Бюджетне фінансування видатків, його принципи, форми і методи

Бюджетне фінансування- це безповоротне, безвідплатне виділення коштів з бюджету, що забезпечує процес розширеного відтворення, утримання соціальної сфери, обороноздатність та апарат управління державою з дотриманням режиму економії за постійного здійснення контролю.

Суть бюджетного фінансування полягає в тому, що за допомогою цього механізму налагоджуються грошові відносини, які виникають між державою, з одного боку, і підприємствами, організаціями і установами всіх форм власності та фізичними особами – з іншого, з точки зору спрямування та використання грошових коштів централізованого фонду на розширене відтворення, підвищення рівня життя, задоволення суспільних потреб і забезпечення інших безпосередніх державних заходів.

Обсяг, своєчасність і повнота фінансування значною мірою залежать від рівня централізації фінансових ресурсів і мобілізації коштів до бюджету, а це, в свою чергу, залежить від дотримання фінансової дисципліни окремими платниками податків та від рівня виконання доходної частини бюджету.

Незалежно від джерел покриття бюджетне фінансування здійснюється на основі таких принципів:

- плановості;

- цільового спрямування коштів;

- безповоротності та безвідплатності;

- ефективного використання коштів;

- оптимального поєднання власних, кредитних і бюджетних джерел;

- додержання режиму економії;

- здійснення постійного контролю за використанням бюджетних коштів.

У даний час використовуються такі форми бюджетного фінансування:

1) кошторисне фінансування – це забезпечення державними грошовими коштами установ і організацій соціально-культурної сфери, оборони, органів державного управління та соціального захисту населення;

2) державне фінансування інвестицій. Відповідно до бюджетної класифікації видатків фінансування будівництва об’єднано в одну групу разом з архітектурою і включає державні інвестиції на основні об’єкти економічного і соціального розвитку України в ринкових умовах;

3) позички з державного бюджету державним підприємствам. Фінансова підтримка державним та іншим підприємствам, у майні яких частка державної власності перевищує 50 %, здійснюється з бюджетних асигнувань, як правило, на поворотній основі під затверджені проекти використання коштів, що надаються в якості державної підтримки. Фінансову підтримку у вигляді бюджетної позики надає Міністерство фінансів України на договірній основі;4) державні дотації – це форма бюджетного фінансування, яка застосовується для фінансування планово-збиткових підприємств і організацій, які надають послуги або виробляють необхідну народному господарству продукцію, витрати на виробництво яких вищі від цін реалізації.

Кошторис доходів і видатків бюджетної установи або організації є основним плановим документом, який підтверджує повноваження щодо отримання доходів та здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання нею своїх функцій і досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень.

Бюджетне призначення – це повноваження, яке надано головному розпоряднику коштів бюджету законом України про державний бюджет, постановою Верховної Ради АР Крим, рішенням місцевої ради про місцевий бюджет, що має кількісні і часові обмеження, яке дозволяє Міністерству фінансів, Державному казначейству або місцевому фінансовому органу надавати бюджетні асигнування для здійснення платежів на конкретні заходи за рахунок коштів відповідного бюджету.

Кошторис має дві складові:

- загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального фонду бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією на виконання бюджетною установою або організацією основних функцій;

- спеціальний фонд, який містить обсяг надходжень із спеціального фонду бюджету та їх розподіл за повною економічною класифікацією на здійснення видатків спеціального призначення, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов’язаних з виконанням установою основних функцій.

Застосовують два методи бюджетного фінансування:

- метод єдиного казначейського рахунка;

- метод перерахування бюджетних коштів з поточних рахунків місцевих бюджетів на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів.

Основу бюджетного фінансування складає бюджетне нормування, зміст якого полягає у визначенні науково обґрунтованих обсягів витрат на відповідну розрахункову одиницю. У процесі бюджетного нормування визначаються норми видатків та фінансові нормативи бюджетної забезпеченості. Залежно від того, в яких одиницях вимірювання відображаються норми, розрізняють дві основні групи норм: матеріальні та фінансові.

Тема 13. Бюджетний дефіцит і державний борг

1. Бюджетний дефіцит як економічне явище та причини його виникнення.

2. Державний кредит як суспільна позикова система.

3. Управління державним боргом.

Экологические чрезвычайные ситуации, вызванные физическими загрязнениями природной среды
Опека и попечительство. Патронаж-гражданско-правовой аспект.
Механізація осушення земель.
МЕТОДИКА ОЧИЩЕНИЯ ОТ ПАРАЗИТОВ Н. А. СЕМЕНОВОЙ
Контроль температуры тела и купирование головной боли
Тема 6. Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб’єкт злочину)
Обоснование и описание технологической схемы
Проверка индикатора температуры охлаждающей жидкости
The old elf rocked faster than ever.
Закономерности развития аграрных отношений
Этапы профессионального становления и развития педагога-психолога
Функция - проведение внутренней ревизии (выявление сильных и слабых сторон) маркетинговой деятельности на предприятии
Понятие геоэлектрического разреза. Типы разрезов.
Энергетический потенциал солнечной энергии
засвоєння навчального матеріалу
Теории международной миграции
Группа ударных инструментыов
Проведення навчальної практики
Типология политического лидерства
Методика исследования дыхательной системы.
Политология, философия, и социология
Затем сразу же переходите к крийе № 4 (4).
Оціночна діяльність і прогнозування в інформаційно-аналітичному процесі
Главная Страница