Особливості умов праці з використанням ПЕОМ

Література

Лекція 7. Техніка безпека при роботі з відео терміналами та ПЕОМ

Питання:

7.1 Особливості умов праці з використанням ПЕОМ

7.2 Вимоги до виробничих приміщень.

7.2.1 Гігієнічні вимоги до параметрів виробничого середовища і приміщень.

7.2.2 Гігієнічні вимоги до організації і обладнання робочих місць.

7.3 Вимоги до режимів праці і відпочинку та профілактичних медичних оглядів

7.4 Інструкція з техніки безпеки для користувачів ПК

1. Ганзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підруч. для студ. вищих навч. закладів. За ред. М.П. Ганзюка. - К.: Каравела, 2006. - 392 с.

2. Геврик Є.О., Пешко Н.П. Гігієна праці на виробництві. - К,:Ельга; Ніка-Центр, 2004.-280 с.: іл.

3. Основи охорони праці /За ред. Ганзюка М.П., Купчикам.П. - К.: Основа, 2000. -416 с.

4. Овсянніков О.С. Основи охорони праці: Навч. Посібник для студентів КТК. Кіровоград, РВЦ ННПК 2008 - 292 с. с іл.

5. Методичні вказівки по вивченню дисципліни «Основи охорони праці» /Укладач Овсянніков О.С./ Для студентів всіх спеціальностей КТК. Кіровоград; РВЦ ННПК 2006. – 28 с.

Однією з характерних особливостей сучасного розвитку суспільства є зростання сфер діяльності людини, в яких використовуються інформаційні технології. Широке розповсюдження отримали персональні комп’ютери. Однак їх використання загострило проблеми збереження власного та суспільного здоров’я, вимагає удосконалення існуючих та розробки нових підходів до організації робочих місць, проведення профілактичних заходів для запобігання розвитку негативних наслідків впливу ПК на здоров’я користувачів.

Заходи з охорони праці користувачів ПК необхідно розглядати в трьох основних аспектах: соціальному, психологічному, та медичному.

У соціальному плані розв’язання цих проблем пов’язане з оптимізацією умов життя, побуту, розвитком культури, транспорту.

Значне місце у профілактиці розладів здоров’я належить психології праці. Тому заходи, пов’язані з формуванням раціональних виробничих колективів, в яких відсутня психологічна несумісність, сприяють зменшенню нервово-психічного перенапруження, підвищенню працездатності та ефективності праці. Особливої значності у користувачів ПК та відео дисплейних терміналів (ВДТ) набуває психоемоціональний стрес, якій в більшій або меншій мірі проявляється у кожного з них. Саме тому доцільно на кожному підприємстві створювати умови, які б сприяли зменшенню розвитку емоційного стресу.Значна роль у профілактиці захворювань користувачів ПК відводиться медицині. Існує перелік профілактичних заходів для користувачів ПК, що включає як складові первинної профілактики здоров’я (професійний відбір), так і вторинної, яка направлена на зниження ймовірності розвитку перевтоми та перенапруження. Ці комплексні заходи спрямовані на відновлення функціонального стану здорового та опорно-рухового апарату.

Зараз у нашій країні проводиться розробка національних нормативних документів, спрямованих на охорону праці користувачів ПК. Найбільш певним нормативним документом щодо забезпечення охорони праці користувачів ПК є “Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами (ВДТ) електронно-обчислювальних машин” ДСанПІН 3.3.2.007-98. В цьому документі викладені гігієнічні і ергономічні вимоги до організації робочих приміщень та робочих місць, параметрів робочого середовища, дотримання яких дає змогу запобігати порушенням стану здоров’я користувачів ПК. Правилами забороняється затверджувати нормативну і технічну документацію на нові ВДТ, постачання їх у виробництво, продаж і використання у виробничих умовах а також закупівля їх і введення в Україну без:

- гігієнічної оцінки їх безпеки для здоров’я людини;

- узгодження нормативної і технічної документації на ці види продукції з органами Держсанепідемслужби і Держкомохоронпраці.

Відповідальність за виконання цих Правил покладається на посадових і фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю і здійснюють розробку, виробництво, закупівлю, реалізацію й застосування ЕОМ та ПЕОМ в адміністративних і промислових приміщеннях. Державний нагляд за дотриманням цих Правил покладається на органи і установи санітарно-епідеміологічного нагляду та їх територіальні органи.

refanmy.ostref.ru refamgn.ostref.ru referatstk.nugaspb.ru refanrf.ostref.ru Главная Страница