Середня квадратична.

Використовується для визначення характеристики варіації ознак (наприклад, дисперсія) та для узагальнення ознак, виражених лінійними мірами площ (наприклад, при обчисленні середнього діаметру).

Середня квадратична буває двох видів:

– проста:

– зважена:

Вище вказані середні є узагальню вальними характеристиками сукупностей за тією чи іншою варіаційною ознакою. Водночас структуру цих сукупностей характеризують особливими показниками, які називаються у статистиці структурними середніми величинами. Зокрема, це мода та медіана.

Мода (Мо) – це величина, яка найчастіше трапляється в даній сукупності. У варіаційному ряді це – варіанта, якам має найбільшу частоту.

Моду широко використовують у комерційній діяльності, в соціологічних дослідженнях, коли вивчають ринковий попит, реєструють ціну, встановлюють рейтинг популярності осіб чи товарів тощо.

В інтервальному варіаційному ряді для знаходження модальної величини ознаки, що міститься в певному інтервалі, формула має такий вигляд:

,

де х0 – нижня межа модального інтервалу;

h – ширина або шаг інтервалу;

fm – частота модального інтервалу;

fm-1 – частота інтервалу, що передує модальному;

fm+1 – частота наступного за модальним інтервалу.

Медіана (Ме) – це варіанта, що є серединою впорядкованого варіаційного ряду, тобто ділить його на дів рівні частини: одна частина має значення варіаційної ознаки менше, ніж середня, а друга – більше. Медіана вказує на значення варіаційної ознаки, якого досягла половина одиниць сукупності.

Медіані у дискретному ряді визначають за сумою всіх частот, яку треба поділити на дві і до отриманого результату додати 0,5. У тому разі, коли сума частот парна, медіанна варіанта є дробовим числом, але оскільки дробових варіантів не буває, то медіана лежить у середині сусідніх варіантів.

Для обчислення медіани в інтервальному ряді визначають медіанний інтервал. Від відповідає такому, кумулятивна частота якого дорівнює або перевищує половину суми частот. Кумулятивні частота визначають за допомогою поступового підсумовування частот, розпочинаючи з інтервалу з найменшим значенням ознаки. Медіану розраховують за наступною формулою:,

де х0 – нижня межа медіанного інтервалу;

h – ширина або шаг інтервалу;

fmе – частота медіанного інтервалу;

– сума кумулятивних частот до медіанного інтервалу;

f – частоти ряду.


How to Care Clothes For Your Delicates
ТРЕНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ
Характеристика основного и вспомогательного оборудования главного здания ККЦ.
Порядок виконання роботи
Дії, які виконуються мишею.
EVOLUTION OF THE DESIGN PROCESS AND TECHNOLOGIES
Уровни функционирования политической идеологии
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СУТНІСТЬ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ ЖИРУ В ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ
Канд.філол.наук, доц.О.А. Борисенко
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
Организация управления экономикой
Тема 14. Прогнозирование в системе государственной и местной службы.
Зображення просторових форм
Тема 6. Подсудность гражданских дел
КЛАССИФИКАЦИЯ АКТИВОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО ПО КОНЦЕПЦИИ СНС
Органи розмноження тварин.
Підстави позбавлення батьківських прав
Продуктивність праці
Вимоги до гідрогеологічних досліджень що виконуються з метою зрошення.
ТЕМА 19. ПРАВО, ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГОСУДАРСТВО
Срок службы пластмассовых трубопроводов
Роль экономического анализа в текущем управлении организацией
Понятие о кристаллической структуре мыла и о ее превращениях
Главная Страница