СТРУКТУРА, ЗМІСТ ТА ОБСЯГ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

При підготовці дипломного проекту студенти мають дотримуватись таких вимог:

а) проект виконується державною мовою; б) проект має бути спрямований на практичне вирішення безпосередніх

програмних рішень, управлінських, економічних, організаційних та наукових проблем або комплексу завдань з обгрунтуванням напряму використання теоретичних розробок щодо їх розв’язання;

в) у проекті мають бути наведені відомості щодо практичного застосування одержаних результатів;

г) дипломний проект повинен свідчити про вміння студента стисло, логічно та аргументовано викладати положення наукового і практичного спрямування;

д) текст дипломного проекту необхідно викладати без граматичних і стилістичних помилок, а його оформлення має відповідати вимогам, що висуваються до подібних робіт Державним стандартом України.

Структура дипломного проекту:

– титульний лист;

– завдання на дипломний проект;

– реферат;

– зміст;

– перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень та термінів (за необхідності);

– вступ;

– основна частина (три розділи);

– ефективність проектних рішень (розділ 4);

– охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях (розділ 5);

– висновки;


– перелік посилань;

– додатки (за необхідності).

Титульний листоформлюється на бланку,форма якого затвердженанаказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 року № 384 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах I – IV рівнів акредитації» (форма № Н-9.02). Зразок бланку титульного листа наведений у Додатку Б.

Завдання на дипломний проектоформлюється на бланку,форма якогозатверджена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 року № 384 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах I – IV рівнів акредитації» (форма № Н-9.01). Зразок бланку завдання наведений у Додатку В.Завдання на дипломний проект заповнюється керівником дипломного проекту, підписується студентом, керівником та консультантом, затверджується завідувачем кафедри і, із зазначенням терміну закінчення роботи, видається керівником дипломного проекту студенту до початку переддипломної практики.

Рефератмістить мету дипломного проекту,об’єкт дослідження та задачі,які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.

Мета дипломного проекту -це розв'язання певної проблеми завідповідною тематикою.

Об’єкт дослідження –це процес або явище,що породжують проблемнуситуацію і обрані для вивчення. Об’єктом дослідження дипломного проекту може бути, наприклад, транспортно-технологічний процес перевезення пасажирів та вантажів у міжнародному сполученні.

Задачі дослідження відображаються,як правило,у назвах розділів тапідрозділів.

У рефераті наводиться також короткий зміст кожного розділу дипломного проекту. Він включає відомості про кількість сторінок, рисунків, таблиць, додатків та кількість використаних джерел, перелік ключових слів. Перелік ключових слів містить від 5 до10 слів (словосполучень), надрукованих великими літерами в називному відмінку в рядок через коми.

Обсяг реферату становить 1-2 стор. Реферат повинен бути також представлений англійською мовою.

Змістподається після реферату.Він включає структурні частини проекту,починаючи зі вступу, найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок та в цьому є необхідність), висновки, перелік посилань, додатки (якщо вони мають місце). Зразок змісту дипломного проекту наведений в Додатку Г.

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень та термінів (за необхідності)призначений для пояснення усіх прийнятих удипломному проекті малопоширених умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів. Цей перелік розташовують безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки. Незалежно від цього за першої появи цих елементів у тексті дипломного проекту наводять їх розшифровку.


Вступрозкриває сутність,стан і вагомість визначеної в дипломномупроекті проблеми та її вплив на результати діяльності підприємств. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми та необхідність в проведенні досліджень. Обсяг вступу становить 2-3 стор.

Основна частинадипломного проекту обов’язково складається з трьохрозділів, які, в свою чергу, включають підрозділи, а за необхідності – пункти та підпункти.

Назви розділів і підрозділів повинні бути стислими, зрозумілими, грамотно сформульованими, пов’язаними з назвою дипломного проекту.

Кожний розділ повинен містити висновки.

Основна частина дипломного проекту повинна бути максимально насичена фактичною інформацією (таблицями, рисунками, графіками, діаграмами, схемами), що відображає результати діяльності підприємства, досліджувані процеси тощо.

Кожний студент за погодженням керівника самостійно визначає наповненість і складність досліджень, що плануються у дипломному проекті, назву і кількість підрозділів. Нижче наведена орієнтовна структура основної частини дипломного проекту.

Розділ 1 основної частини.Аналіз сучасного стану та тенденційрозвитку галузі міжнародних автомобільних перевезень (до 20 стор.).

Цей розділ може містити наступні підрозділи, в яких можуть бути розглянуті наступні питання:

1.1 Характеристика транспортного підприємства або виробничої

структури:

– коротка історична довідка про підприємство;

– структура та чисельність автотранспортних засобів підприємств;

– аналіз техніко-експлуатаційних та фінансових показників роботи підприємства;

– характеристика замовників та структури вантажопотоку;

– перевезення пасажирів у міжнародному сполученні та структура пасажиропотоку;

– характеристика технології перевезень, документообігу, планування, управління і контролю, нормативів перевізного процесу;

– виявлення існуючих проблем.

