Види юридичної відповідальності.

Принципи юридичної відповідальності - незаперечні вимоги, які пред'являються до правопорушників і дозволяють забезпечувати правопорядок в суспільстві. Вони є різновидом міжгалузевих принципів права, відображають його глибинні стійкі закономірні зв'язки.

В демократичній соціальній правовій державі юридична відповідальність передбачена тільки за діяння, які є протиправними:

1. За фізичні діяння (а не за думки, світогляд, особові властивості);

2. За суспільно шкідливі і, як правило, винні діяння, вчинені деліктоздатною особою.

3. За юридично заборонені діяння, тобто діяння, що суперечать природі права і букві закону;

4.За власні діяння правопорушника.

Юридична відповідальність грунтується на принципах:

1) законності - полягає в тому, що юридична відповідальність:

• настає за ті діяння, які передбачені законом;

• застосовується у відповідності з певним законним порядком;

• передбачає наявність складу правопорушення (тобто наявність протиправного, винного діяння);

• передбачає конституційність закону, що встановлює міри відповідальності.

2) обгрунтованості - виражається у:

• встановленні самого факту здійснення правопорушником протиправного діяння як об'єктивної істини;

• встановленні інших юридично значущих фактів, пов'язаних з висновками про факт і суб'єкта правопорушення;

3)доцільності - полягає у відповідності обраної міри впливу на правопорушника меті юридичної відповідальності (захистити правопорядок, виховати поважне ставлення до права).

4) невідворотності - полягає в:

• неминучості настання відповідальності для правопорушника;

• оперативності застосування заходів відповідальності за вчинені правопорушення;

• професіоналізмі і сумлінності діяльності правоохоронних органів;

• ефективності заходів, які застосовуються до правопорушників;

5) своєчасності – означає можливість притягнення правопорушника до відповідальності протягом терміну давності, тобто періоду часу, не дуже віддалений від факту правопорушення.

6) справедливості - виявляється в наступному:• кримінальне покарання не встановлюється за проступок;

• при застосуванні заходів покарання і стягнення не повинна принижуватися людська гідність;

• зворотньої сили не має закон, який встановлює відповідальність або посилює (але не пом'якшує) її;

• тільки одне покарання встановлюється за одне правопорушення.

Функції юридичної відповідальності
правоохоронна: виховна:
правовідновлювальна (компенсаційна) - направлена на відновлення незаконно порушених прав, на примусове виконання невиконаних обов'язків, властива цивільній, перш за все майновій відповідальності (відновлення майнового права). Пра-вовідновлювальні санкції мають абсолютно чіткий характер: розмір заподіяної шкоди може бути чітко визначений незалежно від обставин правопорушення; загальнопревентивна - направлена на виховання громадян в дусі пошани до закону;
каральна (штрафна) спеціально-превентивна
- направлена на покарання державою правопорушника і попередження нових правопорушень; властива перш за все кримінальній і адміністративній відповідальності, а також цивільній (конфіскація, штраф, відмова в захисті суб'єктивного цивільного права). Каральні санкції мають відносний характер, встановлюють вищу або нищу межу покарання (стягнення): його призначення залежить від обставин правопорушення, ступеня вини, характеристики особи і інших обставин. - направлена на виховання правопорушника.

Залежно від галузевої структури права розрізняють такі види юридичної відповідальності: конституційна, матеріальна, дисциплінарна, адміністративна, цивільно-правова, кримінальна.

Розглянемо їх за допомогою схеми:

Види юридичної відповідальності
Конституційна(юридична підстава - Конституція) - настає за порушення норм Конституції України. Маючи високу ступінь нормативної концентрації і ціннісної орієнтації, норми Конституції є нормами прямої дії, Питання про притягнення суб'єкта (фізичної або юридичної особи) до конституційно-правовій відповідальності вирішується судом.
Матеріальна(юридична підстава - КЗпП) - настає за вчинене майнове правопорушення, шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації робітниками і службовцями при виконанні ними своїх трудових обов'язків. Притягає до відповідальності адміністрація підприємства. Міра матеріальної відповідальності - грошове стягнення.

Дисциплінарна (юридична підстава - КЗпП)

- накладається адміністрацією підприємств, установ, організацій (особою, що володіє розпорядчо-дисциплінарною владою над конкретним працівником) внаслідок здійснення дисциплінарного проступку: 1) відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку; 2) в порядку підлеглості; 3) відповідно до дисциплінарних статутів і положень.

Заходи дисциплінарної відповідальності: догана, звільнення.

Адміністративна (юридична підстава - КпАП)

- накладається за адміністративні правопорушення органами державного управління (органами так званої адміністративної юрисдикції) до осіб, які не підлеглі їм по службі. Заходи адміністративної відповідальності - попередження, штраф, адміністративний арешт, позбавлення спеціальних прав (напр., прав водіїв) і т.д.

Цивільна (юридична підстава - ЦПК)

- настає з моменту правопорушення - невиконання договірного зобов'язання майнового характеру у встановлений термін або виконання неналежним чином, за спричинення позадоговірної шкоди (цивільно-правового проступку) здоров'ю або майну особи. Її особливість полягає в добровільному виконанні правопорушником відповідальності, без застосування заходів державного примусу. Державний примус використовується у разі виникнення конфлікту між учасниками цивільного правовідношення.

Заходи цивільно-правової відповідальності - відшкодування майнових втрат, скасування незаконних угод, штраф, пеня і інші заходи, що полягають в примушенні особи нести негативні майнові наслідки.

Кримінальна (юридична підстава - КПК)

- настає за вчинення злочинів, вичерпний перелік яких міститься в Кримінальному кодексі, тобто встановлюється тільки законом, настає з моменту офіційного звинувачення, реалізується виключно в судовому порядку. Заходи кримінальної відповідальності - позбавлення фізичної волі, виправні роботи без втрати свободи і ін; застосовуються тільки в судовому порядку.

wau.deutsch-service.ru refanrr.ostref.ru referatwnk.nugaspb.ru uoj.deutsch-service.ru Главная Страница