Модель формування і розподілу валового доходу відповідно до чинного законодавства про оподаткування прибутку підприємств

ТЕСТИ

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

1. Сформулюйте економічну сутність доходів підприємства та їх призначення.

2. Назвіть класифікацію доходів підприємства.

3. дайте характеристику кожного звидів доходів підприємства і визначте їх місце у формуванні загальних доходів.

4. Назвіть основні джерела доходів роздрібної торгівлі оптової і підприємств харчування.

5. Сформулюйте визначення валового доходу відповідно до Закону України «Про оподаткування»

6. Визначне місце доходів у системі показників економічного і соціального розвитку підприємства.

7. Дайте характеристику показникам оцінки доходів підприємства. Назвіть методику їх визначення.

8. Сформулюйте фактори, які впливають на доходи і визначте резерви зростання доходів підприємства.

1. Згідно із П(с)БО 15 „Дохід” усі доходи підприємства діляться в залежності від:

а) обсягу товарообігу;

б) видів діяльності;

в) форми власності.

2. До показників оцінки доходу підприємства відноситься:

а) валовий прибуток підприємства;

б) середньомісячна заробітна плата;

в) сума власних оборотних коштів.

3. Доходи підприємства класифікуються (у відповідності до П(с)БО 15 „Дохід”):

а) за призначенням;

б) в залежності від еластичності товарообігу;

в) за видами діяльності.

4. Не вважається показником оцінки доходу підприємства:

а) чистий дохід підприємства;

б) критичний дохід підприємства;

в) рівень забезпеченості підприємства товарами.

5. Щоб визначити вплив зміни обсягу товарообігу на валовий прибуток треба:

а). Тф х РВП : 100%;

б). Тпл х ( Δ РВП) : 100%;

в). Δ Т х РВПпл : 100%;

г). Δ Т х РВП ф : 100%.

6. Щоб визначити вплив структури товарообігу на валовий прибуток необхідно:

а) ΔВП=;в)ΔВП=;

б)ΔВП=;г) ΔВП=

7. Розподіл витрат підприємства на постійні та змінні може бути обумовлено:

а). ступінню залежності від змін товарообігу;

б). ступінню залежності від змін цін на товари;в). прискоренням зворотності товарів;

г). зменшенням власних зворотних коштів.

8.В залежності від еластичності товарообігу підприємства витрати поділяються на:

а) адміністративні та витрати на збут;

б) операційні та фінансові витрати;

в) постійні та змінні витрати;

г) правильної відповіді немає.

9. Запас фінансової стійкості підприємства визначається згідно із методикою:

а) ЗФС=ЧДкр – ЧДф.; в) ЗФС=ЧДф – ЧД кр.;

б) ЗФС=ЧДф ЧД кр.; г) ЗФС=ЧДф + ЧД кр.

10. Рівень запасу фінансовою стійкості визначається згідно із методикою:

а) Рзфс=;в)Рзфс=;

б) Рзфс=;г)Рзфс=

11. Якщо рівень валового прибутку зросте, а рівень витрат знизиться, то ефективність діяльності підприємства :

а). знизиться;

б). підвищиться;

в). залишиться без змін;

г). відсутня правильна відповідь

12. Яким буде співвідношення валового прибутку та витрат підприємства при товарообігу в межі беззбитковості.

а). валовий прибуток буде більше витрат підприємства (без собівартості);

б). валовий прибуток буде менше витрат підприємства (без собівартості);

в). валовий прибуток буде дорівнювати витратам (без собівартості);

г). правильної відповіді немає.

Завдання для індивідуальної роботи студентів

До складу дочірнього підприємства входить п'ять магазинів, які реалізують непродовольчі товари.

Дохід (виручка) від реалізації товарів у цілому по дочірньому підприємству звітного періоду збільшився в порівнянні з базовим періодом. Однак, у результаті росту тарифів на комунальні послуги, умовно-постійні витрати збільшилися, що вплинуло на запас фінансової стійкості підприємства.

1. Методика визначення критичного обсягу чистого доходу підприємства.

2. Визначити суму і рівень торговельного доходу, чистого операційного доходу базового і звітного періодів, використовуючи дані таблиці 1, 2.

Таблиця 1. Виторг від реалізації товарів

(тис. грн.)

Рік № магазина Базовий рік Звітний рік
Магазин № 35 108,3 113,7
Магазин № 36 92,5 99,8
Магазин № 42 128,4 136,1
Магазин № 68 135,2 136,6
Магазин № 85 115,6 121,4

Таблиця 2. Собівартість реалізованих товарів.

(тис. грн.)

Рік № магазина Базовий рік Звітний рік
Магазин № 35 63,1 64,1
Магазин № 36 53,9 54,5
Магазин № 42 74,9 75,2
Магазин № 68 78,8 77,8
Магазин № 85 67,6 68,4

3. Зробити висновок про зміни основних показників оцінки доходів, визначивши їх відхилення і темп зміни.

4. Визначити критичний обсяг чистого доходу і дати характеристику запасу фінансової стійкості, якщо сума умовно-постійних витрат базового року складала 92,8 тис. грн., звітного року 139,2 тис. грн., додатково використати дані таблиці 3.

Таблиця 3. Операційні витрати підприємства.

(тис. грн.)

Рік № магазина Базовий рік Звітний рік
Магазин № 35 84,0 90,5
Магазин № 36 73,3 83,6
Магазин № 42 96,0 108,4
Магазин № 68 99,8 105,2
Магазин № 85 80,5 98,5

5. Запропонувати заходи щодо підвищення доходів підприємства. Особливу увагу звернути на пошук резервів зниження постійних витрат підприємства.


(=)
Оподаткований прибуток
Скоригований прибуток
(-)
Амортизаційні відрахування

referatsoz.nugaspb.ru referatwgw.nugaspb.ru referatpxd.nugaspb.ru lineage-guideru.refberry.ru Главная Страница