1.2 Характеристика та аналіз стану галузі транспорту та ринку автомобільних транспортних послуг:

– аналіз динаміки обсягів перевезень за видами транспорту;

– аналіз динаміки вантажопотоків за видами транспорту;

– аналіз динаміки пасажиропотоків за видами транспорту;

– аналіз динаміки обсягів міжнародних перевезень;

– аналіз формування міжнародних тарифів на вантажні перевезення;

– аналіз формування міжнародних тарифів на пасажирські перевезення;

– аналіз ризиків системи доставки вантажів у міжнародному сполученні;

– вимоги до транспортних засобів щодо перевезення пасажирів у

міжнародному сполученні;

– опис ризиків при міжнародних перевезеннях та способів їх зменшення;

– оцінка доцільності зменшення ризиків міжнародної діяльності;

– проблеми і перспективи розвитку міжнародних автомобільних перевезень тощо.

1.3 Логістичний підхід до діяльності транспорту:

– актуальні питання та тенденції розвитку транспортної логістики;

– системний підхід до процесу транспортного логістичного обслуговування;

– традиційна й логістична концепції організації управління виробництвом

і роль транспорту в цьому процесі;

– особливості національного аутсорсингу на транспорті тощо.

1.4 Аналіз передових транспортних технологій:

– аналіз технологій перевезень і можливості їх використання у міжнародному сполученні;

– аналіз технічних засобів перевезень з урахуванням міжнародних нормативно-правових актів;

– аналіз організації праці та її відповідність міжнародним стандартам. 1.5 Характеристика ринку транспортних послуг на регіональному рівні:

– аналіз динаміки обсягів міжнародних перевезень;

– характеристики ринку вантажу, перевезення якого будуть розглядатися

в дипломному проекті;

– характеристики ринку пасажирських перевезень, які будуть розглядатися в дипломному проекті;

– оцінка положення підприємства на регіональному ринку транспортних послуг;

– характеристика основних конкурентів;

– аналіз формування міжнародних тарифів на вантажні перевезення;

– аналіз формування міжнародних тарифів на пасажирські перевезення;

– проблеми і перспективи розвитку обраного сегменту діяльності.

У висновках до цього розділу:

– визначається об’єкт дослідження, формулюється мета та основні задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети;

– наводяться актуальність обраної теми дипломного проекту, зроблені оцінки та узагальнення під час аналізу вибраного об’єкта дослідження та його складових.

Розділ 2 основної частини.Характеристика обраного об’єктудослідження (вказати конкретний об’єкт дослідження) та аналіз його складових (до 20 стор.).

В залежності від обраного об’єкту дослідження цей розділ може містити такі підрозділи, в яких можуть бути розглянуті такі питання:

2.1 Характеристика вантажоутворюючих та вантажопоглинаючих або пасажироутворюючих та пасажиропоглинаючих масивів:

– визначення характеристик вантажопотоків або пасажиропотоків;

– методика збору і опрацювання статистичних даних;

– представлення статистичних даних та результатів їх обробки;

– аналіз динаміки зміни обсягу перевезень, обсягу партії відправлень, частоти відправлень;

– аналіз витрат часу на виконання операцій транспортного процесу;

– характеристика властивостей вантажу;

– законодавчі акти щодо обслуговування пасажирів на міжнародних маршрутах та перевезення вантажів у міжнародному сполученні.

2.2 Аналіз існуючого маршруту міжнародних перевезень:

– визначення показників роботи автомобіля на маршруті;

– розрахунок часу виконання міжнародного рейсу з урахуванням відповідних обмежень;

– аналіз умов роботи водія на міжнародному маршруті.

2.3 Аналіз транспортно-технологічної схеми перевезень:

– опис транспортно-технологічної схеми перевезеня вантажів та переміщення пасажирів;

– розрахунок показників з урахуванням режиму праці та відпочинку за вимогами ЄУТР;

– порівняння характеристик існуючої транспортно-ехнологічної схеми перевезень з альтернативними системами перевезень, нормативними значеннями та показниками лідерів ринку міжнародних перевезень тощо.

2.4 Аналіз ризиків системи доставки вантажів та переміщення пасажирів

у міжнародному сполученні:

– опис ризиків при міжнародних перевезеннях та способів їх зменшення;

– оцінка доцільності зменшення ризиків міжнародної діяльності тощо.

У висновках до цього розділу наводять коротку анотацію результатів проведених досліджень та формулюють пропозиції щодо удосконалення об’єкту дослідження.

Розділ 3 основної частини.Удосконалення обраного об’єктудослідження (вказати конкретний об’єкт дослідження) (до 30 стор.).

На основі теоретичних положень, методичних підходів та математичного інструментарію, розглянутих у попередніх розділах дипломного проекту, фактичного матеріалу дослідження, розробляються, опрацьовуються, обґрунтовуються, проектуються, рекомендуються шляхи і способи розв’язання проблеми дослідження. Розділ включає рішення основних задач дослідження з обов’язковими розрахунками, які доводять доцільність та математичне обґрунтування запропонованих рішень.

Цей розділ повинен містити:

– обгрунтування необхідності проведення відповідних структурних перетворень, математичні залежності для розрахунку та аналітичні матеріали по темі дипломного проекту;

– розрахунок результатів застосування запропонованих рішень на конкретному прикладі для обраного підприємства;

У висновках до цього розділу наводять коротку анотацію результатів

удосконалення об’єкту дослідження та рекомендації щодо використання отриманих результатів.

ueb.deutsch-service.ru referatxnq.nugaspb.ru vnj.deutsch-service.ru referattuv.nugaspb.ru Главная Страница