються/доповідаються результати наукових пошуків студента.

Крім того викладач на свій розсуд може вибірково оцінювати підготовку та ведення конспекту лекцій, підготовку до семінарських та практичних занять у 5 балів, які складаються з:

2 бали – наявність лекцій;

3 бали – підготовка до кожного семінарського та практичного заняття з вирішенням задач, аналізом законних та підзаконних нормативно-правових актів.

Описательная и расчленяющая психология
Не сомневайся в окончательном результате
Общие требования безопасности при проведении туристских походов
Часть II. Глава 1. Мед поэзии 6 часть
Особенн. учета ГСМ,автом.шин и запасн.частей.
Технологія лову плавними сітками
Тема: Хозяйственные комплексы национальной экономики
Джерела формування та управління власним капіталом: методологічні підходи до його організації
Качество продукции по сегментам
IX. Translate the following sentences into English using the focus words from the previous exercise
Виды инструктажей. Порядок их проведения.
Кокс, «Винт» и травля тараканов
Глава 22. О законных клятвах и обетах
МОТИВАЦИЯ СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИИ
Змішувальні.
Тема 7. Особливості посвідчення окремих правочинів
Основні риси, функції сучасного вчителя
Сформулируйте проблемы, требующие социально-педагогического решения, характерные для различных категорий детей, подростков, юношей в этом микросоциуме.
СТРУКТУРА КАДРОВОЇ СЛУЖБИ ПІДПРИЄМСТВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
Модифікований метод Н’ютона
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ.
Інструменти фінансового ринку
Требует усиления и экологический подход в географии населения, развитие социальной экологии, антропоэкологии.
Главная Страница