Психогімнастика на заняттях з тренінгу

З історії розвитку методики тренінгу

Упродовж XX століття тренінг як засіб адаптації людини до професійної діяльності, перепрограмування поведінки та діяльності людини отримав широке визнання і впровадження у різні сфери людської діяльності. Сьогодні добре відомий досвід Лейпцигської (Манфред Форвег, Традель Альбер), Талліннської (X. Міккін), Ленінградської (Л. Петровська, Ю. Ємельянов, С. Макшанов) шкіл. У 1993 році у Санкт-Петербурзі був створений Інститут Тренінгу, який розробив дворічну програму підготовки спеціалістів та п'ятнад-цятиденну програму методичної підготовки, що сьогодні є популярною серед молоді.

Термін "тренінг"(зангл.)має низку значень: навчання, виховання, тренування, дресирування. Існує багато визначень цього поняття. Однак Ю. Ємельянов розглядає тренінг як групу методів, спрямованих на розвиток здібностей до навчання та ово­лодіння будь-яким складним видом діяльності [17, с. 10 ].

Тренінгвизначається і як засіб перепрограмування моделі управління поведінкою та діяльністю, що вже існує в людини. Сьогодні існує декілька видів тренінгу: тренінг партнерського спілкування, тренінг сенситивності та тренінг креативності, що пов'язані з психогімнастичними вправами, які націлені на формування та розвиток умінь, навичок і настанов ефективного спілкування.

Мета:формування у студентів знань, умінь і навичок організації різних видів педагогічної діяльності; виховання особистісного ставлення до складових майстерності педагога.

Завданняполягає у формуванні:
- умінь організації позитивної міжособистісної взаємодії у спільноті;
- нових знань стосовно майбутньої професії;
- умінь і навичок виконання різних видів педагогічної діяль­ності у стандартних і нестереотипних навчально-виховних ситуаціях;
- умінь критичного і творчого мислення у процесі вирішення професійних завдань;
- умінь аналізу і вибору педагогічних дій у навчально-виховних ситуаціях;
- особистісних суджень, оцінок стосовно майбутньої професії;
- навичок роботи у команді.

На всіх заняттях з тренінгу виконують психогімнастичні вправи, які допомагають у формуванні та розвитку умінь, навичок і настанов ефективного спілкування.Психогімнастичні вправи з тренінгу сенситивностірозвивають чутливість у сприйнятті навколишнього світу, психологічних явищ і перш за все самого себе. Розвинута сенситивна здібність визначає можливості людини у встановленні та підтримуванні контактів у спілкуванні. Тому тренінг сенситивностінеобхідно проводити з керівниками різного рівня, педагогами, психологами, соціальними і медичними працівниками, співробітниками рекламних, страхових, інформаційних та інших компаній.

Психогімнастичні вправи з тренінгу креативостідопомагають простежити та оцінити досягнення в межах програми тренінгу, з'ясувати, які відбулися зміни у професійній діяльності представників різних фахових груп. Продукти тренінгу креативності– це швидкість, гнучкість, точність, оригінальність мислення, толерантність, здатність до вирішення проблемних завдань та ситуацій, про що свідчать результати в експериментальних групах.

Розглянемо лише деякі з вправ, які, на нашу думку, можуть бути корисними безпосередньо для адаптації студентів до педагогічної діяльності та у роботі викладачів на практично-семінарських заняттях.

Основні види впливу людини на земельні ресурси
Стандарты обслуживания клиентов.
Нормативистская теория права
Die Metapher und ihre Abarten.
Організація нормативного методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції
ПСИХОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СЕМЬИ
Україна в складі Речі Посполитої (друга половина XVI - середина ХУІІ ст.)
Сімейні правовідносини
Историческое развитие юридической психологии
Способы и средства транспортировки пострадавшего.
Экономическая эффективность научной организации труда
Стабильность частоты автоколебаний.
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ (ХОЛАНГИТЫ)
Внутренняя передача данных (функции sscanf и sprintf)
Подойдите к вновь пришедшим Гостям Вашего стола в течение трёх минут.
ПОЗВОЛЬТЕ УМУ ПАРИТЬ В СЕРДЦЕ 2 часть
Тема: «Система управления базами данных Microsoft Access. Создание базы данных из нескольких таблиц»
Complete the sentences.
Общественно-политическое и экономическое положение Казахстана в 1946 – 1965 гг.
Естественно-правовые (договорные) концепции происхождениягосударства
Аппаратное проектирование ЛВС.
Методи обчислення ВВП та національного доходу
Лекция 7: Качественные методы оценки эффективности ИТ
Главная Страница