Г) Клавиатура.

12.Після активізації розташованого ліворуч від певного об'єкта
значка«+»:

а) відкривається обраний об'єкт;

б) відкривається перелік папок, які вміщені в обраному об'єкті;

в) відкривається обрана папка.

13. Для перегляду тільки імен файлів необхідно:

а) активізувати команди Вид, Список;

б) активізувати команди Вид, Таблица;

в) активізувати команди Вид, Мелкие значки.

14.Чому деякі пункти випадаючого меню світлого кольору:

а) для відокремлення від інших команд;

б) об'єкт не визначений для виконання цих команд;

в) неповна інсталяція програми?

15. Який із типів файлів є завантажувальним:

а) із розширенням .сом;

б) із розширенням .bak;
в) із розширенням .doc;

г) без розширення?

16. Щоб визначити загальний обсяг кількох файлів, необхідно:

а) активізувати команди Вид, Таблица,після чого розрахува­ти обсяг власноруч;

б) виділити файли, активізувати команди Файл, Свойства;

в) виділити файли, переглянути інформацію про загальний
обсяг із рядка статусу.

17. Визначте послідовність дій для копіювання в іншу папку кількох розташованих у різних місцях файлів:

а) активізувати команди Правка, Вставить;

б) активізувати потрібну папку;

в) активізувати команди Правка, Копировать;

г)виділити файли, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl.

18.Яка з дій для активізації вікна властивостей екрана є непра­вильною:

а) активізувати команди Пуск, Панель управлення, Зкран;

б) відкрити вікно Мой компьютер,за ним — вікно Панель Управлений,активізувати значок Зкран;

в) клацнути правою клавішею миші на значку Мойкомпьютер,вибрати команду Свойства;

г) клацнути правою клавішею миші на Рабочем столе,вибрти команду Свойства?

19. Папка Сетевое окружениедає змогу:

а) змінити параметри локальної мережі;

б) отримати доступ до будь-якого комп'ютера мережі;

в) переглянути інформацію на певному комп'ютері;

г) змінити параметри будь-якого комп'ютера.

20. Встановіть відповідність між поданими множинами значень:
1 — вікно програми «Проводник»; 2 — Рабочий стол.а) панель інструментів;

б) панель задач;

в) значки папок;

г) кнопка Назад;

г) індикатор клавіатури;

д) рядок статусу.

Відповіді на тести:

Тест 10 11 12
Відповідь а б а, в в б г, в, б, а а б в б а б а б а
Тест
Відповідь б, в г, в, б, а в, г б, в 1 — а, в, г, д; 2 — б, в, г

4.

Текстовий процесор Microsoft Word 2002

Основні положення

Microsoft Word (текстовий редактор) є багатофунк­ціональною програмою оброблення текстів. Програмне забезпечення дає змогу використовувати в документах різні шрифти, створювати колонтитули, формувати таб­лиці, виконувати графічні зображення тощо. Завдяки принципу точного зображення WISIWYG (What YouSee Is What You Get, тобто «що ви бачите, те й одержує­те») користувач отримує на екрані зображення, макси­мально наближене до того, яке буде надруковане. Тех­нологія об'єктного зв'язування та вбудовування (OLE) забезпечує роботу з фрагментами тексту, вбудованими з інших програм.

Для завантаження Word в ОС Windows XP необхідно клацнути мишею на кнопці Microsoft Wordпанелі Mic­rosoft Officeабо активізувати команди Пуск, Все про-граммы, Microsoft Word.Після цього на екрані дисплея з'являється вікно Word, основні елементи якого пока­зано на рис. 4.1. Воно складається із:

• рядка заголовка (7), який вміщує кнопку систем­ного меню, назви додатка і документа, кнопки для керування розмірами вікна;

• рядка головного вхіеню (9),що містить команди, 3 допомогою яких виконується робота над документом Word;

• рядків — панелей інструментів (як правило, це Стандартная, 4,і Форматирование, 3), що містять кно­пки для виконання команд, які активізуються найчас­тіше. Після підведення покажчика миші до кнопки під нею з'являється її назва. Ці кнопки можна додавати або вилучати з панелі інструментів;

• спеціальної лінійки (6), маркери якої використову­ються для встановлення параметрів абзацу;

• робочого поля документа;

• горизонтальної лінійки прокручування, на якій містяться також кнопки перемикання режимів (13)для роботи з документом;

• рядка статусу (12),що містить таку інформацію:

— номер поточної сторінки (Стр 1);

— номер поточного розділу (Разд 1);

— номер поточної сторінки та кількість усіх сторінок у документі (1/1);

—відстань від верхньої межі сторінки до рядка, де встановлено курсор (На 2,5 см);

— номер поточного рядка (Ст 1);

— кількість знакомісць від лівої межі абзацу (Кол і);

— область задач, після активізації якої можна пришвидшити роботу із такими питаннями, як Созда­ние документа (11),Буфер обмена (для роботи зі змі­стом буфера обміну), Показать форматирование (пере­гляд усіх встановлених параметрів документа, шрифту, абзацу, розділу) та ін.

refammx.ostref.ru sll.deutsch-service.ru refalif.ostref.ru referattfy.nugaspb.ru Главная Страница