Схеми та основні види відбору

Існують дві схеми відбору елементів з генеральної сукупності у вибірку: повторна і безповторна.

При повторному (безповторному) відборі відібрана одиниця генеральної сукупності після її вивчення повертається (не повертається) до генеральної сукупності і може (не може) бути вибрана повторно. Відповідна вибірка називається повторною (безповторною).

Основні види (або способи) відбору:

Простий випадковий відбір. Здійснюється за допомогою жеребкування або таблиць псевдовипадкових чисел. Організація такого відбору часто буває досить складною і вимагає ретельної підготовки. Тому на практиці частіше проводиться один із його різновидів – механічний відбір.

Механічний (абосистематичний) відбір. Передбачає: а) поділ генеральної сукупності на рівні за обсягом частини, кількість яких має дорівнювати обсягу вибірки; б) нумерацію елементів у кожній частині; в) вибір одного елементу з довільної частини методом простого випадкового відбору; г) добір у вибірку по одному елементу з тим же номером з кожної частини.

Очевидно, що механічний відбір може бути тільки безповторним.

Простий випадковий і механічний відбори застосовуються тоді, коли генеральна сукупність є якісно однорідною за ознакою, що вивчається. У противному разі повинен застосовуватись типовий відбір.

Типовий відбір. Застосовується тоді, коли генеральна сукупність є якісно неоднорідною за ознакою, що вивчається. Передбачає попередній поділ генеральної сукупності на якісно однорідні групи, після чого з кожної групи відбираються одиниці генеральної сукупності одним з вищенаведених способів. При цьому число одиниць, відібраних з кожної групи, має бути пропорційним частці даної групи в генеральній сукупності.

Серійний відбір. Полягає в тому, що одним з перших двох способів добираються не окремі елементи генеральної сукупності, а групи (або серії) пов’язаних певним чином між собою елементів. Після цього в кожній серії проводиться суцільне або вибіркове обстеження одним з перших двох способів. В останньому випадку маємо так званий двоетапний відбір.

Застосування певного виду відбору залежить від умов та можливостей його проведення, а також мети дослідження.


ezernet.underref.ru referatqkr.nugaspb.ru refaosk.ostref.ru vtc.deutsch-service.ru Главная Страница