Денної форми навчання

Гусятинський коледж Тернопільського національного технічного

Університету імені івана пулюя

Циклова комісія економіки

Та організації виробництва

Методичні вказівки до

Організації та проведення курсової роботи з

дисципліни “Менеджмент”

Для студентів спеціальності

5.0306101 “Організація виробництва”

денної форми навчання

Гусятин, 2014


Методичні вказівки до організації та проведення курсової роботи студентами спеціальності 5.0306101 "Організація виробництва" з дисципліни "Основи менеджменту".

Автор - укладач: Шепетюк Л.В. - викладач економічних дисциплін Гусятинського коледжу ТНТУ імені Івана Пулюя

Розглянуто і затверджено на засіданні циклової комісії економіки та організації виробництва

Протокол №____від_______________

Схвалено і рекомендовано до друку методичною радою ГК ТДТУ

імені Івана Пулюя

Протокол №____ від_______________
Вступ

Курсова робота — вид самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження, що виконується студентамивищих або середніх-спеціальних учбових закладів протягом семестру з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Тематика курсових робіт має відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно пов´язуватися з практичними потребами конкретного фаху. Керівництво здійснюється, як правило, найбільш кваліфікованими викладачами циклових комісій. Термін виконання курсових робіт визначається робочим навчальним планом.

Курсова робота допомагає студентові системно показати теоретичні знання з вивченої дисципліни, оволодіти первинними навичками дослідної роботи, використовувати практичні дані роботи конкретних підприємств галузі, збирати дані, аналізувати, творчо осмислювати, формулювати висновки, пропозиції та рекомендації з предмету дослідження. Тут є слушна нагода проконтролювати знання і вміння студента, правильно організувати дослідну роботу, оформити її результати і показати готовність до виконання підсумкової роботи з фаху. Виконання курсової роботи повинне сприяти поглибленому засвоєнню лекційного курсу і отриманню навичок у галузі вирішення практичних завдань. Це потребує від студента не тільки знань загальної і спеціальної літератури з теми, а й умінь проводити економіко-математичні, експертні та інші дослідження, пов´язувати питання теорії з практикою, робити узагальнення, формувати висновки та пропозиції з поліпшення ефективності діяльності підприємства.Курсова робота є самостійним дослідженням студента по одній із тем, запропонованих викладачем. Робота виконується на матеріалах підприємства, в якому студент проходив виробничу практику. На основі наукових досліджень досвіду підприємств, які запровадили в себе елементи ринкових відносин, студенту необхідно розробити систему заходів для конкретного підприємства по вдосконаленню процесів структури, процесів, методів, техніки і технології управління, визначити етапи впровадження запропонованих заходів і можливу економічну ефективність раціоналізації управління.

На якість курсової роботи суттєво впливає вміле використання практичного матеріалу.

Підбір даних підприємства, їх критичне осмислення та обробка є досить важливим етапом у підготовці і написанні курсової роботи.

Процес виконання курсової роботи поділяється на декілька етапів, а саме:

- вибір теми курсової роботи;

- підготовка до написання курсової роботи;

- складання плану роботи;

- формування тексту курсової роботи;

- оформлення роботи;

- захист курсової роботи.

Курсова робота дає можливість виявити ступінь засвоєння матеріалу курсу і самостійне творче використання одержаних знань для вирішення питань вдосконалення управління в умовах багато складності економіки, роздержавлення і приватизації. Виконання курсової роботи повинне сприяти поглибленому засвоєнню лекційного курсу і отриманню навичок у галузі вирішення практичних завдань. Це потребує від студента не тільки знань загальної і спеціальної літератури з теми, а й умінь проводити економіко-математичні, експертні та інші дослідження, пов´язувати питання теорії з практикою, робити узагальнення, формувати висновки та пропозиції з поліпшення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства.

Основними завданнями курсової роботи є: розширення і поглиблення теоретичних знань студентів в галузі менеджменту, набутих в процесі слухання курсу; оволодіння прикладними аспектами менеджерської підготовки, які дозволяють в майбутньому успішно здійснювати управлінську діяльність,

Основний напрямок курсової роботи - розробка системи менеджменту на підприємстві конкретних видів діяльності, розмірів. Форми. Тому в темі слід вказати в дужках форму підприємницької діяльності (мале підприємство, акціонерне товариство і т.п.). розмір (мале, середнє, крупне та ін.), вид діяльності (виробниче, торговельно-посередницьке тощо).


whb.deutsch-service.ru ujs.deutsch-service.ru referatuli.nugaspb.ru uzh.deutsch-service.ru Главная Страница