Середня квадратична.

Використовується для визначення характеристики варіації ознак (наприклад, дисперсія) та для узагальнення ознак, виражених лінійними мірами площ (наприклад, при обчисленні середнього діаметру).

Середня квадратична буває двох видів:

– проста:

– зважена:

Вище вказані середні є узагальню вальними характеристиками сукупностей за тією чи іншою варіаційною ознакою. Водночас структуру цих сукупностей характеризують особливими показниками, які називаються у статистиці структурними середніми величинами. Зокрема, це мода та медіана.

Мода (Мо) – це величина, яка найчастіше трапляється в даній сукупності. У варіаційному ряді це – варіанта, якам має найбільшу частоту.

Моду широко використовують у комерційній діяльності, в соціологічних дослідженнях, коли вивчають ринковий попит, реєструють ціну, встановлюють рейтинг популярності осіб чи товарів тощо.

В інтервальному варіаційному ряді для знаходження модальної величини ознаки, що міститься в певному інтервалі, формула має такий вигляд:

,

де х0 – нижня межа модального інтервалу;

h – ширина або шаг інтервалу;

fm – частота модального інтервалу;

fm-1 – частота інтервалу, що передує модальному;

fm+1 – частота наступного за модальним інтервалу.

Медіана (Ме) – це варіанта, що є серединою впорядкованого варіаційного ряду, тобто ділить його на дів рівні частини: одна частина має значення варіаційної ознаки менше, ніж середня, а друга – більше. Медіана вказує на значення варіаційної ознаки, якого досягла половина одиниць сукупності.

Медіані у дискретному ряді визначають за сумою всіх частот, яку треба поділити на дві і до отриманого результату додати 0,5. У тому разі, коли сума частот парна, медіанна варіанта є дробовим числом, але оскільки дробових варіантів не буває, то медіана лежить у середині сусідніх варіантів.

Для обчислення медіани в інтервальному ряді визначають медіанний інтервал. Від відповідає такому, кумулятивна частота якого дорівнює або перевищує половину суми частот. Кумулятивні частота визначають за допомогою поступового підсумовування частот, розпочинаючи з інтервалу з найменшим значенням ознаки. Медіану розраховують за наступною формулою:,

де х0 – нижня межа медіанного інтервалу;

h – ширина або шаг інтервалу;

fmе – частота медіанного інтервалу;

– сума кумулятивних частот до медіанного інтервалу;

f – частоти ряду.


ПРОГРАМА СПРИЯННЯ ПАРЛАМЕНТОВІ УКРАЇНИ 25 сторінка
Цели бюджетно-налоговой (фискальной) политики и её инструменты. Стимулирующая и сдерживающая фискальная политика.
Теоретические аспекты управления персоналом предпринимательской организации
Тема 4. Комунікативні здібності та уміння
Средства коллективной и индивидуальной защиты
Руководство и собственность.
Тема лекції: Надзвичайні ситуації та їх вплив на життєдіяльність населення
Ремонтное хозяйство предприятия, его значение и задачи
Схема типових кореспонденцій за рахунком 48»Цільове фінансування та цільові надходження»
Международный Красный Крест и общества Красного Полумесяца
І частина (5 балів)
ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Приведение матричной игры к задачам линейного программирования.
Сутність та призначення бюджетної класифікації
Психологические (поведенческие) реакции больных на заболевание
Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база закладу
Калькулирование объектов бухгалтерского учета.
Измерение параметров усилителя мощности низкой частоты, собранного на ИМС К174УН7
Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст.299 УК), отличие этого преступления от незаконного освобождения от уголовной ответственности (ст. 300 УК).
Классификация тканей
Цикл трикарбоновых кислот (цикл Кребса)
Хранение вещей в камерах хранения
Священное право и царские законы.
Главная Страница