Методи економічної науки

У макро- та мікроекономіки по суті єдиний предмет, але різний підхід до тих же явищ !!!

▲ Метод – сукупність прийомів, способів, принципів, з допомогою яких визначають шляхи досягнення певної мети, розв’язання конкретного завдання

♫ Основні методи економічної науки:

v спостереження – цілеспрямована, планомірна та систематична фіксація змін (чи відсутності змін) властивостей досліджуваного об’єкта. Перевага: одне з головних джерел фактів і основа описової (чи емпіричної) науки. Недолік: збір та систематизація фактів не завжди гарантує достовірні висновки щодо причинно-наслідкових зв’язків.

v абстрагування – передбачає очищення уявлень про об’єкт чи явище від випадкових, швидкоплинних та другорядних ознак, але водночас збереження усталених і типових. Перевага: спрощує вивчення досліджуваного об’єкта. Недолік: існує ризик відкидання важливих ознак явища, а отже і спотворення дійсності.

v економічний аналіз – систематизація, тлумачення та узагальнення даних шляхом поділу явища на складові частини. Два рівні аналізу:

· індуктивний – розпочинається із збирання, систематизації й узагальнення фактів і завершується формулюванням теорії (шлях від часткового до загального);

· дедуктивний – розпочинається із висунення деякої гіпотези (неперевіреної теорії), яку слід дослідити на істинність шляхом зіставлення із фактами (шлях від загального до конкретного).

v синтез – систематизація, тлумачення та узагальнення даних шляхом об’єднання окремих елементів в єдине ціле.

v експеримент – активний і цілеспрямований вплив на об’єкт дослідження задля виявлення його властивостей. Перевага: дозволяє виявляти властивості явища, які у звичному середовищі не спостерігаються. Недолік: потребує тривалого попереднього планування і не завжди допускає повторюваність дослідження у тих же умовах.

v моделювання – передбачає побудову спрощеного образу економічного явища, на підставі вивчення якого отримують знання про властивості самого явища. Види моделей:· фізичні – відтворюють головні властивості явища і його зовнішній вигляд;

· аналогові (в тому числі – табличні та графічні) – відтворюють властивості явища, не нагадуючи його ззовні;

· символічні (математичні) – властивості явища задаються певною системою (математичних) символів.

Види змінних економічних моделей:

o екзогенні змінні – задаються ззовні, їхні властивості на підставі моделі з’ясувати неможливо;

o ендогенні змінні – їхні властивості пояснюються на підставі дослідження моделі.

Б-33. Духовная культура общества
Понятие и виды субъектов трудового права.
II. З питань реагування на надзвичайні ситуації
Лангобардское королевство и папы
Код програми
Билет Легитимность: политическая власть в человеческом измерении.
І частина (5 балів)
Глава VIII. Экономические интересы в Маньчжурии
Економічна природа поточних витрат підприємства
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА
Ринкова інфраструктура.
Как среди разнообразия ложных гуру определить настоящего?
Прочитайте наступний матеріал стосовно мистецтва Нового часу і випишіть назви та суттєві ознаки провідних стилів європейського мистецтва ХУП століття.
Глобальные риски современной Африки
Класифікація країн в світовій економіці
Эмоции и их болезненные изменения
Деление доказательств на виды по их источникам.
Процесс установки Apache 2.2.14
Защита от ионизирующих излучений: основные характеристики, воздействие на человека..
Восприятие и обработка данных
И этика массовых коммуникаций»
Современные тенденции правопонимания
VI. Вторинні посередники
Главная Страница