Методи економічної науки

У макро- та мікроекономіки по суті єдиний предмет, але різний підхід до тих же явищ !!!

▲ Метод – сукупність прийомів, способів, принципів, з допомогою яких визначають шляхи досягнення певної мети, розв’язання конкретного завдання

♫ Основні методи економічної науки:

v спостереження – цілеспрямована, планомірна та систематична фіксація змін (чи відсутності змін) властивостей досліджуваного об’єкта. Перевага: одне з головних джерел фактів і основа описової (чи емпіричної) науки. Недолік: збір та систематизація фактів не завжди гарантує достовірні висновки щодо причинно-наслідкових зв’язків.

v абстрагування – передбачає очищення уявлень про об’єкт чи явище від випадкових, швидкоплинних та другорядних ознак, але водночас збереження усталених і типових. Перевага: спрощує вивчення досліджуваного об’єкта. Недолік: існує ризик відкидання важливих ознак явища, а отже і спотворення дійсності.

v економічний аналіз – систематизація, тлумачення та узагальнення даних шляхом поділу явища на складові частини. Два рівні аналізу:

· індуктивний – розпочинається із збирання, систематизації й узагальнення фактів і завершується формулюванням теорії (шлях від часткового до загального);

· дедуктивний – розпочинається із висунення деякої гіпотези (неперевіреної теорії), яку слід дослідити на істинність шляхом зіставлення із фактами (шлях від загального до конкретного).

v синтез – систематизація, тлумачення та узагальнення даних шляхом об’єднання окремих елементів в єдине ціле.

v експеримент – активний і цілеспрямований вплив на об’єкт дослідження задля виявлення його властивостей. Перевага: дозволяє виявляти властивості явища, які у звичному середовищі не спостерігаються. Недолік: потребує тривалого попереднього планування і не завжди допускає повторюваність дослідження у тих же умовах.

v моделювання – передбачає побудову спрощеного образу економічного явища, на підставі вивчення якого отримують знання про властивості самого явища. Види моделей:· фізичні – відтворюють головні властивості явища і його зовнішній вигляд;

· аналогові (в тому числі – табличні та графічні) – відтворюють властивості явища, не нагадуючи його ззовні;

· символічні (математичні) – властивості явища задаються певною системою (математичних) символів.

Види змінних економічних моделей:

o екзогенні змінні – задаються ззовні, їхні властивості на підставі моделі з’ясувати неможливо;

o ендогенні змінні – їхні властивості пояснюються на підставі дослідження моделі.

sell.okref.ru referatvfp.nugaspb.ru referatqdr.nugaspb.ru vti.deutsch-service.ru Главная Страница